is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 1, 01-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefenen, die de vrijheid van de arbeiders of de patroons in de wettige uitoefening van hun arbeid of hun bedrijf vermindert, zullen gestraft worden met correctioneele gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en daarmede overeenkomende boete voor zoover de handeling geen delict oplevert waarop in het strafwetboek een noogere straf staat. Zij, die de openbare orde verstoren, of op eenigerlei wijze in strijd met de politiereglementen handelen, met de blijkbare bedoeling om iemand ertoe te brengen aan de met bovenbedoeld oogmerk georganiseerde samenwerking deel te nemen, of zich daarvan af te scheiden, worden gestraft met correctioneele gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. Samenwerking van patroons of van aibeiders tot staking van het werk bij openbare diensten moet te voren worden aangekondigd, en wel twaalf dagen te voren wanneer zij ten gevolge zal hebben dat het publiek verstoken wordt van licht, water of andere eerste levensbehoeften, of dat zieken of verpleegden hulp moeten missen, en acht dagen tevoren indien het gevolg zal zijn stilstand van den dienst bij de spoorwegen of andere algemeene middelen van vervoer te land of te water. Op straffe van ontsla» is samenwerken tot staking verboden aan de ambtenaren, beambten of andere loontrekkenden van den Staat of van administratieve lichamen, onverschillig welken rang zij bekleeden en welke soort van diensten zij verrichten. Personen, die krachtens voorgaande bepaling ontslagen zijn, kunnen niet in openbaren dienst terugkeeren zoolang niet zes maanden sedert hun ontslag zijn verloopen Zij behouden onverkort het recht bij de bevoegde autoriteiten verzoeken in te dienen belangen te bepleiten of in beroep te komen.

De wet bepaalt voorts, dat de stakers, of de werkgevers die hun bedrijf stop zetten, verplicht zijn opgave van de gronden en het oogmerk hunner handelingen tegelijkertijd te doen resp. aan de patroons of de werklieden en aan het administratief gezag, waarna zonder wederzijdsch goedvinden van patroon en werklieden geen nieuwe eisch gesteld mag worden. Uitdrukkelijk wordt erkend de bevoegdheid der arbeidersorganisaties en werkgeversverenigingen om mede te werken tot het tot stand komen, doen voortduren of doen eindigen van stakingen doch de vereenigingen, die een lid dwingen of verhinderen mede te doen, worden met ontbinding bedreigd.

Een zwak punt in de regeling schijnt het onderscheid in de behandeling der spoorwegstakers. Terwijl de wet voor hen het recht tot staken na voorafgaande waarschuwing erkent, wordt staking van personeel in dienst van den Staat met dadelijk ontslag gestraft. Hierbij valt op te merken, dat de door den Staat geëxploiteerde spoorweglijnen de minderheid der Portugeesche spoorwegen vormen

Rusland.

(Rass ie.)

Wetsontwerp op den arbeidsduur van hande1s= en kantoorbedienden. ')

{Projet de loi sur la dure'e du travail des employés de commerce et commis de bureau.)

Dit ontwerp 2) is door de Doema aangenomen. Ingevoegd werd de bepaling, dat aan de bedienden gelegènheid tot zitten moet worden gegeven, terwijl des Zondags en op de 12 hooge kerkelijke feestdagen in handelszaken als regel in het geheel niet gewerkt zal mogen worden.

Zweden.

(Suède.)

Wetsontwerp op den huisarbeid.3)

{Projet de loi sur le travail a domicile.)

Een in Zweden aanhangig ontwerp tot wijziging der arbeidswetten bevat omtrent den huisarbeid in hoofdzaak de volgende bepalingen.

Onder huisarbeid wordt verstaan alle arbeid, die door een werkgever ten behoeve van zijn bedrijf aan een arbeider wordt opgedragen, ter verrichting in

1) Mededeeling van den Gezant te St. Petersburg d.d. 18—31 December 1910.

2) Zie afl. 6, 1910, bladz. 532.

3) Soziale Praxis no. 5.