is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Noord-Brabantsch—Duitsche=Spoorweg=Maatschappij.

(Chemin de fer „Brabant-Septentrional—Allemagne

BETREKKINGEN.

BEZOLDIGING.

BETREKKINGEN.

BEZOLDIGING.

A. Beambten.

Hoofdconducteur. . Conducteur le klasse Pakmeester . . . Ladingmeester . . Conducteur 2e klasse Wagenmeester . . Wisselwachter le kl.

met

vnie woning . .

Wisselwachter le kl. zonder

vrije woning . . Rangeerder . . .

Wisselwachter 2e kl. met

vrije woning . .

Wisselwachter 2e kl. zonder

vrije womng . .

Remmer

Yerantw. machinist. Machinist le kl. 2). » 2e » 2). » 3e » 2).

Leerling-Machinist le kl. 3) » 2e » 2)

Stoomkraan-Machinist. . . Machinist electrische centrale

Machinedrijver

Electricien

Leerling-electricien.... Wagenmeester der Tractie .

ïreinsmid

Nachtstoker

Magazijnknecht

Nachtwaker

Ploegbaas le kl. » 2e » » 3e » Brugwachter le kl. » 2e »

» 3e »

Brugwachtersknecht le kl.

» 2e »

Minimum. Maximum.

Daggeld in Gld.

1,80 (1,70) 1,80 (1,70)

1,80 (1,70); 1,60 (1,50) (1,50)

1,10 (1,25)

1,55 (1,40) 1,60 (1,50)

1,20 (1,10)

1,35 (1,25) 1,60 (1,40) 3,-

2,60 (2,50) 2,35 (2,25) 2,10 (2,—) 1,85 (1,75)

1,60 (1,50)1

y,-

2,25 2,— 2,25

1,60 (1,50)

a —

1,80 (1,75)!

2,- (1,85)

1,40 1,75

Zonder genot v. vrije woning.

1,80 (1,60) 1,60 (1,40) 1,50 (1,40) 1,50 (1 40)

1,30 (1,25) (1,25)

1,20 (1,10)

1,35 (1,25)

1,30 (1,20):

1,05 (0,95)

1,20 (1,10) 1,30 (1,20),

2,50

2,35 (2,25) 2,10 (2,-) 1,85 (1,75) 1,60 (1,50)

1,35 (1,25) 1,25 1,50 1,25

1,60 (1,50)

1,20 1,80 1,25 1,35 1,10 1,25

Met genot van vrije woning.

Daggeld in Gld.

1,85 (1,75) 1,75 (1,65) 1,65 (1,55) 1,75 (1,65) 1,60 (1,50)

1,45 (1,35) 1,55 (1,45) 1,45 (1,35)|

1,70 (1,60) 1.60 (1,50) 1,50 (1,40) 1,60 (1,50) 1,45 (1,35) 1,30 (1,20) 1,40 (1,30) 1,30 (1,20)|

Met genot van vrije woning.

Zonder genot v. vrije woning.

1911

1907 1911

Assistent ploegbaas. . . .

Wachter le kl

» 2e » ....

» 3e »

B. Werklieden.

Ploegarbeider le kl. . . .

» 2e » . . . » 3e » Hulparbeider

Lampenist

Arbeider-telegrafist. . . .

Stationsarbeider

Locomotiefpoet-ser ....

Rijtuigpoetser

Treinpoetser-Lampenist . .

Wachteres

C. Ambachtslieden en werklieden in de werkplaats. 3)

Smid

Bankwerker

Ketelmaker

Wagenbankwerker . . . .

Draaier

Schaver

Boorder

Wagenlichter

Wagenmaker

Schilder

Zadelmaker

Zeilmaker

Koperslager

Voorslager

Machinedrijver

Pomper

Locomotiefpoetser . . . .

Daggeld in Gld

1,35 (1,25) 1,20 (1,10) 1,10 (1,-) 1,- (0,90)

1,50 (1,40) 1,35 (1,25) 1,25 (1,15) 1,15 (1,05)

1,20 (1,10) 1,10 (1,-) 1,— (0,90)

1,35 (1,25)

1,25 (1,15) 1,15 (1,05) 1,—

Minimum. Maximum.

1,10 1,20 (1,10) 1,10 (1,-) 1,10

(1,10)

1,10

1,35

1,45 (1,35) 1,30 (1,20)

1,50

(1,35)

1,40

(0,30) 0,35

Minimum, j Maximum.

Uurloon. 0,15 0,14 0,15 0,12 0,14

0,13 (0,12)

0,11 0,10 0,14 0,14 0,14 0,12 0,14 0,10

Daggeld in Gld.

(1,40) (1,25) (1,10)

(2,-) (1,75) (1,35)

De ouder A en B genoemde beambten en werklieden ontvangen voor zoover het tegendeel niet is vermeld, ! ieder jaar een verhooging van 5 cent per dag.

Bevordering tot een hoogere klasse geschiedt voor de sub A en B genoemde beambten en werklieden bij gebleken geschiktheid uiterlijk 5 jaren, nadat de maximum-bezoldiging eener klasse bereikt is.

Hulppersoneel geniet minstens het voor iedere betrekking aangegeven minimum-uurloon. Als leerling-ambachts-,

lieden in de werkplaats kunnen in hulpdienst worden genomen jongeliugen, die den 16-jarigen leeftijd hebben bereikt.

: Het minimum-uurloon der leerlingen bedraagt 6 ct. Verhooging van loon heeft plaats naar bekwaamheid. (Loonregeling 1J11).

De ambachtslieden van Wfeg en Werken genieten een dagloon naar gelang van hunne bekwaamheid. Het tiinimum-loon van een volslagen werkman dezer afd. bedraagt f 1,50 daags.

Iemand wordt geacht een volslagen werkman te zijn, wanneer hij den 23-jarigen leeftijd heeft bereikt. (Loonregeling 1911).

N.B. Voor zoover de bepalingen van de loonregeling van 1907 afwijken van die der nieuwe loonregeling, «ijn zij tussehen haakjes geplaatst. •

') Indien beambten of werklieden slechts in één der loonregelingen 1907 of 1911 werden opgenomen, is m leze kolom het jaar aangegeven, waarin zij werden vermeld.

2) Genieten bovendien een besparingspremie in verband met het verbruik van steenkolen en smeermiddelen. Ontvangen iedere 2 jaar een verhooging van minstens 10 cent. ...

3) Het voor ieder bepaalde loon is een minimum, dat dus bij aanneming van werk wel kan stijgen, niet dalen. Door ambachtslieden, die in aangenomen werk arbeiden, wordt in den regel + 2a pCt. bijverdiend. Voor allen arbeid tussehen 8 uur namiddag en 6 uur voormiddag, benevens voor Zondagsarbeid wordt het loon met

25 pCt. verhoogd. Het loon wordt verhoogd naar bekwaamheid.