is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen __ .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om _vaD

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen , .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om van

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 jaar 3n ouder.

overige.

van 18 jaar m ouder.

overige.

i i i i i i i ~~i — i i i j j

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Groningen, Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Hertogenbosch.

(Office communal de placement cc Groningue.) (Office communal de placement a Bois-le-Duc.)

l i :

I j Mannen. {Hommes.) \ i Mannen. (Hommes.)

8 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 3 1 3 1 311 4 Bouwbedrijven ■ I 1

4 | Bouwbedrijven 182 14 109 3 117 ')! 3 ' Kleeding en reiniging j 1 { — 1 — _

w. o. Gas- en waterfitters 12 5 8 1 7 1 9 Leder, wasdoek en caoutchouc . . . — 1 — — —

Grondwerkers 41 — 27 — 37 — 11 Bewerking van metalen | — 2 1

Metselaars i 10 — — — — — 17 i Bereiding van voedings- en genotm. . j 3 — — —

Opperlieden | 18 — 4 — 4 20 [ Warenhandel 5 i

Schilders 28 1 28 1 28 1 j 21 I Verkeerswezen 4 2 4 — —

Timmerlieden i 53 6 36 1 34 1 24 j Yrije beroepen 2 —

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . j 8 3 7 — 7 27 Huiselijke diensten 1 _

7 i Kleeding en reiniging j 2 3 — 4 1 1 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

9 i Leder, wasdoek en caoutchouc . . . : 1 — 1 — — —. beroep arbeidenden i 2 — — —

11 : Bewerking van metalen 11 7 6 5 6 5 1

12 ; Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 15 3 8 — 6 — Totaal Juni 1911 ... 18 6 5 1 1

13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . ] — — — _ i » Mei 1911 ... 38 I 7 7 3 2 1

14 | Papier 2 — — — _ 1 » Juni 1910 ... 31 4 7 4 2 1

16 Fabricage van gas en electriciteit . . 1 — 1 — 1

17 | Bereiding van voedings- en genotm. 18 — 14 — 10 — Vrouwen. (Femmes.) I w. o. Broodbakkers 11 — 12 ■— 8

18 Landbouwbedrijven 2 — — — — 7 Kleeding en reiniging 2 — 1

20 Warenhandel 4 2 3 2 3 2 21 Verkeerswezen — — 1 \

21 Verkeerswezen 24 19 5 17 3 12 i 27 Huiselijke diensten 8 4 1 4 1 1

w. o. Loopknechts, -jongens . ... 10 19 3 17 2 12

24 Vrije beroepen . . '. 7 14 3 5 2 5 Totaal Juni 1911 ... 8 4 4 4 2 2

w. o. Kantoorpersoneel 6 14 2 3 1 5 » Mei 1911 ... 11 6 7 7 4 —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald 'li » Juni 1910 ... 22 : 10 16 5 6 1

beroep arbeidenden 83 — 13 • — 13 s)

Overige beroepen 3 — — j — — — Totaal mannen en vrouwen:

1 Juni 1911 26 j 10 9 5 3 2

Mei 1911 49 13 14 10 6 1

Totaal Juni 1911 . . . 367 66 173 j 37 172 29 Juni 1910 53 14 23 9 8 2

» Mei 1911 . . . 416 j 41 242 j 42 200 24

» Juni 1910 ... 336 : 62 178 ! 43 176 31 r * i-i » u j u Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Leeuwarden.

1) Hiervan 1 geplaatst te Westenbroek (Gr.). (0fflce communal de Piment d Leeuwarden.)

2) » 1 » in Duitsckland, door bemiddeling van de Neder- | i

V\xx^ V<.\ Ct-Wxys, ^ ^ ^ ( Tr_ x

. .... mi.., . mm m 7^ - • 7~[ & [

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Haarlem. 4 Bouwbedrijven 33 — 23 — 8 ')/ —

(Office communal de placement a Haarlem.) \\\ o. Grondwerkers 11 — — —

Metselaars 6 — 10 3

*«• / tt \ 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 1 — 1 — —

Mannen. (Hommes.) u Bewer'king v^n metalen. 6 1 4 - 2 -

_ , , .. .n n q qj i 12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 5—62 4

4 Bouwbedrijven 49_ 1 42 3 34 ^ 18 Scheepsbouw en rijtuigfabricage... 1 - - - - -

| w' °- Grondwerkers o Bereiding van voedings- en genotm. .6—3 — 1

Timmerlieden 11 \ lo 1 8 - , Landbouwbedrijven ....... 21 - 4 - 2 -

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. . 4 2 2 - 2 - w. o. Maaiers en hooiers 17 - 3 - 1 -

7 Kleedmg en reiniging .... 5 - 6 - 3 - 20 Warenhandel 4 - 1 - 1 —

9 Leder wasdoek en caoutchouc ... 2 - 1 - 1 ~ 21 Verkeerswezen 17 2 6 5 5 3

11 Bewerking van metalen . . .. 2 - 1 2 L 1 ^ beroepen 5 1 - - 1 -

12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 23 1 8 - 8 - 2g LosJse werklieden en niet in een bepaald

w. o. Grofbanhwerkers ... 12 - 8 - 8 - arbeidenden 42 4 12 1 10 1

17 | Bereiding van voedings- en genotm. .2-11--- w_ q lF(thrieharbeiders 12 - - - - -

■IS wi—T'1:™ ::::::: ! i ï ~i I " -

81 Verkeerswezen . «8 3 1? 3 14 1 Juni 1911 .... 144 8 60 8 34 4

w. o. Hulpbestellers 12 — IV — 1U — Mei 1911 . . 173 13 58 23 43 3

Loopknechts 14 3 4 3 2 1 jun; 1910 .... 164 17 80 19 56 9

24 Vrije beroepen o — z — z ,

27 Huiselijke diensten 3 — 1 — 1 —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald

beroep arbeidenden 25 — IS 18J ^ Hiervan geplaatst. i te Enschede en 3 te Groningen, allen op aanvrage

Totaal Juni 1911 ... j 163 8 99 10 87 3 van de gemeentelijke arbeidsbeurzen in die plaatsen.

» Mei 1911 ... 148 10 109 14 73 6

» Juni 1910 ... 132 9 68 13 51 ; 6

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Leiden.

"V rouwen. (Femmes.) (Office communal de placement a Leyde.)

7 Kleeding en reiniging 5 j — 2 1 — 1 —

J7 Bereiding van voedings- en genotm. 2 — — — — — Mannen. (Hommes.)

24 Vrije beroepen 4 — — — — —

27 Huiselijke diensten 23 22 1 15 ^ Bouwbedrijven 7 — 4 — 3 —

w. o. Tl erkvrouwen 18 ■ 14 14 Kleeding en reiniging 1 — — — — ~~

m , , T . ~~7. Tj , Tc 11 Bewerking van metalen — 1 — — — —

Totaal Juni 1911 ... 34 24 1 Jb ^ Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 21 — — 1 —

» Mei 1911 . . . 23 — 38 — IJ "15 Textielnijverheid 1 — — — -

» Juni 1910 ... 7 5 4 j.- Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — — — — —

■ 18 Landbouwbedrijven 1 -—• — — — —

Totaal mannen en vrouwen: 21 verkeerswezen 9 - 2 1 1 —

Juni 1911 I 197 8 123 11 103 3 y •• ueroeT)eu . . . . — 1 — — — —

™ ^ 11 « 27 Huiselijke diensten . ! 1 - - - - -

Juni 1910 i 13J J 16 ld oo b 2g Losse werklieden en niet in een be-

paald beroep arbeidenden .... 15 — 5 — 5 —

Hiervan 5 geplaatst in Duitschland. Totaal Juni lgn _ _ _ ~ ~ ~ f 1Q _

Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 20, onder de aanvragen » Mei 1911 ... 47 1 16 3 5 —

door werkgevers 33 uit andere gemeenten, terwijl 22 personen in die gemeenten » Juni 1910 ... 56 7 6 o o 2 geplaatst werden.