is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 8, 15-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

Wetten, Algemeene maatregelen van bestuur, Ministerieele beschikkingen enz. betreffende onderwerpen van sociaaI=economischen aard.

(Lois et documents officiels.)

Arbeidswet. (Loi sur le travail.) De Staatscourant van 28 Juli 1911, no. 175, bevat een K. B. van 17 Juli 1911 (Stbl. no. 205), waarbij de bepalingen nopens den arbeid in glasblazeryen, voorkomende in het K. B. van 12 Juli 1909 (Stbl. no. 266) l) tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artt. 5 en 11 der Arbeidswet, nader 2) worden gewijzigd.

Arbeidsinspectie. (Inspection du travail.) De Staatscourant van 19 Augustus 1911, no. 194, bevat een K.B. van 18 Juli 1911 (Stbl. no. 257) waarbij — met intrekking van het K.B. van 10 Augustus 1909 (Stbl. no. 288)3) — het Ryk ten behoeve van den dienst der arbeidsinspectie in de volgende negen districten wordt verdeeld:

I. de provincie Limburg en het gedeelte der provincie Noord-Brabant dat behoort tot het rechtsgebied van de kantongerechten Oss, Veghel, Boxmeer, Eindhoven, Oirschot, Weert en Helmond;

II. het gedeelte der provincie Noord-Brabant dat niet behoort tot het 1ste district, benevens de provincie Zeeland;

III. het gedeelte der provincie Zuid-Holland dat gelegen is bezuiden den rechteroever van de Lek, de Nieuwe Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg — met uitzondering van het rechtsgebied der kantongerechten Vianen en Gorinchem voor zoover dit laatste zich binnen de provincie Zuid-Holland uitstrekt — voorts het gedeelte dier provincie dat behoort tot het rechtsgebied van het kantongerecht Schiedam, alsmede de gemeenten Rotterdam, Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel, Hillegersberg, Schiebroek, Delft, Hof van Delft, De Lier, Monster, Naaldwijk, Schipluiden, Vrijenban en Wateringen;

IV. het gedeelte der provincie Zuid-Holland dat niet behoort tot het 3de district, benevens de provincie Utrecht;

V. het gedeelte der provincie Noord-Holland dat behoort tot het rechtsgebied van het kantongerecht Amsterdam, benevens het niet tot eenige provincie behoorende watergebied des Rijks;

VI. het gedeelte der provincie Noord-Holland dat niet behoort tot het 5de district;

VIL de provincie Gelderland;

VIII. de provincie Overijssel;

IX. de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.

De gewijzigde verdeeling van het Rijk treedt 1 September 1911 in werking.

Ongevallenwet. (Loi sur les accidents du travail.) In de Staatscourant van 23 Augustus 1911, no. 197, zyn opgenomen:

I. een K.B. van 12 Augustus 1911 (Stbl. no. 275) tot nadere wijziging van het K. B. van 18 Juni 1909 (Stbl. no. 189) 4) waarby de algemeene maatregel van bestuur nopens de gevarenklassen, gevarencijfers en indeeling der bedrijven in de gevarenklassen werd herzien. Een nieuwe indeeling wordt gegeven voor de volgende bedrijven: vervaardiging van kalkzandsteen, huisschilders-, rijtuigschilders-, enz. bedrijf, houtzagers-, enz. bedrijf, cachetsnyders- en graveerders bedrijf, mijnbouw, vervaardiging van electrische gloeilampen met krachtwerktuig, scheepsschildersbedryf, laden of lossen van schepen;

II. een K.B. van 12 Augustus 1911 (Stbl. no. 276) tot nadere wyziging van het K. B. van 5 December 1902 (Stbl. no. 206) *) betreffende eigen-risico en risico-overdracht. Het K. B. brengt in verband met het sub I genoemde K. B. wijziging in de bij het K. B. van 5 December 1902 behoorende tabel voor de berekening der door den eigen-risicodrager te stellen zekerheid.

Tweede Kamer.

(Chambre des Députés.)

Arbeidswet. (Loi sur le travail.) Door de h.h. Schaper c.s. is a.d. 28 Juli 1911 een wetsontwerp ingediend strekkende tot het vast3tellen van bepalingen ter bescherming van den arbeid, in het bijzonder ten aanzien van den arbeidsduur. Op dit wetsvoorstel zal in de volgende aflevering teruggekomen worden.

MÜnreglement. (Reglement sur le travail dans les mines.) By Koninklyke Boodschap van 12 Augustus 1911 is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van art. 9 der wet van 27 April 1904 (Stbl. no. 73)houdende nadere bepalingen betreffende de mynontginning, met wyziging der wet van 21 April 1810 (B. d. L. no. 285). .Doel van het wetsvoorstel is, ten aanzien van de voorschriften in het belang van de veiligheid en gezondheid en omtrent den arbeid in de mynen den bestaanden toestand — d.w.z. regeling by algemeenen maatregel van bestuur (Mijnreglement 1906, zie afl. 3, 1906, bladz. 74) - tot November 1916 te bestendigen.

J) Zie afl. 7, 1909, bladz. x.

2) Zie afl. 8, 1910, bladz. j.

3) Zie afl. 8, 1909, bladz. y

4) Zie afl. 11, 1910, bladz. p.