is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*) Kolommen 3 tot en met 11 geven aan het gemiddelde der rijf weken loopende ran 27 Februari tot en met 1 April 1911.

Geen werkloosheid kwam voor bij de vereenigingeii aangesloten bij de gem. werkl.fondsen te:

Bussum: de Schildersgezellen vereen. „St. Lucas" (12 leden), de Timmerliedenvereen. „St. Joseph" (18 leden), de afd. Bussum van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (21 leden) en de Kalk- en Steenbewerkersvereen. „St. Marinus" (26 leden);

Deventer: de Kalk- en Steenbewerkersvereen. „St. Lebuinus" (12 leden), de afd. Deventer van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (69 leden), het R.-K. Houtbewerkersgilde „St. Joseph" (8 leden), de afd. Deventer van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (42 leden), het Ii .-K. Pakhuisen Magazijnbedieudengilde „St. Antonius van Padua" (8 leden), de afd. Deventer van de Ned. Sigarenmakers-en Tabakbewerkersbond (81 leden), de afd. Deventer van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (36 leden) en de afd. Deventer van den Alg. Ned. Typografenbond (50 leden);

Zaandam: de afd. Zaandam van den Alg. Ned. Typografenbond (14 leden), de Timmerliedenvereen. „Coneordia Inter Nos" (81 leden), de afd. Zaandam van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (34 leden), de Chr. Timmerliedenvereen. „Door Eendracht Sterk" (17 leden) en de Losse werkliedenvereen. „Door Eendracht Sterk" (39 leden);

Zeist: de vereenigingen „Steunt Elkander I" (34 leden), „de Eendracht" (10 leden), „de Voorzorg" (20 leden), „Onderlinge Hulp" (12leden), „Draagt Elkanders Lasten II" (10 leden) en de afd. Zeist van den Ned. Schildersgezellenbond (18 leden);

2) de afd. Amersfoort van den Ned. Timmerliedenbond (22 leden). Geen inlichtingen werden ontvangen van: de Kalk- en Steenbewerkersvereen., (de afd. Amersfoort van den Chr. Nat. Werkmansbond), de Ned. Schildersgezellenbond (afd. Amersfoort) en de Timmerliedenvereen. „St. Joseph";

3) de Chr. Diamantbewerkersvereen. (80 leden); de Typografenvereen. „Voorzorg en Genoegen" (88 leden), de afd. Amsterdam van den R.-K. Typografenbond (61 leden), de Prot. Chr. Metaalbewerkersvereen. „Réhoboth" (141 leden) en de afd. Amsterdam vau den Bond van werklieden in de drankindustrie „Door eendracht verbetering" (419 leden);

4) het Schildersgilde „St. Lucas" (21 leden), de afd. Arnhem van den Alg. Ned. Typografenbond (150 leden), de afd. Arnhem van den Ned. Lito-photografischen bond (28 leden), het R.-K. Meubelmakers-, behangers- en stoffeerdersgilde „St. Paulus" (20 leden), het Metaalbewerkersgilde „St. Eloy" (24 leden) en de afd. Arnhem vau den JMat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (52 leden);

5) de afd. Delft van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (85 leden), de afd. Delft van den Alg. Ned. Typografenbond (28 leden), de afd. Delft vau de Ned. Vereen, van Glas- en aardewerkers (117 leden), de afd. Delft van den Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond (64 leden) en de afd. Delft van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (22 leden);

G) de afd. Dordrecht van den Alg. Ned. Typografenbond (41 leden), de afd. Dordrecht van den Ned. Lito-photografischen Bond (21 leden), de afd. Dordrecht van den Ned. Steenhouwersbond (37 leden), de afd. Dordrecht vau den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (273 leden), de afd. Dordrecht van den Chr. Metaalbewerkersbond (64 leden), de Metaalbewerkersvereen. „Vooruit" (28 leden) en de afd. Dordrecht van den Ned. Sigarenmakers-en Tabakbewerkersbond (33 leden);

7) de Vereen. „Patrimonium" (Seheveningen) (19 leden). Geen inlichtingen of onvolledige gegevens werden verstrekt door: het Kalk- en Steenbewerkersgilde „St. Marinus", de Chr. Kuipersvereen. „Prins Hendrik", het Metaal-

bewerkersgilde „St. JGloy", de Typografen vereen. „L/eo Xf/I", de vercenigiugen

„Ouze hulp is in den naam des Heeren" en „Eensgezindheid", de Houtbewerkersvereen. „St. Joseph", de's-Gravenhaagsche Werkliedenvereeniging, de Haagsche Stukadoorsvereeuiging, de vereenigingen „Patrimonium" (den Haag), „Eendracht maakt macht" en „De hulp des Heeren is ons schild";

s) de afd. Groningen van den Alg. Ned. Typografenbond (142 leden), de R.-K. Vereen, voor Bouwbedrijven (24 leden), de afd. Groningeu van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (138 leden), de Chr. Vereen, voor Bouwbedrijven (89 leden), de Groninger Stucadoorsgezellenvereeu. „Eensgezindheid" (54 leden), de afd. Groningen vau den Ned. Schildersgezellenbond (89 leden), de Chr. Straatmakersvereen. „Toenadering" (28 leden), de Tabaksbewerkersvereen. „Helpt elkander" (48 leden) en de afd. Groningen van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden (56 leden);

9) de Neutrale Yereeniging tot bestrijding vau gedwougen werkloosheid (51 leden) en de afd. Schoten van den Alg. Ned. Typografenbond (13 leden);

10) de afd. Hilversum van den Ned. R.-K. Timmerliedenbond „St. Joseph" (51 leden) en de afd. Hilversum van den Ned. Schildersgezellenbond (62 leden);

M) de Chr. Schildersgezellen vereen. „Bewust Streven" (24 leden), de afd. Leeuwarden van den Nat. Bond van Handels-en Kantoorbedienden „Mercurius" (42 leden) en de Timmerliedenvereen. „Ons Belang" (100 leden);

n) de afd. Leiden van den Alg. Ned. Typografenbond (69 leden), de afd. Leiden van den Ned. Schildersgezellenbond (14 leden), de Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging (64 leden) en de Vereen, tot Verzekering bij Werkloosheid (83 leden);

13) het Metaalbewerkersgilde „Door rechtvaardigheid tot bloei" (42 leden); '4) de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Typografenbond (16 leden) en de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (42 leden);

,5) de afd. Nijmegen van den Alg. Ned. Typografenbond (122 leden), de afd. Nijmegen van den R.-K. Typografenbond (77 leden), de afd. Nijmegen van den Alg. Ned. Stukadoorsboud (26 leden), de R.-K. Schildersgezellenvereen. „St. Lucas" (20 leden), de afd. Nijmegen ran den Ned. Schildersgezellenbond (35 leden), de R.-K. Meubelmakers-, behangers- en stoffeerdersvereen. „St. Canisins" (29 leden), de R.-K. Tabakbewerkersvereen. „St. Augustinus (27 leden) en de afd. Nijmegen van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (63 leden);

l6) de Chr. Schildersgezellenvereen. „Streven naar Recht" (39 leden), de Chr. Meubelmakersvereeniging „Helpt elkander" (60 leden) en de afd. Rotterdam van den Alg. Ned. Typografenbond (222 leden);

'7) de afd. Utrecht van den Alg. Ned. Typografenbond (66 leden), het R.-K. Tvpografengilde „St. Lebuinus" (28 leden), de afd. Utrecht van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (85 leden), het Schildersgilde „St. Lucas" (26 leden), de afd. Utrecht van den Ned. Schildersgezellenbond (106 leden), de vaksectie Timmerlieden van de afd. Utrecht van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (43 leden), de afd. Utrecht van den Alg. Ned. Bond van goud-en zilversmeden en aanverwante vakken (23 leden) en de afd. Utrecht van de Ned. vereeniging van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden (38 leden);

'8) de Timmerliedenvereeniging „Arbeid Adelt" (53 leden), de R.-K. Kuipersgezellenvereeniging „St. Joseph" (21 leden), de afd. Vlaardingen van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (11 leden), de Scheepsbouwersvereen. „Door Eendracht Sterk" (37 leden) en de afd. Vlaardingen van den Nat. Bond van Handelsen Kantoorbedienden „Mercurius" (26 leden);

*) heeft betrekking op een organisatie, welke ook over den Zondag uitkeert. **) de werkweek wordt bij deze organisaties op 7 dagen gerekend.