is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 1, 01-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts zijn ook in het smidsbedrijf tusschen patroons- en werklieden-organisaties onderhandelingen geopend over loonsverhooging.

— Heerlen (V). Door den Ned. Mijnwerkersbond werd bij de Patroonsvereeniging in de Mijnindustrie op verbetering van de loonen aangedrongen.

— 's-Hertogenbosch (B). Door den Gemeenteraad werden in de bestekbepalingen voor de levering van gemeente-drukwerken de volgende arbeidsvoorwaarden voorgeschreven: een minimum-weekloon van f 9,60 voor volwassen gezellen, van f 6,50 voor halfwassen, van f 3,— voor leerjongens en van f 1,50 voor beginnelingen; een maximum-arbeidsdag van 10 uur; voor overwerk het le uur gewoon loon, het 2e uur 20 pCt. extra, het 3e uur 30 pCt. extra; voor nacht-en Zondagsarbeid resp. 50 en 100 pCt. extra. Het loon van f 9,60 moet door minstens de helft der werklieden verdiend worden.

Deze bepalingen zijn, wat de hoofdzaken betreft, in overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden, die bij de meeste drukkerspatroons gelden.

— Hilversum (B). Door verschillende vakvereenigingen (metaalbewerkers, schilders, timmerlieden) werd aan den Gemeenteraad verzocht, de arbeidsvoorwaarden, voorgeschreven in de Gemeente-bestekken, te herzien. De Raad besloot deze zaak eenigen tijd aan te houden om patroons- en werkliedenverenigingen in de gelegenheid te stellen collectieve contracten aan te gaan. Met die eventueele contracten kan dan bij de herziening der bestekvoorwaarden rekening gehouden worden.

— Nijmegen (B). Door de afdeeling van den Nederl. Schildersgezelienbond werd aan de afdeeling van den Bond van Ned. Schilderspatroons verzocht, met ingang van 1 Maart 1911 de arbeidsvoorwaarden te willen verbeteren. Aangedrongen werd o.m. op een minimum-uurloon van 21 ets. voor volwassen gezellen (thans 19 ets.), een arbeidsdag van 11 uur in den zomer en van minstens 7'/2 uur in den winter en extra-betaling van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid met resp. 25, 50 en 100 pCt.

— Rotterdam (C). In het kleermakersbedrijf worden de pogingen, destijds aangewend om tot een minimum-loonregeling te geraken (zie Afd. 3—1910, blz. 288), voortgezet. Door een vergadering van bestuurders van patroons- en gezellenvereenigingen is thans een commissie benoemd om zulk een regeling te ontwerpen. De commissie bestaat uit zes patroons, zes werklieden en een onpartijdigen voorzitter.

— Schiedam (Vg). Op één sigarenfabriek werd het loon voor enkele merken sigaren verhoogd.

— Schoterland. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 23 November 1910 besloten het weekloon van de stokers aan de gasfabriek, te brengen op f 11 (vroeger f 10,25), dat van den fitter op f 11,50 (vroeger f 11,25) en dat van een werkman aan de fabriek op f 10 (vroeger f 9,25).

In de vergadering van 28 November 1910 werd besloten het weekloon van de arbeiders bij de gemeente-reinigingsdienst met f 1 te verhoogen.

Voorts werd in de vergadering van 28 December 1910 besloten het weekloon der gemeente-wegwerkers op f 8 te brengen (was voor vijf dezer f 7 en voor drie f 7,25).

Cöoperatie. Door het Dagelijksch Bestuur van den Nederlandschen Coöperatieven Bond is dd. 14 December 1910 aan de besturen der deelgenooten van den bond en andere coöperatieve vereenigingen in Nederland een circulaire gericht, met verzoek te willen mededeelen, of het is gebleken dat de wet op de coöperatieve vereenigingen van 17 November 1876 belemmerend werkt op den gang van zaken, en welke aanvullingen en wijzigingen in den loop der jaren noodzakelijk zijn gebleken in de genoemde wet, het wetboek van strafrecht en het wetboek van koophandel.

Geschillen. Hilversum (B). De verstandhouding aan de stoomtimmerfabriek was onder den invloed der gebeurtenissen van de laatste maanden zeer gespannen (zie afl. 12—1910, blz. 932). Door een 5-tal werkliedenvakvereenigipgen van verschillende richtingen werd in een manifest aan de burgerij geprotesteerd tegen het inbreukmaken op het vereenigingsrecht, gelijk dat van patroonszijde geschiedde.

Huisindustrie. Door den Nederlandschen Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, de organisaties van de