is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u

gingen gelijkgestelde vereenigingen, d.w.z. Groene- en Witte Kruisvereenigingen enz. in 48 plaatsen tot een bedrag van f 8215, aan 8 sanatoria tot een bedrag van f 32 530, terwijl de Provinciaal Groningsche vereeniging „het Groene Kruis" een subsidie van f 500, de- Zuidholiandsche vereeniging „het Groene Kruis" een van f 300, de Geldersche vereeniging tot bestrijding der tuberculose een van f 500 en de Nederlandsche Centrale Tereeniging tot bestrijding der tuberculose een van f 18 200 ontving. Totaal der rijkssubsidies: f 111015.

Ambachtsonderwijs. Ook de Minister is van oordeel, dat het streven om het bezoek van ambachtsscholen door verder afwonende leerlingen in de hand te werken door het verleunen van reisbeurzen, een nuttige vorm is van bevordering van het vakonderwijs en dat vereenigingen, welke in deze richting werkzaam zijn, aanmoediging verdienen. Met zijn ambtsvoorganger is hij intusschen van meening, dat het niet op den weg der rogeering ligt ook in deze richting steun te geven.

Uit de algemeene beraadslaging.

In de vergadering van 29 November [1910 deelde de Minister van Bir.nenlandsche Zaken mede, dat het wetsontwerp tot wyziging van de Ongevallenwet in een zóó ver gevorderd stadium van bewerking is, dat het, naar de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel hoopt, in de maand December gereed zal zijn. Het ligt in de bedoeling een nota in te dienen, welke de denkbeelden,van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zal bevatten omtrent de wijze waarop de Rijksverzekeringsbank zal zijn te ontheffen van de administratieve bemoeiing, die door de kleine ongevallen veroorzaakt wordt.

Uit de beraadslaging over het 3de Hoofdstuk.

In de vergadering van 6 December 1910 deelde de Minister van Buitenlandsche Zaken mede, dat met het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel thans nog onderhandelingen gaande zijn om na te gaan of niet alsnog preventieve maatregelen tegen de emigratie naar Brazilië zouden zijn te nemen. Een internationale regeling van het onderwerp staat wel op het program, maar is nog zeer in het verschiet.

De kwestie eener overeenkomst met Belgis over ongevallenverzekering is in studie.

Uit de beraadslaging over het 10de Hoofdstuk.

In de vergadering van 24 November 1910 deelde de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mede, dat hij gaarne wilde overwegen, op welke wijze bevorderd kan worden dat dekoppelarbeid teruggedrongen wordt. Of er een wettelijk verbod kan plaats hebben betwijfelt de Minister, maar wellicht zouden door het maken van bepalingen omtrent verblijven en omtrent de zorg, die aan de arbeiders bij dergelijken koppelarbeid moet worden besteed, de voordeelen daarvan verminderen en daardoor de misbruiken in belangrijke mate worden weggenomen. Omtrent den stand van den arbeid aan de wijziging van de ongevallenverzekering deelde de genoemde Minister in de vergadering van 8 December 1910 mede, dat hij vertrouwt dat in den loop van dit jaar die arbeid ten einde zal zijn, zoodat binnen niet al te langen tijd het desbetreffende wetsontwerp Ibij de Kamer mag wordep verwacht.

Een avant-projet voor een wetsontwerp nopens de ongevallenverzekering va n dezeevaarde rs en dezeevis-schersis gereed en de Minister wenscht daarover te raadplegen met eenige mannen uit de betrokken kringen. Wat de verzekering van de landbouwers betreft is de Minister van plan in het begin van het volgende jaar te laten onderzoeken, of de organisaties, die op het oogenblik optreden, er in geslaagd zijn vertrouwen te winnen. Het voornemen van den Minister is in het algemeen den landbouw op te nemen in de Ongevallenwet en daarnaast een bepaling te maken, dat de verzekering volgens de gewone regeling van de Ongevallenwet niet geldt voor een bedrijf, waarbij do arbeider verzekerd is op een wijze, die voldoet aan de eischen, die hier uit het oogpunt van de belangen van de arbeiders moeten worden gesteld. Het ontwerp-invaliditeitsverzekering is op het oogenblik in overweging bij den Raad van State.

Ongevallenwet. (Loi sur les accidents du travail.) Het ontwerp van wet tot aanvulling der „Weduwenwet voor de ambtenaren 1890" en der „Ongevallenwet 1901" ') is door de Tweede Kamer in hare vergadering van 22 December 1910 aangenomen.

i) Zie afl. 10, 1910, bladz. n.