is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLAND.

(BTRANOER.)

Arbeidsmarkt.

(.Bulletin du travail.)

België. (Belgique.) Januari 1911. ') Door 35 kostelooze arbeidsbeurzen — waaronder 6 gemeentelijke en 6 van gemeentewege gesteunde — werden bij 2 327 aanvragen door patroons 5 963 aanbiedingen van mannelijke arbeidskrachten ingeschreven, d. i. 256 aanbiedingen op 100 aanvragen, tegen 198 in de vorige maand en 201 in Januari 1910. Omtrent de werkloosheid onder de georganiseerden zijn nauwkeurige inlichtingen ingekomen van 240 vakvereenigingen met 54539 leden (mijnwerkers, thuiswerkers en landarbeiders uitgezonderd). Omstreeks de tweede helft van Januari telden die vereenigingen 1 499 of — evenals in Januari 1910 — 2,8 pCt. werkloozen, tegen 1,8 pCt. in de voorgaande maand. Zoowel de gegevens, door de vakvereenigingen verstrekt, als de cijfers der arbeidsbeurzen wijzen dus, als gewoonlijk in Januari, op een vrij belangrijke verslapping sinds de voorgaande maand. Voor het eerst sedert achttien maanden zijn de cijfers niet meer gunstiger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar; zij zijn echter nog wel gunstiger dan gemiddeld in de maand Januari van de laatste drie jaren.

(—) 1910. ') Over het algemeen is de stand der arbeidsmarkt in 1910, vergeleken met het voorgaande jaar, aanmerkelijk verbeterd, terwijl in de geheele tweede helft van 1909 de toestand reeds belangrijk gunstiger was dan in 1908. Reeds in Januari waren zoowel de werkloozencijfers der vakvereenigingen als de opgaven der arbeidsbeurzen voor den tijd van het jaar bepaald gunstig, hetgeen niet verhinderd heeft, dat in Maart en gedurende het geheele tweede kwartaal de gewone seizoenverlevendiging zich krachtig deed gevoelen. De geleidelijke verslapping, die gewoonlijk in den zomer intreedt, kwam, evenals de beide voorgaande jaren, in de cijfers der arbeidsbeurzen wat sterker tot uiting dan in die der vakvereenigingen, hetgeen moet toegeschreven worden aan de omstandigheid, dat de bij het zoeken naar werk alleen staande arbeider over minder hulpmiddelen beschikt dan de georganiseerde. Op het eind van 1910 waren zoowel de cijfers der arbeidsbeurzen als die der vakvereenigingen alleszins bevredigend en ongeveer dezelfde als op het eind van 1907.

Canada. Februari 1911. 2) Den tijd van het jaar in aanmerking genomen was de stand der arbeidsmarkt in Februari gunstig. De zware sneeuwval gaf den lossen arbeiders werk, doch belemmerde het spoorwegverkeer niet in belangrijke mate. De bedrijvigheid werd verder bevorderd door de buitengewoon gunstige omstandigheden voor het inzamelen van ijs. In den toestand van de verschillende bedrijven en industrieën kwam sedert Januari weinig verandering. Bij den landbouw werd voortgegaan met het ter markt brengen der producten, waarvan de prijzen hoog bleven. Bij de visscherij en den mijnbouw heerschte bijna overal seizoenslapte. De houthakkers in het oosten hadden wat last van de sneeuw. Bij den aanleg van spoorwegen bleef het buitengewoon druk. In de meeste fabrieken werd voortdurend met volle kracht gewerkt. In verband met het groot aantal belangrijke loopende of verwachte contracten voor den aanleg van spoorwegen en het uitvoeren van bouwwerken laat het zich aanzien, dat bij het begin van de lente het buitenwerk krachtig hervat zal worden. De immigratie was reeds dadelijk na het begin sterk en belooft dit jaar buitengewone afmetingen te zullen aannemen.

Duitschland. (Allemagne.) Februari 1911. 3) De stand der arbeidsmarkt is in Februari iets verbeterd. In de bouwvakken was de drukte in verband met den tijd van het jaar niet groot, maar toch over het algemeen bevredigend. Bij den kolenmijnbouw is het in het Ruhrgebied tegen het einde der maand weer wat slapper geworden, doch was in het Saargebied de productie aanmerkelijk grooter dan verleden jaar; in Opper-Silezië werd de-afzet wel wat beter, maar liet de toestand

V) Revue du Travail van 15 Februari 1911.

2) Door de welwillendheid van het „Labour Department" werd het Bureau door toezending der drukproeven in staat gesteld, vóór het ontvangen van het Maart-nummer der „Labour Gazette" dit overzicht in deze aflevering op te nemen.

3) Reichs-Arbeitsblatt van Maart 1911.

9*