is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 9, 30-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De patroonsorganisaties op 1 Januari 1911.')

(Les syndicats patronaux au 1 janvier de 1911.)

Onderstaande tabel geeft een vergelijkend overzicht van den stand der patroonsorganisatie in Duitschland op 1 Januari van de jaren 1910 en 1911 naar de uitkomsten van het jaarlijks door het K. Statistische Amt ingestelde onderzoek.

BEDRIJFSGROEPEN.

Jaren. (Années.)

Aantal organisaties (Nombre des organisations)

voor het geheele Rijk. (nationales.)

voor een gedeelte van het Rijk. (de districts.)

voor een bepaalde gemeente. (locales.)

Aantal leden. (.Nombre des membres.)

Aantal arbeiders bij I de leden in dienst.' | (Nombre des ouvriers employés.) \

GROUPES D1NDUSTKIES. i

Landbouw 1911 3 7 36 12 637 77 082 Agriculture.

1910 1 5 25 5 949 31 080

Mijnbouw 1911 1 9 — 250 455 401 Mines.

1910 1 8 243 451 289

Stecnindustrie enz 1911 15 33 52 3 094 196 511 Pierres.

1910 14 24 41 3 751 193150

Metaalbewerking, machinenindus-

trie 1911 16 96 71 13 258 749 885 Métaux, machines.

1910 16 80 72 12 398 754 310

Chemische nijverheid 1911 1 — 3 104 23 858 Industrie ehimique.

1910 1 — 3 105 24 084

Textielnijverheid 1911 3 18 70 3 302 492 829 Textiles.

1910 3 18 67 612 473 409

Papierindustrie 1911 7 11 19 869 49 280 Papier.

1910 7 12 18 408 45 931

Leder- en huidcnbewerkiug. . . 1911 4 10 35 1 314 14 839 Cuirs et peaux.

1910 4 10 27 1 228 12 656

Houtbewerking 1911 3 6 166 4 986 65 387 Bois.

1910 2 6 163 5 112 63 255

Bereiding van voedings- en genotmiddelen 1911 5 43 84 10 446 184 254 Aliments.

1910 4 38 59 8 031 126 700

Kleedingindustrie 1911 8 22 212 9 140 112 588 Yêtement.

19J0 7 28 190 4 973 60 820

Bouwbedrijven 1911 11 116 1 227 51 832 448 845 Batiment.

1910 9 132 1085 51 038 525 132

Boekdrukkersbedrijf 1911 6 49 74 5 468 75 656 Industrie du livre.

1910 6 49 74 5 551 79 295

Handel- en verkeerswezen . . . 1911 6 14 112 3 985 96 003 Commercc, transport.

1910 5 23 58 3 028 100 671.

Logement- en koffiehuishouders-

bedrijf 1911 — — 4 404 880 Hotels, restaurants.

1910 — — 2 334 —

Vrije beroepen 1911 2 23 78 514 25 000 Professions libérales.

1910 2 23 78 508 25 000

Gemengde organisaties .... 1911 2 17 118 5 821 959 142 Organisations mixtes.

1910 2 18 93 11 826 8S7 898

:

Totaal . . . 1911 93 474, 2 361 127 424 4 027 440 Total.

1910 84 474 2 055 115 095 3 85-4 680

Aangaande het jaar van oprichting werden door 1659 organisaties (88 voor het geheele Rijk, 313 voor een gedeelte daarvan, 1258 plaatselijke) opgaven verstrekt. Daarvan zijn 220 (resp. 20, 61 en 139) vóór 1900, 1 340 (resp. 62, 234 en 1 044) in het tijdvak 1900—1909 en 99 (resp. 6, 18 en 75) in 1910 opgericht.

') Reichs-Arbeitsblatt van Juni 1911.