is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maanden November 1910 en November 1909, in vergelijking met Vi2 der raming van de jaren 1910 en 1909.

(Rendement des principaux revenus de l'État pendant les mois de novembre 1910 et de novembre 1909 en comparaison Bron = Staatscourant. * '/■» * révalnation des années 1910 et 1909.) ^owrc^ Jgurml

Vis der raming over het jaar Opbrengst over de maand

BENAMING DEK 2 l'évaluation pendant l'année) (Rendement pendant le mois)

MIDDELEN. DU CHEF DES

1910 1909 November 1910. November 1909. (Novembre 1910.) (Novembre 1909.)

Directe belastingen. Impóts directs

Grondbelasting ... f 1 220 833,33 f ] 204 166,66 f 1 899 671,40 f 1 783 227,405 Impót foncier.

Peraonede belasting » 934166,66 » 912 500,00 > 1 124 003,64 , 1 093 578,125 Impót dit personnel.

Belasting op bedrijfs- lmpöt sur les revenus

en andere inkomsten. » 834 333,33 » 776 166,66 »<)1 994 030,54 »»)1 726 636,325 professionnels.

Vermogensbelasting . » 811 833,33 » 746 833,33 »3)2 657 895,285 »») 2 507 370,385 lmpöt sur le capital.

Recht op de mijnen . » 2 856,66 » 2 836,66 » 9 994,19 » 3 171,80 Droit sur les mines.

Totaal. . . . Tl 804 023,31 f 3 642 503,31 f 7 685 595,05 5 f 7 113 984,04 Total.

Rechten op den invoer. Douanes

Rechten op den invoer, f 1 050 000,00 f 983 333,33 f 1122 874,40« f 1 047 119,11 * Droits d'entrée.'

Formaatzegel. . . . > 1 875,00 » 1 750,00 » 2 071,80 » 2 003,40 Timbre format.

Totaal. . . . f 1 051 875,00 f 985 083,33 f 1 124 946,20 sjTl 049 122,51« Total.

Accijnzen. Accises

S??.ker f 1 900 000,00 f 1 833 333,33 f 1 962 313,74 f I 897 821,34 Sucre.

n-'J11 • * 135 833,33 » 137500,00 » 47 713,59 » 39 852,08 Vin.

.Dimienlandscli en buitenlandscli gedis-

tlJleerd 2?l^ooo'oo * 2150 000,00 » 2 443 781,99 » 2 216 986,22 Boissons distillées.

£?ut » 143 333,33 » 141 666,66 » 159 839,05 » 143 405 45 Sel

Bieren en azijnen . . » 107 500,00 » 109 166,66 » 126 972,14 ,» 110 939,44 Bière et vinaigre.

Geslacht » 404166,66 » 400 000,00 » 543 582,28!» 552 781,49 Boeufs tués.

Totaal • • • • f 5 307 499,98 f 4 771 666,65 f 5 284 202,79 , f~T96Ï~78M2~ Total.

Gouden en zilveren ,

werken. Orfevreries et argen-

5elastjnS f 35 416,66 f 33 333,33 f 42 573,21 f 40 641,40 Impót.""'

Essaailoon » 41,66 » 50,00 » 46,15 » 45;61• Salaire d'essai.

Totaal- • • • f 35 458,32 f 33 383,33 f 42 619,36 f 40 687,015 Total.

Indirecte belastinqen. r a* • j- j

Zegelrechten . . . f 491666,66 f 470 750,00 f 445 172,85 f 486 465,385 Timbref" ' ™ ^*' ■

fcWr ■ • 8 833,83 » 558 333,33 » 675 967,02' » 045 142,88 Enregistrement.

Hypotheekrechten . . » 56 666,66 » 56 666,66 » 70 385,13*» 71 679,59« Hypothèque.

xteciit van successie en ^

van overgang bij over-

lijden 1 201 750,00 » 1 200 025,00 » 1 400 572,25 « » 1 368 719,105 Succession.

Totaal. . . . f 2 295 916,65 f 2 285 774,99 f 2 592 097,265 f 2 572 006,965 Total.

Domeinen .... f 135 750,00 f 138 666,66 f 251 520,63 f 250 753,63 Domaines.

Posterijen . { 1 232 416,66 f 1 221 000,00 f' 1 334 841,325 f 1 277 227,315 Postes.

Rijhtelegrafen. . . f 316 666,66,' f 288 833,33 f 334 608,00 f 323 918,00 Télégraphes de l'État.

Staatsloterij.... f 54 500,00 f 54500,00 f 93 063,94 f 11 175,00 Loterie de l'État.

Akten voor de jacht en ~ p ü d , . ,

visschenj . . . . f 13 000,00 f 12 750,00 f 2 082,00 f 2 382,50 pêche

Loodsgelden .... f 233 333,33) f 229 166,66 1 289 689,56 f 282 504,01 Droits de pilotage.

Totaal . . . . | f 14480 439,91 f13 663 328,26 f 19 035 266,13 f 17 885 547,01 Total général.

Total général.

n rr0nT io, ,.saldo's van buitenlandsche afrekeningen en de porten in afrekeningen.

') Waaronder f 181134,15 aan opcenten. ») Waaronder f 157 154,06 aan opcenten.

) » » 241 599,005 » » i) » . » 227 082,49 » »