is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V?" J5 .P^Qher-ïö Noveinber 9'/a uur en van 15 Maart-15 October 10 uur- voor de stortkarlieden (des Zaterdags tot 6 uur) van 15 December-15 Januari 8 'uur van 1* m /' Van 15 November—15 December 8'/s uur, van 15 Februari—

vnn h Van L Oktober—-15 November 9 uur en van 15 Maart—15 October 10 uurvoor den bewaarder (bewaarster) van het retiradegebouw van 1 April—1 October van' 7 uur v. m. tot 9 uur n. m. en van 1 October-1 April van 8 uur v m-8 uur n m Z°L ?reHge w"kl,eKden hoogstens 66 uren per week. Behalve van de straatvegers

de daS dteSlfednenehT HttendienSt ^ Wa"neer de werkzaamheden zulks vorderen ae dagtaak der werklieden bij de gemeentereimging zonder verhooging van het dagloon

met ten hoogste 2 uur per dag verlengd worden tot ten hoogste 10 diensturen.

Havendienst.

De werktijd voor de baggerlieden bedraagt:

Aantal Vei plicht minimum Verplicht minimum UJDYAKKEN. werkuren per aj*^tal booten met aantal booten met

dag. djeP. göbaggerde slappe bagger

~ - specie per week. per week.

15 Deo.—15 Jan. . . 7 ' 6 19

15 Jan.- 15 Febr. . . 7 7 i-

15 Febr.—15 Maart. .18] 8 16

15 Maart—15 April. . 10 9 ™

15 April—15 Sept. 10 j 9

15 Sept.—15 Oct. . . 10 9 io

15 Oet.—15 Nov. . . 8 7 14

15 Nov.—15 Deo. . . 7 j g 1

Gemeenteslachtplaats.

•. 5e werktijd bedraagt: voor den hulpmachinist-stoker (incl. Zondagsdienst en nacht1 nst), den stoker (idem) en de stalknechts (incl. Zondagsdienst, doch zonder nachtdienst) ten hoogste 66 uur per week, voor den nachtwaker eiken nacht van 'savonds 8 uurtot

peTJ^lrZ ■/?uTr'ust gedUrende 6 dage" P» Week 11

Electriciteitsbedrijf en Trambedrijf.

1. Electriciteitsbedrijf.

c °u iV?i?r ^de "jachihisten, den poetser-machinedrijver, de stokers, den hulpstoker de schakelbordwachters, den hulp-schakelbordwachter, de kolenrijders-hulpstokers en dé poetsers bedraagt: de werktijd niet langer dan 10 uur per dag; de VrteMd bestemdvoo?

minde^dkn 8Surai In dl T °?- het terrein der electrisché centrale, niet

minaer dan 8 uren. In de tien weken hebben zij zes vrije dagen, waarvan twee on een

Zondag vallen. Zij zijn voor Zondagsdienst en nachtdienst aangewezen.

0. Voor den hoofdmonteur, de monteurs en de overige onder 1 a niet genoemde

ifwprl;! werktijd op werkdagen: des voormiddags van 7—12 uur met een

kwartier rust, des namiddags van l'/j—7 uur, met een kwartier rust Bovendien hebben

„antSgs"? „„Mof In&rTacS'tZ°nd"8 inbW' «" wachtdienst va„ des

zonda8 *in tee

2 Trambedrijf.

a. Voor den chef-wagenbestuurder, den instructeur-wagenbestuurder de controleurs de wagenbestuurders, de conducteurs en de railreinigers bedraagt:dewerktMnili a ger dan 10 ure" Per dag; de vrije tijd, bestemd voor nachtrust tusschen vertrek van en aankomst op het terrein der electrische centrale of op ander aan te wijzen nlaats niet minder dan 8 uren. Om de acht dagen hebben zij een etmaal vrij z f zijn vS Zondagsdienst en nachtdienst aangewezen. cunaai vrij. z.ij zijn voor

Ho J'' Y00r d?n voorman-wagenpoetser en de wagenpoetsers.duurt de werktiid- voor de dagploeg: des voormiddags van 5-12 uur, metV uur rust en des namiddags van 1 /j 5 uur; voor de nachtploeg: van des namiddags 10 uur tot des voormiddags 1 uur des voormiddags van l'/2-5 uur en van 5'/j—8'/, uur. vuormiuuags 1 uur>

diens^Tangewe^en.^6" hebb6n ^ 6tmaal Zij ziin voor z°ndagsdienst en nacht-

c. Voor de monteurs, den assistent-monteur, een door den directeur aan te wiiVen Hnnïrül den draaier, den ankerwikkelaar, den smid-vuurwerker en den assistent-smid duurt de werktijd op werkdagen: van des voormiddag 7-12 uur, met een kwartier rust de-J 7nnrfa nam,'d ags 1 '/2 7 uur, met een kwartier rust. Bovendien hebben deze werklieden' des Zondags eenmaal in de drie weken wachtdienst van: des voormiddags 7 tot des

aangewezen mÊ 2 ™St' 0vengens zii" deze werklieden niet voor Zondagsdienst

, . .,?ƒ we,rkdagen kunnen deze werklieden door den directeur voor het verrichten van waci ïenst gedurende den middagrusttijd worden aangewezen. De werktijd duurt dan: