is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetten, Algemeene maatregelen van bestuur, Ministerieele beschikkingen enz. betreffende onderwerpen van sociaal=economischen aard.

(.Lois et documents officiels.)

Besmettelijke ziekten. (.Maladies contagieuses.) In de Staatscourant van 26 Juli 1911, no. 173, is opgenomen de wet van 17 Juli 1911 (Stbl. no. 208), waarbij wijziging wordt gebracht in de wet van 4 December 1872 (Stbl. no. 134), houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, i) Het ontwerp werd dooide Eerste Kamer in hare vergadering van 14 Juli 1911 aangenomen.

Arbeidswet. {Loi sur le travail.) De Staatscourant van 26 Juli 1911, no. 173, bevat een beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 24 Juli 1911, waarbij in aansluiting aan zijn beschikking d.d. 22 Juli 1910 2) aan de districtshoofden der arbeidsinspectie tot en met 31 December 1911 de bevoegdheid wordt verleend om namens hem vrijstelling te verleenen van eenige voorschriften van het K. B. van 10 Augustus 1909 (Stbl. no. 200) tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur ex art. 4 der Arbeidswet.

Ongevallenwet. (Loi sur les accidents du travail.) In de Staatscourant van 27 Juli 1911, no. 174, wordt medegedeeld, dat door de Ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Financiën onder dagteekening van 15/20 Juli 1911 is goedgekeurd een aanvulling der in art. 92, 2de lid, der Ongevallenwet 1901 bedoelde lijst van fondsen, welke in aanmerking komen voor de belegging van gelden der Rijksverzekeringsbank en welke, met uitsluiting van andere, in pand kunnen worden gegeven door werkgevers, die het risico van de bij de genoemde wet geregelde verzekering zelf wenschen te dragen, en door naamlooze vennootschappen en vereenigingen, welke ricico's als 'bovenbedoeld wenschen over te nemen. 3)

Eerste Kamer.

(.Sénatj

Arbeidswetgeving;. (Législation sur le travail.) In de Memorie van Antwoord naar aanleiding van het Voorloopig Verslag betreffende het wetsontwerp tot wijziging der Arbeidswet *) deelt de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mede, dat afzonderlijke ontwerpen in studie zijn in het belang van de veiligheid van arbeiders bij de uitvoering van bouwwerken, ter voorkoming van ongevallen tengevolge van de ontploffing van ruw- en distilleerketels in branderijen en van andere toestellen, zoomede ter voorkoming van loodvergiftiging. Dat voor alle bij deze regelingen betrokken arbeiders daarbij een beperking van den arbeidsduur zal worden voorgesteld, is volgens den Minister niet te verwachten.

Tweede Kamer.

(Chambre des Députés.)

Wetsontwerpen op de arbeiders-ziekteverzekering. (Projets de loi sur l'assurance des ouvriers contre la maladie.) Daar het der Commissie van Voorbereiding voor de wetsontwerpen tot vaststelling der Radenwet en der Ziektewet 5) was gebleken, dat tegen sommige hoofdpunten der in die wetsontwerpen vervatte voorstellen bij de leden der Kamer ernstige bezwaren bestonden, heeft zij besloten aan de Kamer

de volgende vraagpunten voor te leggen:

I. Is het wenschelijk Raden van Arbeid in te stellen, belast met de taak om mede te werken tot de

uitvoering van wetten betreffende den arbeid?

II. Is het wenschelijk de wettelijke ziekteverzekering te beperken tot uitkeering van ziekengeld, me uitsluiting van de zorg voor geneeskundige hulp?

III. Is het wenschelijk de ziekteverzekering uitsluitend te doen plaats hebben bij van Overheidswege

in te stellen organen ?

Bij brief van 16 Mei 1911 werd door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel een nota betreffende deze vraagpunten aan de Commissie gezonden. Naar aanleiding van daarin gemaakte opmerkingen betreffende de volgorde der vragen werd deze door de Commissie in dier voege gewijzigd, dat vraag 1 achter de vragen II en III werd geplaatst. De behandeling der vraagpunten in de vergaderingen der Tweede Kamer van 20, 21. 22, 28, 27, 28 en 29 Juni had tot resultaat, dat vraagpunt I (oorspronkelijk II) toestemmend en vraagpunt II (oorspronkelijk III) ontkennend werd beantwoord. Vraagpunt III (oorspronkelijk I) is door de Commissie van Voorbereiding ingetrokken nadat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en tlan e was medegedeeld, dat een wijziging in de Radenwet zal worden aangebracht, waardooi de a en van ar ei niet belast zullen zijn met de taak om mede te werken tot de uitvoering van wetten betreften e en

1) Zie afl. 5, 1911, bladz. j.

2) Zie afl. 7, 1910, bladz. li.

3) Zie afl. 2, 1911, bladz. e. *) Zie afl. 4, 1911, bladz. i.

&) Zie afl. 8, 1910, bladz. 631.