is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 9, 30-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om _van

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen n. .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder

overige.

van 18 jaar en ouder

overige.

van 18 j aaien ouder

overige.

20 Warenhandel 91 11 — 1

21 Verkeerswezen . . l — 3 — — — Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Delft.

24 Vrije beroepen . 2 5 2 — 1 1 (Office communal de placement a Delft)

27 Huiselijke diensten 1 460 21 1 576 101 1 141 10

w. o. Dagmeiden 5 20 191 95 2 10 Mannen. {Hommes)

Schoonmaaksters 1435 - 1 301 - 1 129 - 4 Bouwbedrijven 12 - 4 1 4 -

oc r Werkmeiden ....... / ,12 7 5 Chemische nijverheid. ...... 1 — — — —.

28 Losse werklieden en met ineen bepaald u Bewerking van metalen 1 1 2 - 1 -

beroep arbeidenden 6 6 - 45 4 5 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 2 - - _ _ _

Overige beroepen 1 j7 Bereiding van voedings- en genotm. . 1 — — — — —

Totaal Augustus 1911. . 1 503 34 1 631 158 1 174') 18 20 Warenhaudef"l>en j! ~ï H ~i" T~ ~7

» Juli 1911 .. . 1 262 38 1 218 114 1 056 13 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

» Augustus 1910. .104/ 51 912 149 658 21 beroep arbeidenden 25 1 17 1 17 1

.rsrr..'rjans»"- • ~gTIFTITT

ÏJÏÏim : : : 'X « - ■ 68 « " »

j Vrouwen. (Femmes.)

') De 21 plaatsingen van waschvrouwen en de 1129 plaatsingen van schoonmaak-; Totaal Augustus 1911. . — —

sters (resp. groep 7 en 27) hadden betrekking op 468 werkneemsters. ' » Juli 1911 ... —

Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werkneemsters op het einde Augustus 1910. . 1

der maand Augustus bedroeg 502, dat der niet afgedane aanvragen door werk- j Totaal mannen en vrouwen:

geefsters 207. j Augustus 1911 ... 47 3 23 3 22 2

Juli 1911 44 1 32 1 25 —

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Arnhem. Augustus 1910 ... 68 4 27 8 18 6

(Office communal de placement a Arnhem.)

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Dordrecht.

Mannen. {Hommes) (Office communal de placement a Dordrecht.)

3 Boek- en steendrukkerij, enz. . . . 3 -r- — 2 — — 1 1 Mannen. {Hommes)

4 Bouwbedrijven 17o 9 39 6 35 ') 3 1 Fabricage van aardewerk, glas, enz. . 3 — — —

w. o. Grondwerkers■ 79 — 14 — 12 — j 4 1 Bouwbedrijven 58 2 25 2 20 1

Metselaars 14 — 1 — 1 — j w. o. Timmerlieden 22 2 11 2 9 1

Opperlieden 14 1 — 1 — 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 1 —• 1 2 —•

Schilders 22 2 1 2 1 1 11 Bewerking van metalen 9 4 1 6 1 3

Timmerlieden '35 5 12 j 2 10 2 12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 13 3 2 — 1 —

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 2 — — , 1 — — 17 Bereiding van voedings- en genotm. 5 — 3 — 1 —

7 KAeedmg en reiniging 3 — — — — — I 18 Landbouwbedrijven 2 — — — - —

metaleu . . . \ 7\ 1\ S\ — 2 1 1 ^2.0 \ Warenhandel \ l\ _ —1 — _

*«*»*■- «O- ^ — \ "V \ \ V ' — \ Vj \ \ V qA 3. \

13 / Se/icopsbou vr en rjj£ujg-/hói-jcag-a. . . / f —/ — / — / / /f / VrjJe beroepen . - : - * . - - - - 7 * f & f J / ° t —' / 6

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 2 j — / 2 — / 1 j — 28 / Losse werklieden en met in een be- I I 1

18 Landbouwbedrijven 4 — 1 — / 1 3) — paald beroep arbeidenden .... 42 3 5 2 7 —.

20 Warenhandel — — — — i 4) —- w. o. Fabrieksarbeiders 13 3 2 2 4 —

21 Verkeerswezen. 24 16 12 16 5 7 Totaal Augustus 1911. . TsiT 22 40 22 32 lT~

w. o .Loopknechts 10 13 5 14 3 6 s Juli 1911. ... 170 29 75 21 45 8

22 Crediet- en bankwezen 11) ^ Augustus 1910. . 162 17 52 12 30 5

24 Vriie beroepen 11—2 — — °

27 Huiselijke diensten 6 — 2-- 1 - ^ Vrouwen. (Femmes.)

28 Losse werklieden en niet in een bepaald 21 Verkeerswezen — — — — l1) —

beroep arbeidenden 38 3 15 4 16 8) 1 Totaal Augustus 1911. . \ I-

w. o. Fabrieksarbeiders — — 1* — 1* — ^ 1

81 In dienst van eene gemeente, enz. . . — — 3^ — 3 7) — „ Augustus 1910- — —

Totaal Augustus 1911. . 278 30 79 31 67 12 Totaal mannen en vrouwen:

» Juli 1911 ... 261 18 134 19 114 10 Augustus 1911. ... 153 22 40 22 33 11

» Augustus 1910. . 198 21 81 19 60 11 Juli 1911 . . • . . 171 29 75 | 21 45 8

Augustus 1910. ... 162 17 52 j 12 30 5

Vrouwen. {Femmes.)

J) Geplaatst te Arnhem door bem. van de gem. arbeidsbeurs aldaar.

7 Kleeding en reiniging — — 1 — l8) —

21 Verkeïrswezïn ! ! ! ! ! ! 1 - 1 - ~3 - Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Enschede.

27 Huiselijke diensten 41 5 53 13 35 4 (Office communal de placement d Enschedé.)

w. o. Dagmeiden — 4 1 12 — 2 i

Meiden . . 3 — 10 — 1 1 \ Mannen. {Hommes.)

Werkvrouwen 35 — 38 — 33 — 4 Bouwbedrijven 101 2 78 1 65 •) 2

~ w. 0. Grondwerkers 36 — 8 — 15 —

Totaal Augustus 1911 44 6 56 13 39 4 Metselaars 16 — 31 — 16 —

» 1911. ... 30 6 2/ 10 13 1 Opperlieden 12 — 11 — 10

Augustus 1910. . 34 10 44 20 30 6 Timmerlieden 23 1 22 1 21 2

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. . — — — — — 1

Totaal mannen en vrouwen: ^ 7 Kleeding en reiniging — — 2

Augustus 1911. . . . 322 36 135 44 106 16 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 3 — — — — —

Juli 1911 . . ■ . . ^91 24 161 29 l27 11 1] Bewerking van metalen 5 1 9 — 1 1

Augustus 1910. . . . j 232 31 12o 39 90 17 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 3 2 — — 1 —

; . u i Textielnijverheid 2 4 1 4 1 —

^) Hiervan hadden zich aangeboden. 1 als loopknecht, 2 als pakhuisknecht, Bereiding van voedings- en genotm. . 2 3 12

1 als tuinman en 3 als werkman zonder vakkennis, geplaatst: 11 m Duitschland Landbouwbedrijven . , * . . , 1

door bem. van de Nederl. arbeidsbeurs te Oberhausen, 1 te Groessen en 1 te 20 Warenhandel ......... 1 1 1 32)

Westervoort. 21 Verkeerswezen 10 4. 1 5 1 4

2) Geplaatst te Oosterbeek. 22 Crediet- en bankwezen 1 — —

s) Had zich aangeboden als grondwerker. 24 Vrije beroepen ......... ] 1 _ 1

4) » » * 8 loopkneeht. 28 Losse werklieden en niet in een be-

5) » 9 " " pakhuisknecht. paald beroep arbeidenden .... 3] — 21 — 21

6) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als boerenarbeider, 3 als grondwerker,

2 als loopknecht, 2 als opperman, 2 als pakhuisknecht en 1 als witter; 3 geplaatst Totaal Augustus 1911. . 159 15 117 12 95 9 in Duitschland, door bem. van de Ned. arbeidsbeurs te Oberhausen. » jujj ^g;Q _ ' ' ^53 ^gg ^ g

7) Hadden zich aangeboden als grondwerker. „ Augustus 1910! 14 2 7 2 5 —

8) Had zich aangeboden als werkvrouw.

') Hiervan 10 geplaatst in Duitschland door bemiddeling van de Nederl. Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 9 uit andere gemeenten, arbeidsbeurs te Oberhausen.

onder de aanvragen van werkgevers 10 uit andere gemeenten en 14 uit Duitschland. 2) Hiervan had zich 1 aangeboden als loopknecht.