is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stand der arbeidsmarkt in de onderscheidene bedrijven.

(Bulletin du travail dans les diverses industries.)

I. Fabricage van aardewerk, glas, kalk en steenen.

(Faïence, verre, chaux et pierres.)

Cementfabricage. Slapte en werkloosheid. Meer aanbod dan vraag.

Vijlen (W). '1

Kalkbranderij. Het bleef slap, zoowel te Leeuwarden als te Alfen. Te Leeuwarden was de toestand echter iets beter dan in Januari, tengevolge van het zachte weder. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (B), Leeuwarden (K).

Gipsfabricage. Slapte. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenboseh (B).

Fabricage van pijpen. Geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Gouda (B).

Flesschenfabrieken. De toestand was over het geheel normaal. Te Schiedam stond echter nog steeds een fabriek stil, zoodat daar ± 20 werkloozen waren (teeen 30 in anuari) en het aanbod van werkkrachten de vraag overtrof. Te Delft en Dordrecht waren vraag en aanbod gelijk en waren geen werkloozen.

Delft (B), Dordrecht (B), Schiedam (Tg).

Glasindustrie. Te Dordrecht (glasbuigerij en -slijperij) was geregeld werk, terwijl te Maastricht verlevendiging viel waar te nemen, zoodat voor een deel van het personeel overwerk en nachtarbeid voorkwamen. Vraag en aanbod waren

gelijk. G. w. •

Dordrecht (B), Maastricht (As en Bb).

Fabricage van fijn aardewerk en porcelein. Te Delft ontstond sedert de vorige maand eenige verlevendiging, zoodat de slapte eindigde en enkele nieuwe werkkrachten werden aangenomen. Te Maastricht was de toestand volgens B normaal, doch volgens As viel er verlevendiging waar te nemen, zoodat er langer

gewerkt werd. .... „

Vraag en aanbod van werkkrachten waren gelijk. G. w.

Delft (B), Maastricht (As en Bb).

Fabricage van potten en dergelijk grof aardewerk. Te Gouda was het vrij druk (vraag naar bloempotten), terwijl de overige verslagen normaal, geregeld

werk rapporteerden. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Gouda (B), 's-Hertogenboseh (B), Leeuwarden (K).

Dakpannenfabricage. Te Alfen en Tegelen heerschte evenals in Januari een bevredigende drukte, zonder werkloosheid en met evenwicht tusschen vraag en aanbod. Het bedrijf te Leeuwarden stond nog stil.

Alfen (B), Leeuwarden (K), Tegelen (V).

Fabricage van vloertegels. Toestand gewoon. Vraag en aanbod gelijk. G. w. Maastricht (As).

Steenfabricage. Deels werd de toestand gewoon genoemd voor den tijd van het jaar deels rapporteerde men seizoenslapte. Nijmegen klaagde over den hoogen 'waterstand, waardoor de winterwerkzaamheden belemmerd werden. \ an

>) Lijst van afkortingen voor de bronvermelding. g betfiekent K. v. A v. Schoenmakersbedrijf

K beteekent Kamer van Arbeid. T d. Tabaksindustrie.

Bbt „ K. v. A. v. d. Bloembollenteelt. ' » » > » Tapijtindustrie.

B „ ,, » » » » Bouwb ed r ij v e n. » <• " Textielnijverheid.

Bn „ „ .. » » » BrillantniJverheid. » •• • ^ Veenderij.

C „ » " » <> » Confectiebedr. » ' h yisschersbedrijf.

Cv „ ,, » .. h- Crcdiet- en Verz.wezen. » » d Voedjngs. en Genotm.

D „ .. » » d- Drukkersbedr. I6 " " Winkel- en de Grossiers

Hcv „ " h. Handels-, Crediet- en Verze- Wg „ " " bedrijven. . ]

keringswezen. Kamer v. Koophandel en Fabrieken.

Ki „ ' >» i. » >> As Secretariaat v. d. Arbeid.

Kh „ ■■ .. v •• , 'Bb „ Bestuurdersbond.

L ,, .. » » on «•„fKphuis- Mv „ Middenstandsvereeniging.

Lk „ „ „ „ h. Logement" en Koffiehuis Patroonsvereeniging.

houdersbedrijf. Vakvereeniging v. werklieden.

M „ „ „ », d- r Hnnthpwer- W Werkliedenvereeniging (geen vakveree

Mh „ „ „ Metaal- en Houtbewer w „ niging).

king. B

G. w. beteekent: Geen werkloosheid.