is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Passementfabricage. Amsterdam rapporteerde seizoenslapte (werktijd korter), 's-Hertogenbosch vrij geregeld werk (iets beter dan in vorige maanden) en Arnhem drukte.

Te Amsterdam overtrof het aanbod de vraag eenigszins en kwam eenige werkloosheid voor. In de beide andere plaatsen waren vraag en aanbod gelijk, zonder werkloosheid.

Arnhem (C), Amsterdam (C), 's-Hertogenbosch (C).

Touwslagerijen. Te Utrecht was geregeld werk, met evenwicht tusschen vraag en aanbod. Te Rotterdam was de toestand in de eene onderneming gewoon, maar in de andere heerschte drukte, waarvan langere werktijden en uitbreiding van personeel de gevolgen waren. G. w.

Rotterdam (C), Utrecht (G).

Zeilmakerij. Verlevendiging (vraag naar dekkleeden); verlenging van den werktijd. Vraag en aanbod waren gelijk. G.w.

Tilburg (As).

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

(Fabrlcation de gaz et d'électricité.)

Gasfabrieken. In verband met het seizoen namen de werkzaamheden aan de lichtgasfabrieken af. De waterstof- en zuurstofgasfabriek te Schiedam bleef echter drukte ondervinden.

Amsterdam (Vg), Schiedam (Tg).

XVII. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(Fabrication d'aliments.)

Meeltabricage. Er was normaal, geregeld werk in de grutterijen en korenmalerijen te Arnhem en Nijmegen, het molenaarsbedrijf te Tilburg en de meelfabrieken te Amsterdam (eenige verlevendiging), Groningen (de slapte eindigde; daling der prijzen, duurte der aardappelen), 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Tilburg.

Een flinke drukte heerschte er in het molenaarsbedrijf te Alfen en Asten (hooge vleesch- en zuivelprijzen) en de meelfabrieken te Leeuwarden en Utrecht.

Daarentegen was de toestand wegens den invoer van buitenlandsch meel beneden het normale in de meelfabrieken te Deventer (slechts matig werk), 's-Gravenhage (slap) en Vlaardingen (slap).

De vraag naar werkkrachten was grooter dan het aanbod in het molenaarsbedrijf te Asten en Tilburg en de meelfabricage te Utrecht. Het aanbod overtrof de vraag echter in de meelfabricage te Deventer, 's-Gravenhage, Rotterdam (alleen van niet-vaklieden), Amsterdam (als voren) en Vlaardingen. Overigens waren beide vrijwel gelijk. Werkloosheid werd gerapporteerd door Deventer, 's-Gravenhage en Amsterdam (onder sjouwers).

Alfen (Yg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg). Asten (P), Deventer (P), 's-Gravenhage (\g), Groningen (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Tilburg (As en P), Utrecht (Vg), Vlaardingen (P).

Rijstpellerijen. De toestand was bevredigend. Te Dordrecht werden de 32 losse arbeiders, die in Februari ontslagen werden, weder aangenomen. Geen aanbod van vaklieden. G. w.

Dordrecht (Vg), Rotterdam (Vg).

Brood- en beschuitbakkerijen. Slapte kwam alleen voor in enkele ondernemingen te Haarlem. Overigens was de drukte bevredigend, waarbij van verlevendiging melding werd gemaakt door Amsterdam (overwerk, aanneming van noodhulpen), Alfen, Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam en Schiedam. De meerdere drukte was deels een gevolg van het slechter en duurder worden van aardappelen. De hondenbroodfabriek te Dordrecht ondervond ook in Maart drukte.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Schiedam en Utrecht. In de overige hieronder genoemde gemeenten bestond evenwicht tusschen beide. Werkloosheid werd gerapporteerd door Amsterdam (eenige), Schiedam (twee gezellen) en Rotterdam, waar drie vakvereenigingen, respectievelijk met 70, 98 en 215 leden, resp. 2, 2 en 3 werkloozen hadden.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg),'s-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg). Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Banket-, koek- en suikerbakkerijen. De drukte was normaal te Alfen, Arnhem, te Dordrecht in koek- en suikerbakkerijen, te Haarlem, te 's-Hertogenbosch in