is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING.

BEZOLDIGING.

Minimum. Maximum.

BEVORDERING.

OPMERKINGEN.

Ondermachinist (dienstdoende hetzij als bestuurder van een locomotief, hetzij als stoker).

Leerling-machinist

Leerling-machinist voorlichten

dienst

Eerste wagenmeester te Utrecht

en te Zwolle

Eerste wagenmeester overige

standplaatsen

Machinedrijver-eleetricien .

Machinedrijver in de centrale

werkplaats

Wagenmeester te Utrecht en

te Zwolle

Wagenmeester overige stand'

plaatsen

Portier

Lampenist

Bewaker van de wasch- en

badinrichting

Nachtstoker te Utrecht en te

Zwolle

Nachtstoker overige standpl.

Nachtwaker te Utrecht en te

Zwolle

Nachtwaker overige standpl.

Voorman-poetser te Utrecht en

te Zwolle

Poetser te Utrecht en te Zwolle.

» overige standplaatsen Arbeider in de centrale werkpl

Ploegbaas» » » » Ambachtsman in de centrale

werkplaats

Bankwerker in een der loco-

motiefdepöts

Ambachtsman (werkplaats tramdienst)

Daggeld in Qld.

2,- »)

2,25 i)

Na driejaren 2) met f 0,25 per dag.

Bevordering tot machinist 2e klasse geschiedt uiterlijk vier iaren. nadat de maximum-be¬

zoldiging als ondermachinist is bereikt, mits er eene vacature zij.

Bi] bevordering tot machinist 2e klasse wordt aan belanghebbende toegekend eene bezoldiging van f 2,35 of 2,60 per dag, zulks naar gelang hy als ondermachinist laatstelijk genoot een daggeld van f 2,— of van f 2,25.

Wanneer de bevordering niet plaats heeft wegens het ontbreken eener vacature, wordt de onder machinist in afwachting van zijne benoeming tot machinist 2e klasse, voor zoover zijne bezoldiging en verdere bevordering betreft,'evenwel beschouwd als alreeds tot die betrekking te zijn benoemd, bij het verstrijken van bovengestelden termijn.

1,75

2,-

Na drie jaren 2) met f 0,25

per

Bevordering tot ondermachinist geschiedt uiterlijk twee

jaren na het bereiken van de

maximum-bezoldiging als leerling-machinist, indien voldaan is aan de eischen voor de bevoegdheid tot het besturen van locomotieven en onverminderd art. 35 R. D. V. (N. C. S.). (Loonrege¬

ling 1907 en 1911.)

Jaarlijks f 0,10 per dag.

In 1907 premiën en toelagen inbegrepen.

TT„J- -rrrz-vTrlf nnv nnv

u,) xiob iuuü w wuu u«.ij-

bereken d en geregeld en vernooga naar DeKwaamiieiu.

Het aldus voor ieder bepaalde loon is een minimum, dat dus bii aanneming van werk wel kan stijgen, niet dalen.

Het toegekende uurloon wordt verhoogd met 25 p't. voor arbeid op werkdagen tusschen 8 uur n.m. en 12 uur snacht^ en op Zondag tusschen 6 uur v.m. en 8 uur n.m.; met 5u pot. voor arbeid op Zondag tusschen 8 uur n.m. en 12 uur s nachts, en op werk- en Zondagen tusschen 12 uur's nachts en 6 uur v.m. (behalve op werkdagen, waarop de arbeid te o uur v.m. ol latei is aangevangen), met dien verstande dat ten minste het loon van een half uur extra wordt genoten.

') Benevens, zoolang de bezoldiging f 2,25 niet overtreft, eene vergoeding van f 0,25 per dag, over dagen

^arop dienst gedaan wordt als bestuurder van een locomotief. ,,

" „ . . 1- j; 4- r,T, SI Mot 1Q0K n inilllfMTB 111» 1Q07\

•*) Xe lezen: „twee jaren voor personen, uie m ureum vytuoii ujj o

1,— 1,50 2,20 2,90

2,— 2,60 1,60 2,35

1,50 2,25

1,60 (2,10) 2,20 (2,60)

1,50 (1,90) 2,— (2,40) 1,50 2,— (1,75) 1,40 1,80

1,50 2,25

1,70 2,20 1,60 2,10

(1,50) (2,-)

1,45 1,85 1,30 1,70

1,50 1,90

1,30 1,70

1,10 1,50

1,10 1,50

Uur oon.

a) a)

Zie blz. 28. 0,13 a) d) 0,13 a) a)