is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid in 1910.

^ 2 3 4 | 5 6 7 | 8 9 10 11 12 ^

Schoenfabriek 40 Schoenmakers- Waalwijk . . Alle beroepen . . . . [ 40. ?! 3 Geen nachtarbeid. Degenen, die tegen Geen Zondagsarbeid.

bedrijf. \ 21 1 — 21 dagloonen werkzaam

| zijn; ontvangen voor 11. overwerk het gewone van het dagloon afgeleide uurloon. Naar

^ ^ | schatting wordt 20 a 25 uur p. jaar overgewerkt.

) 6 * * (Baard-

wijk) . » » ... I » O /I Idem. Geen overwerk. Idem,

| 21 | o.o — o

) XO * * (Besoyen) Zwikker 12 12 — 12 — Drie of vier dezer werk- —

lieden, die allen thuis werken, verrichtten van 15 Jan.—1 Mei S uren per avond ophaalwerk tegen betaling van 12 ets. per uur.

r, ■ , ( 9 8 1 9 Geen nachtarbeid. Geen overwerk. Geen Zondagsarbeid.

Overige beroepen . . . j lQ _ w

(3 ondernemingen) . . . ) 60 » » (Kaats- , Bn , , ,, ...

heuvel). Alle beroepen . . . • | ^ 7 7 Idem. Idem. Idem.

5 5 — — Werken thuis.

(één onderneming) • ■ ■ ) ^6 * * 9 * 8 ■•••!«]« ' « Geen nachtarbeid. Indien overwerk voor- Geen Zondagsarbeid.

( 16 o 10 komt, wordt 15 ets. per

Zadelmakersbedrijf 3 Bouwbedrijven. Hilversum . . Zadelmaker 3 1 2 3 Geen regeling. ' Geen regeling. Geen regeling. Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

n ° o o maximum-arbeidsduur.

1^ J> A • ■> 19 ^7 2 19 Overwerk en nachtarbeid zullen — indien zij Geen Zondagsarbeid. Idem.

mochten voorkomen — extra worden betaald (grootte der belooning naar omstandigheden).

i » »(Bussum) » 1 ' — 1 1 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. Idem.

XI. Bewerking van metalen.

a. Edele metalen.

Goudsmidsbedrijf 4 » Gouda . . . Goudsmid 4 3 ] 4 Idem. .Idem. | Idem.

b. N'iet-edele metalen.

Blikwerkfabnek ••••••••• 17 » » ... Alle beroepen .... 17 8 9 17 Idem. Idem. Idem.

aar en- en ranakastentabnek ... 60 » Hilversum . . Bankwerkers en sjouwers. 60 j: &0 10 60 Geen extra-betaling. In het seizoen (circa Geen extra-betaling.

half Sept.—half Nov.)

Ij komt overwerk voor van 6—8 uur 's avonds, als regel voor 2/a van

j.„;: /a _ j • , _ _ het personeel. "Verhoogd loon wordt daarvoor niet gegeven.

Smederij (4 ondernemingen) 18 » » , . Smid 18 |j 13 5 18 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. Idem.

XII. Vervaardiging van stoom- en

andere werktuigen.

a. Machines. I j|

Machinefabriek 296 Met.-en houtbew. Haarlem . . Alle beroepen .... 296 l2°3 93 296 Voor nachtarbeid (tus- Voor overwerk (tus- 50 pCt. extra. Zondags- In deze onderneming kunnen. alle werklieden,

- schen 10 uur n.m. en schen 7 en 10 uur n.m.) arbeid komt zelden voor. behalve de, leerlingen van het.lateien 2 de leei- ,

; ! ! ! 11 6 uur v.m.) wordt 50 pCt. wordt 25 pCt. extra I jaar en enk®:le Eg<ouwilo.7^mn

extra betaald betaald. extra verdienen, wanneer zij stuk- of premieweik vellichten. Zoo een

werkman gedurende een geheel jaar niet te laat gekomen is, geen boete heeft gekregen en niet meer dan acht maal met opgaai van gel-

MnphJnAfcKv.'nU ï •• u 1 i dige redenen verzuimd heeft, ontvangt hij in de eerste maand van het

lacnineidbrick, ketelmakerij en scheeps- daaropvolgende jaar drie dagen loon (10 uur per dag) extra.

wert 97 » » . . »

97 | 86 11 97 Idem. j 25 pCt. extra. Voor arbeid op Zon- en I!

feestdagen wordt 100 pCt.

extra betaald. Het werken op die dagen wordt

T.T , • f , i echter zooveel mogelijk vermeden.

Machinefabriek en ijzergieterij .... 82 Bouwbedrijven. Hilversum . . » » .... 82 62 20 82 Voor arbeid tusschen 7 en 10 n.m. wordt 100 pCt. extra.

10 pCt., tusschen 10 en 12 n.m. 25 pCt. en

„ j i, ■■ • , tusschen 12 n.m. en 6 v.m. 50 pCt. extra betaald.

c. / abneage en herstellen van rijwielen. [n het 4e kwartaal kwam meermalen vooralle .

, - werklieden overwerk en nachtarbeid voor.

er. telpiaats en stalling van rijwielen .7 » » . . Rijwielhersteller ... 7 3 4 7 Geen regeling. Geen regeling. Geen extra-betaling.

Zondagsarbeid wegens

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging reparatiSn komt niet voor. Wel moet ieder

van riituip'pn der werklieden om de 14 dagen een Zondag-,

J 6 voormiddag of-namiddag aanwezig zijn, om in

a. Scheepsbouw. jj de stalling op te passen.

Scheepswerf en werktuigenfabriek . . . 355 Met.-en houtbew. Haarlem . . Alle beroepen .... 355 282 73 355 Voor arbeid na 10 uur Voor arbeid tot 10 uur 50 pCt extra. Alleen bij; Werklieden, die 'snac ^t£k naar huteen

n.m. wordt 50 pCt. extra n.m. wordt 25 pCt. extra hooge noodzakelijkheid gaan b« het begin deidagtaaknaar nmsen

betaald. Alleen bij betaald. Alleen bij _ komt Zondagsarbeid mogen metvoói 1% urn m opnieuwaaiioen

hooge noodzakelijkheid hooge noodzakelijkheid vooi. gewerkt wordt, wordt aan de werklieden dei-

komt nachtarbeid voor. komt overwerk voor. nachtploeg 10 pCt. van hun loon extra uitge-

keerd; de werklieden, die dan 'snachts gewerkt hebben, mogen overdag in het eeh<«f met arbeide:n Het loon wordt bei^kend naar bekwaamheid en ijver. Tweemaal per jaar wordt dooi de duectie beooideeid, o: een

• ' | WDei^^rk?iedenSwerd0eennverMSva^31/2adagQt(^e{^staan met behoud van loon, terwijl hun bovendien nog een halve

i j ' weel?lTOn extra ^rd uitgekeerd! Op de '|ensfoenb!ekjes van degenen die Ml z«nvan tot pensioenfonds, werd door

| 1 de directie een bedrag van 4 pCt- van het door hen in het vorige jaai veidiende loon bijgeschieven.

Travail extraordinair, de nu.it et de dimanche en 1910.