is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABELLEN.

STAAT I. Aantal stucadoors en witters, die volgens de inlichtingen der Kamers van Arbeid een uurloon (in cents) verdienden als in het hoofd van den staat is aangegeven. *)

GEMEENTE.

Jaar.

Kwartaal.

5-10 | 10—15 I 15-20 | Totaal.

Jeugdige werklieden.

121/2—15 I 15—17

17-18

18-39 !

19-20

20-25

25 en meer Totaal.

Volwassen werklieden.

Totaal jeugdige en volwassen werklieden.

OPMERKINGEN.

1 2 8 | 4 : 6 j 6 | 7 8 9 | 10 ; 11 12 13 14 j 15 16 1.

T. "inno o B s S *) De Cijfers in (leze

Bussura. . . . 1J02 oe tabel hebben betrekking

Gouda .... 1902 ée — — — — — — — — — 1 i°P stucadoors, voor zoo-

» 1903 le — — — — — — — 2 2 2 ver niet uit cte noten

' ' ' ' inno q i i 2 2 blükt dat zij ook witters

» .... IJUo Oe x 1 hntrpffftn

's-Gravenliage. . 1904 Jaar - 1 - 1 2') 6') 48*) 72 128») 129 be,V wmers.

Hrnnintrpn 1902 2e 1 — — 1 — — — 2 — 13—15 16 2) Hieronderl7witters.

Uromngen . . . IJU^ -sc 1 ' , _ 3 g 3) Door 51 dezer werk-

Den Helder . . 1.)02 oe 09 lieden wordtin den regel

» ... idem 4e — 1 — L — — — - / — * ö in aangenomen werk ge

. . . 1903 le 1 — —■ 1 — — — -2 2 3 arbeid.

• , o i 1 3 4 4) Hallwas.

» ... idem ie _i— i — — — — — o o * 5) Van deze werklieden

Hilversum. . . 1902 le — — — — — — — — •» ^ ~ wordt voor een morgen-

» i(Jem 3e — — — — — — — — — 1 1 1 schafttijd van een half

non? 3e - — — — - l4) - — 16 17 17 uur geen loon inge-

• • * t o 'j il II houden.

Kampen . . . 1902 4e — — — — o — o — - 11 6) yan 2 dezer werk-

Leiden .... 1902 3e 2 3 — 5 — 3 — 1 1 14 — 19 245) lieden wordt na half

,oryj i„ 11 9 _ ^ 9, 1 3") — 11 13 Maalt voor een schaft-

» .... 1903 le 1 1 — l - ï> ^ l ? > " ^ tijd van 3/4 uur geen loon

Schiedam . . . 1902 le 1 — — 1 — — — 2 .i o 6 jngehouden.

» ... idem 2e — — — — 1 — — — — 3 — 4 4

. . . 1903 2e ----- 2 — — — 4 10 — 16 16

» ... idem 3e — 1 1 2 — 1 — — i — 3 — 4 6

[Utrecht. . . . 1906 3e — — — — — — — 216 9 9

STAAT II. Aantal stucadoors en witters (jeugdige en volwassen), die volgens de inlichtingen der Kamers van Arbeid per etmaal arbeidden het aantal uren in het hoofd van den staat vermeld. *)

GEMEENTE.

Jaar. Kwartaal.

j Aantal uren por etmaal. I

Minder dan 8.

8

8-9 9

i 9—10

I 10 10—11 I 11 11—12 12

Totaal aantal | I werklieden.

OPMERKINGEN

1 2 8 4 5 6 7 | 8 [ 9 , 10 | 11 12 | 13 14 15

b i nno I 8 8 ") De cijfers in deze

Bussum.... ]^02 I oe o 9 tabel hebben betrek-

Gouda .... 1902 4e — — — — — — * ' " king op stucadoors,

» 1903 le — — — — — — 1 — — — 1 voorzoover nietuitde

idem 3e — — — — — 3 3 noten blijkt dat zy ook

, • • • * ^ -1 rn witters betreffen.

s-Gravenhage. . 1904 le — — — — 144' —- — — — 144 i) Hieronder 25 wit

Groningen . . . 1902 2e — — — — — — — — 16 16 ters.

Den Helder . . 1902 3e - — _ — — — — — 3*- 3 10^°eusrZaterdags

* . . idem 4e 2 — — — — — 2 sj'Van September af » . . 1903 le — 3 — — — — — — — — 3 ioi/2 uur per dag.

• j„,„ q„ | 3 4 4) Van half Maart af

* • ' ™ i q 2 93/4 uur per dag. Hilversum . . . 1902 le — — 2 — — — — — « ») yan half Maart

» .. . . 1 907 3e — — — — — — — — — 12)1 10i/o uur per dag.

Kampen. . . . 1902 4e — — — 11 — — — — — 11

Leiden .... 1902 3e — — — — — — — 243) — 24

.... 1903 le 54) — — — — — — — — — 5

Schiedam . . . 1902 le — — — -— — 35) — — — 3 6

» ... idem 2e — — — — — — — — — 4 4

» ... 1903 2e — — — — — — — 2 14 — 16

» ...» idem 3e — — — — | — — I — 1 6 — — 6