is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 2 i 3 4 5 r 6 7 8 9 i 10 T U | 12 1j

b. Steen- en plaat drukkerij.

Steendrukkerij (9 ondernemingen) . . . 71 Bouwbedrijven. Groningen1) . Alle beroepen .... 71 30 41 71 Geen nachtarbeid. Bij 3 patroons met 6 Geen Zondagsarbeid. gén ier patroons is ^ven8c^nnagew^OT.

gezellen komt nimmer Uit de volgende staatjes blijkt hoeveel vacan

overwerk voor. Vier tiedagen de gezellen gemeten en hoelang het

patroons met 37 gezellen loon bij ziekte wordt dooi betaald.

betalen voor overwerk — : 7~j . „„<.„1

het van het weekloon Aantal Aantal Aantal Aantal

afgeleide uurloon; drie pa- ge- Loon bij ziekte. pa- ge-

, t, ! dezer patroons deelden vacantiedagen. troons. zeilen. troons. zeilen.

mede, dat overwerk zeer

zelden voorkomt. Ten vscsntie om- 7-14 dagen ... 71) 33

slotte betalen 2 patroons Gedeat ™ds in'ver. i/, van het' week-

met 28 gezellen 10 pCt. band met Katho- loon gedurende 6

boven het gewone loon, ïipke feestdasen weken .... 1 §) 21

indien moet worden j yr«af wordt 6 weken vol loon,

overgewerkt. genoten .... 1 17 7 weken % van

Geen recht op va- het loon en daar-

cantie, al wordt na nog 13 weken

ook desverlangd half loon* . . . 1§§) 1 1'

wel een paar da- Totaal ... 9 | 71

gen vrijaf gege- ,

' ven. ..... 2 8 f) Deze patroons nemen hun pei-

2 dagen 3 16 soneel per week aan zonder schritte-

3 1 21 lijk contract en betalen bij ziekte het

6 " . . . . . 1 2 loon over de week, waarin de ziekte

Wel" recht' op 'va- begon en over de daarop volgende

! I cantie, doch er week.

1 wordt geen gebruik §) De gezellen moeten lid zijn va

van gemaakt. . 1 | 7 het Typografisch Ziekenfonds, waai-

IV. Bouwbedrijven, openbare werken, Totaal. . . "9 | 71

reiniging. Geen der werklieden heeft recht op §§) De uitkeeringen geschieden uit

a. Huizenbouw ! I pensioen. een eigen onderling ziekenfonds der

t> gezellen.

ouwwerk (Aannemersbedrijf) .... 2 » Hilversum . . Timmerman . 2 1 1 2 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. Geen Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

Zondagsarbeid. maximum arbeidsduur.

9 i * , 7 ondern.). 89 » » . . Alle beroepen .... 89 L 80 9 89 Idem. Idem. | Geen regeling. idem.

^ 8 ' * )• ^ * » . . » » .... 124 pl4 10 124 Voor arbeid tusschen Voor arbeid tusschen . 100 pCt. extra. Idem.

lOuurn.m.en 6 uur v.m. 8 en 10 uur n.m. wordt I wordt 50 pCt. extra 20 pCt. extra betaald. j » ( o \ i * betaald.

' » j. 14 » » » » . ... 14 ^-3; 1 14 Idem. Voor arbeid tusschen Idem. Idem.

8 en 10 uur n.m. wordt

/ v 25 pCt. extra betaald.

^ * ) .... 48 » » . . » » . ... 48 ^2 6 48 50 pCt. extra. Overwerk, dat niet is 50 pCt. extra. Idem.

Nachtarbeid kwam niet voorgekomen, wordt be- Zondagsarbeid kwam voor. taald als volgt: niet voor.

eerste 2 uren 10 pCt.

extra, volgende 2 uren

.. / v 20 pCt. extra.

( * ) • • • • 43 » » . . , , .... 43 38 5 43 Voor arbeid tusschen Voor arbeid tusschen 100 pCt. extra. Het

10 uur n.m. en 6 uur v.m. 8 en 10 uur n.m. wordt heden, metselaais en opperlieden lesp. u, wordt 50 pCt. extra 20 pCt. extra betaald. en 19 ets.

^ * )••••[ 20 » » . . » » 20 20 _ 20 Voor arbeid tusschen Voor arbeid tusschen 100 pCt. extra. Zondags- Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

11 uur n.m. en 4 uur v.m. 8 en 11 uur n.m. wordt arbeid komt bijna nooit maximum-arbeidsduui.

WOrdtb5e°taS 6Xtl'a 25PCt-extrabetaald- aXd°wnodiStSanfet ke^

verstaan het oppassen die langer dan 3 dagen door ziekte verhmdei : bij bouwwerken, of het zijn te werken, na overlegging van een attest

stoken van kachels. van den geneesheer een toelage van I o, P

week uit gedurende ten hoepgste 6 weken en nimmer langer dan den tijd gedurende welken de arbeider öna^broken | in dienst is geweest. De uitkeeringen vervallen echter-tijdens epidemie .

* ) • . . . 8 2) » » . . » » . . . . 8 7 18 Voor arbeid na 8 uur n.m. wordt .10 pCt. Voor arbeid op Zon- en Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

I extra betaald. Christelijke feestdagen maximum-arbeidsduur.

wordt 50 pCt. extra

» ( » \ o ! gegeven.

(eieenbouwerl ' ' ' ' a * ■ • » .... 8 8 — 8 50 pCt. extra. 25 pCt. extra. 100 pCt. extra. ; Idem.

uV-.T,' ■ ,■ 6 » » . . Timmerman 3 3 _ 3 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. l Idem.

I / emers e rij , 14 ondern ). 157 » » (Bussum) Alle beroepen .... 157 i 141 16157 Idem. Idem. Idem. . Idem.

> * ' è \ " s" 1? * » » » » . ... 12 i U 1 12 ■ 50 pCt. extra. 20 pCt. extra. 100 pCt. extra. idem.

) • , ' ondern.). 71 » » » » » . 71 59 71 Idem. 25 pCt. extra. Idem. .. Idem.

:: } : : ». . ^ | f G"'^ G'"^ S=

ngen) . . 12 » » , _ » 12 , 8 4 12 50 pCt. extra. Voor arbeid tusschen 100 pCt. extra. Idem.

7 en 8 uur n.m. wordt het gewone loon, en voor arbeid tusschen 10 en 12 uur n.m. 20 ptt. || 5- ' extra betaald.

») Als vol* gezellen zijn hier genomen de werklieden die 20 jaar of ouder zijn.

ï aanta werd opgegeven van werkliedenzijde. Volgens opgave van den patroon waren in deze onderneming ' (6 volw. en 1 jeugd.) werklieden werkzaam.

Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid in 1910.

Travail extraordinair, de nuit et de dimanche en 1910.