is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstig. Ook de vraag naar klein geslepen nam af. Het aanbod van werkkrachten was, behalve in sommige branches, nog niet groot. Het aantal werkloozen was over het geheel iets kleiner dan in Mei.

Amsterdam (Bn).

III. Boek- en steendrukkerij, fotografie, enz.

Umprimerie, etc.)

Boek- en courantdrukkerijen. Drukte viel nog te constateeren te Arnhem, 's-Gravenhage (verlevendiging; overwerk voor drukkers en machinezetters, terwijl er nog zetters werden aangenomen), Groningen (meer overwerk) en 's-Hertogenbosch (zeer druk). Daarentegen werd van eenige slapte melding gemaakt door Middelburg (minder werk in sommige drukkerijen wegens het vertrek der „bookmakers"; ontslag van enkele gezellen), Schiedam (slapte in sommige ondernemingen) en Vlissingen (gevolg van het vertrek der „bookmakers"). Overal elders was de toestand normaal.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Amsterdam en 's-Gravenhage bij drukkers en te Vlissingen, waar het aanbod grooter was dan de vraag. Van eenige werkloosheid werd alleen melding gemaakt door Amsterdam (onder drukkers) en Vlissingen.

Alfen (Vg), Amsterdam (D), Arnhem (B), Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenboseh (B), Leeuwarden (K),Leiden (B), Middelburg (Bb en k'F), Nijmegen (Vg), Rotterdam (D), Schiedam (Vg), Utrecht (D), Vlissingen (B).

Steendrukkerij, enz. Te Amsterdam heerschte eenige slapte, maar in de overige plaatsen was geregeld werk. Vraag en aanbod waren over 't geheel gelijk. G. w.

Amsterdam (D), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Utrecht (D).

Fotografie. Over het algemeen was de toestand normaal, met evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Alleen te 's-Gravenhage werd in het begin der maand nog slapte waargenomen en overtrof het aanbod de vraag. G. w.

's-Gravenhage (Dj, Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Utrecht (D).

IV. Bouwbedrijven, openbare werken, reiniging.

(Construction de batiments, etc.)

Timmerlieden. De drukte was bevredigend, zonder meer, te Amersfoort, Bussum, Enschede, Gouda, Groningen, Den Helder, 's-Hertogenbosch, Kampen (afnemende), Leiden, Schiedam en Zutfen. Gunstiger was de toestand nog te Alfen (verlevendiging, meer nieuwbouw), Helmond (vrij druk), Nijmegen (zeer goed), Vlissingen (deels druk, deels voldoende werk) en Steenbergen (volop werk).

Daarentegen heerschte reeds weder slapte te Dordrecht (enkelen ontslagen), Hilversum (zeer slap), Leeuwarden (vrij slap; bovendien waren slechts ongeveer 7e a '/? van het totale aantal gezellen aan het werk, wegens een werkstaking), Middelburg (ontslag van werkkrachten), Vaals, Arnhem (slapte grooter dan in Mei), 's-Gravenhage (zeer slap) en Rotterdam, terwijl de toestand eveneens minder gunstig was te Amsterdam, Breda, Delft en Tilburg, waar slechts matig werk was.

Alleen te Alfen, Helmond en te Vlissingen gedurende de eerste helft der maand was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, terwijl de verhouding omgekeerd was te Amsterdam, Breda, Bussum, Delft, Dordrecht, Enschede, Hilversum, Schiedam, Vaals, te Vlissingen gedurende de 2e helft van Juni, te Middelburg, Tilburg, Arnhem en Rotterdam. In de overige plaatsen bestond evenwicht tusschen beide (geen gegevens van 's-Gravenhage). Werkloosheid werd gerapporteerd door Amsterdam, Dordrecht, Hilversum (± 3 pCt.), Vaals, Arnhem en Rotterdam (geen gegevens van 's-Gravenhage).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (Bb en KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (B), Zutfen (B).

l) Deze inlichtingen hebben betrekking op Vaalsche werklieden in Duitsche ondernemingen werkzaam. Te Vaals zelve is nl. bijna geen industrie meer, zoodat het groote meerendeel der arbeiders in ondernemingen te Aken werkzaam is.