is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 9, 30-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. Verkeerswezen.

(Communication.)

Spoorwegwerkplaatsen. Toestand gewoon. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Blerick (V), Haarlem (Mh), Tilburg (V).

Scheepvaart. Binnenscheepvaart. Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Zee-scheepvaart en Rijnvaart. De zee-scheepvaart was in Augustus weer heel wat drukker dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. In totaal kwamen uit zee te Rotterdam binnen 858 schepen, metende 1 061 260 netto registertonnen, tegen 825 schepen, metende 941 175 tonnen, in Augustus 1910.

Bij de Rijnvaart moest men door den voortdurend lager wordenden waterstand meer dan ooit rekening houden met den diepgang der schepen, zoodat er meestal gebrek aan scheepsruimte was. De vrachtprijzen stegen hierdoor tot een sedert jaren ongekende hoogte.

Bij den sleepdienst op den Rijn is ten slotte de concurrentie zoo moordend geworden, dat men tot een overeenkomst is geraakt, de sleeploonen op vast peil te houden (ongeveer het dubbele van het bedrag, de laatste jaren betaald). Intusschen zal deze overeenkomst bij de groote verscheidenheid van belangen der bij de Rijnvaart betrokkenen zeer moeilijk te handhaven blijken.

Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, maar werkloosheid van beteekenis kwam niet voor.

Rotterdam (flcv).

Laden en lossen van schepen en spoorwegwagons. De toestand onderging weinig verandering. Aanvoer van bouwmaterialen gaf aan de losse dokwerkers nogal werk. Ook kwamen een paar kleine zeebooten binnen, maar die leverden slechts voor enkelen eenig werk op. Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. G. w.

Vlissin'gen (M).

Vrachtrijderij. Matig werk. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Stalhouderij. Druk werk. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Arbeidsbeurzen.

<Offices de placement.)

Een overzicht van de verrichtingen van elke arbeidsbeurs gedurende de maand Augustus 1911 wordt aangetroffen in de aan het slot dezer aflevering geplaatste tabellen.

Uit den staat (zie blz. 584), welke een beknopte samenvatting en vergelijking geeft van Augustus 1911 met de maanden Juli 1911 en Augustus 1910, blijkt, dat het aantal aanbiedingen van werknemers en aanvragen door werkgevers in vergelijking met de vorige maand met resp. 574 en 700 is gestegen.

Een stijging van het aantal aanbiedingen van werknemers valt bij een 14-tal beurzen waar te nemen; deze bedroeg bij de beurs te Amsterdam 420, Arnhem 43, Delft 5, Enschede 11, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond) 25, 's-Gravenhage (gem.) 36, 's-Hertogenbosch 4, Leeuwarden 20, Leiden 25, Nijmegen 26, Rotterdam 85, Schiedam 26, Utrecht 10 en Venlo 1. De daling bedroeg bij de beurste Dordrecht 25, Gouda 14, Groningen 79, Haarlem 16, Maastricht 7 en Zwolle 22.

Het aantal aanvragen door werkgevers nam toe bij de beurzen te Amsterdam (603), Gouda (12), 's-Gravenhage, Chr. Volksbond, (15),'s-Gravenhage, gem., (21), Haarlem (33), 's-Hertogenbosch (3), Leeuwarden (33), Leiden (13), Rotterdam (137), Schiedam (12), Utrecht (6) en Venlo (2). Bij de overige beurzen valt een daling te constateeren; de grootste daling, n.1. 46, kwam voor bij de beurs te Enschede.

Bij de arbeidsbeurzen te Amsterdam, Gouda, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Venlo was de verhouding tusschen vraag en aanbod voor de werknemers gunstiger dan in de vorige maand, bij de overige beurzen ongunstiger.

Uit de onderstaande cijfers, welke de verhouding van het aantal aanvragen door werkgevers tot dat der aanbiedingen van werknemers bij alle beurzen te