is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 8, 15-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan (in Juni 1910 resp. 7 229, 3 405 en 10 634); aangevraagd werden 4 769 mannelijke en 4 726 vrouwelijke werklieden, te zamen 9 495 werklieden (in Juni 1910 resp. 3 989, 3 830 en 7 819) en geplaatst 3 558 mannen en 2 517 vrouwen, te zamen 6 075 personen (in Juni 1910 resp. 2 967, 1 978 en 4945)

(—) Juni 1911.') Gedurende de maand Juni kwamen bij de arbeidsbeurzen te Stockholm 5 777 aanbiedingen van werklieden in. De patroons deden aanvraag om 6 118 werklieden en het aantal plaatsingen bedroeg 3 185. Deze cijfers waren de voorgaande maand resp. 9 049, 9 134 en 4 388.

Werkstakingen en uitsluitingen.

(Grèves et lock-outs.)

België. (Belgique) Juni 1911. 2) Nieuwe geschillen: 12 stakingen; aantal betrokken werklieden: + 1 042 direct en 265 indirect. Oude geschillen: 13 stakingen en 2 uitsluitingen; aantal betrokken werklieden: bij de stakingen + 7 317 direct en 20 indirect, bij de uitsluitingen 865. Van de nieuwe stakingen kwamen 3 voor in de textielnijverheid, 3 bij de steengroeven, 3 bij de metaalbewerking,

2 bij het meubelmakersbedrijf en 1 bij de schoenindustrie. Verdeeling der nieuwe stakingen naar de eischen: loonsverhooging 5 (in 1 geval werd tevens verkorting van defi arbeidsduur geeischt), wederindienstneming van ontslagen werklieden 7. Aantal geëindigde stakingen: 10; afloop: ten nadeele der werklieden 8, te hunnen voordeele 2.

(—) Stakingen in het consulair ressort Antwerpen.3) (Grèves dans le ressort consulaire dAnvers.) De op 23 Mei j.1. begonnen staking van 35 arbeiders in een chocoladefabriek4) is den lOen Augustus j.1. in het voordeel der stakers geëindigd.

Van 20 Juni tot 2 [uli j.1. had te Antwerpen een staking van schrijnwerkers plaats waarbij één onderneming en 9 stakers betrokken waren. Geëischt werd loonsverhooging. Het geschil-eindigde ten nadeele der stakers die allen ontslagen werden.

Den 22en Juni begon te Mechelen een staking van schrijnwerkers (één onderneming, 145 stakers) waarbij wederindienstneming van ontslagen werklieden geëischt werd. De afloop van dit geschil is nog niet bekend.

Canada. Juni 1911.5) Aantal geschillen: 27 (18 nieuwe), tegen 34 in Mei 1911 en 18 in Juni 1910. Aantal betrokken ondernemingen: ± 208, betrokken werklieden: 15 010, verloren arbeidsdagen: ± 355 435, tegen 299 400 in Mei 1911 en 75 700 in Juni 1910. Van de nieuwe geschillen braken 7 uit in de bouwvakken, 5 bij de metaalbewerking, 2 in de kledingindustrie, 2 in het transportbedrijf en 2 onder de werklieden zonder vakkennis. Bij 10 geschillen ging het om loonsverhooging, bij 1 tegen loonsverlaging, bij 2 om het arbeidscontract, bij

3 om het personeel, terwijl 2 conflicten andere oorzaken hadden. Aantal geëindigde geschillen: 13 (ten gunste der patroons 4, ten gunste der werklieden 4, ten gunste van enkele werklieden 2, schikking 1, onbekend 2).

Duitschland. (Allemagne.) Tweede kwartaal 1911. 6) Aantal geëindigde stakingen: 851, betrokken ondernemingen: 3180 (857 tot volledigen stilstand gebracht), arbeiders, bij het uitbreken der geschillen in de betrokken ondernemingen werkzaam: 180 498, stakers: 61 177, indirect betrokken werklieden: 2 303. Afloop: geheel ten gunste 151, gedeeltelijk 447, ten nadeele der werklieden 253.

Aantal geëindigde uitsluitingen: 69, betrokken ondernemingen: 447 (105 tot volledigen stilstand gebracht), arbeiders, bij het uitbreken der geschillen in de betrokken ondernemingen werkzaam: 48 331, uitgeslotenen: 22 232, indirect betrokken werklieden: 666. Afloop: geheel ten gunste 25, gedeeltelijk42, ten nadeele der patroons 2.

J) Statistisk Manadsskrift van Juni 1911.

2) Revue du Travail van 31 Juli 1911.

3) Mededeelingen van den Consul-Generaal te Antwerpen d.d. 18 Augustus 1911. ->< Zie afl.7, 1911, bladz. 487.

5) Labour Gazette van Canada van Juli 191 f!

6) Reichs-Arbeitsblatt van Augustus 1911.