is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Vervolg Staat III.)

GEMEENTE.

Jaar.

Kwartaal.

Aantal uren per etmaal.

Minder dan 8,

8

8-9

9

9-10

10

10-11 11 11—12 12

12-13 13

Totaal aantal werklieden.

OPMERKINGEN.

1 2 3 | 4 | 5 6 j 7 8 J 9 10 j 11 12 13 11 1 15 16 17

Jutphaas . . . 1902 4e 3 *) — — — — — — — — — — — 3 *) In den zomer 13 uur

Kampen . . . 1902 4e — — — 49 — — 49 Per

... 1903 4e ----- 56 _______ 56 pefdnafnwintel'6,/2UUl';

Leeuwarden . . 1902 2e — — — — — _ 1002) _ 100 3) Tn den winter 7 uur

Leiden. . . . 1902 4e 20 — — — ■— — _ 20 pel'

imo iP n t -ir 4) In den winters werk-

• • ■ t, „ 11 — o — — — — _____ 10 lieden 7 en 3 werklieden » ... jidem de — — — 8 — — — 7 — — — — 15 7>/2 uur per dag.

Schiedam. . . 1902 le 5 — — 6 — 2 3Ï _ 18 6)In denwintei^ifeuur

» idem 9e _ _ A c Per daS-

• ' ' ,;f ™ ' ~~ — 6) — — — — 6 6) 2 dezer werklieden » ... 1903 2e — —• — —• — — — 3 3) — 86) — 9 20 arbeidden in den wintel' » ... idem 3e — — — — 3 — 6 16 7) — _ 25 7ife uul' per dag-

» idem 4e 3 81 Ris ok > 8 dezer werklieden

' ' ' '} f „ J u la — — — 25 arbeidden in den wintel'

» ... 1904 le 3 8) — — — 3 — 6 13 — — — — 25 "lk uur per dag.

» ... jidem 3e — _ — — 3 — 6 16 7) _ — — 25 s) In den zomer 11 uui'j

,T, » • ■ • yjg?? 3») _ _ - 3 _ 6 13 - - - - 25 Pe») [fes' Zaterdags 2uui'

Utrecht . . . 1902 4e — _ _ _ _ 43 _ 19) 2n) — __ 46 korter.

» ... 1904 2e — — 4 4 10) In September 10 uur

„ * ■ ■ • 1906 2e _______ 24 _ — — _ 24 dezer werklieden

Zutphen . . . 1902 le — — — — 1 — — — — — — — ]_ arbeidden in Februari 8

» ... idem 2e — — — — 2 — l10^ 23 — 14 — 40 en in Maart 9 uur per dag.

» idpin 4p k C "> 6 dezer werklieden:

' * * .7®^ ^ ~ — — 5 arbeidden in Maart 10:

N> ... LQ03 le 9n) — 1 — 30 — 3 — 4 — — — 47 uur per dag.

» ... jidem 2e — — — — 12 6 2 33 — — 53 13) idem in September]

» idpm 5 — lft ^ 7 9 QA r o 91/2 uur per dag.

. . . ïaem óe d ' w ~ 5 ' 2 — 24 — —- — 53 14) 7 dezer werklieden

* ... jidem 4e 43 6 — — — — — — — — — — 49 arbeidden van half No» ... 1904 le 712) — 53 18 6 3 6 — — — — 48 veraber af 7 uur per dag.

» !;jpm 9. o a Ar o zn ,5) 7 dezer werklieden

. . . jiuem js 26 46 3 — — 57 arbeidden in Maart 91/*;

• ... idem 3e — — — 7 5 13 17 — 10,s) — 7 — 59 uur en 11 hunner in » ... idem 4e 31 _ — _ 12") 2 ______ 45 Februari en Maart resp.

» iI'IOt le 2115-1 04 9 en 10 uur per dag.

• " • L1,auü ie ~ ~~ ~ ~ ~ ~ — — — — 45 is) 5 dezer werklieden » ... idem 2e — — — — — — — 7 40 — — — 47 arbeidden in Februari 9 » ... jidem 3e 1 — _ 10 6 — 6 7 18 — — — 48 en in Maart 10 uur per » ... jidem 4c 32 7 — — — — _ — — _ _ 39 dagi

. . . 1P06 le 716) 4 30 3 ______ 44

» ... idem 2e _ _ — — _ — _ 7 26 _ j 13 — 46

» ... idem 3e — 1 — —19 7 — 11 5 — ! — — 43

» ... idem 4e 24 12 — — 7 — — — 1 — _ 43

! I

STAAT IV. Opgaven betreffende overwerk, nachtarbeid en Zondagsarbnid, verzameld door de

Kamers van Arbeid.

GEMEENTE.

Jaar.

Kwartaal.

Aantal ondernemingen, waarin de in kolom 7 bedoelde arbeiders werkzaam zijn.

Aantal werklieden, op wie de opgaven, vermeld in kolom 8, 9 en 10, betrekking hebben.

Volwassen werkl.

Jeugdige werkl.

Totaal jeugdige en volwassen werkl.

= =s*|

LOON- EN ARBEIDSDUURREGELING BETREFFENDE

nachtarbeid. overwerk. Zondagsarbeid.

1 I 2 8 4 1 5 | 6,| 7 " " 8 | "" " " 9 | IQ ^

Bussum . . . 1902 3e 2 44 6 50 Geen. Geen. Geen.

» ... 1903 Jaar 1 12 3 15 Idem. Geen extra loon. Idem.

* ... idem idem 2 15 5 20 Idem. Geen; geen regeling. Idem.

* ... 1904 idem 2 9 2 11 Geen; geen regeling. Idem. Geen; geen regeling » ... 1905 idem 2 11 — 11 Idem. Idem. Idem.

» ... 1906 idem 6 54 10 64 Voor arbeid na 10 uur n.m. 50 pCt. extra. Idem.

* ... idem idem 6 35') ll2) 46 Geen regeling. | Geen regeling. Idem. » ... 1907 idem 1 5 4 9 Voor arbeid na 10 uur n.m. 50 pCt. extra. Idem. » ... idem idem 4 23 7 30 Geen; geen regeling. I Geen; geen regeling. Idem.

') Hieronder 17 schilders en behangers.

'•') Hieronder 5 schilders en behangers.