is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 9, 30-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om _van

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

i i i i i IJl!

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Groningen, Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Hertogenbosch.

(Office communal de placement a Groningue.) (Office communal de placement d Bois-le-Duc.)

! Mannen. {Hommes.)

Mannen. (Hommes.) „ „ , , .. ..

o Boek- en steendrukkerij, enz. ... 1 — — — — —

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 7 1 — — _ —li Bouwbedrijven 5 1 — — 1

4 Bouwbedrijven 170 12 94 7 93 >) 7 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. . 1 - — - - —

w. o. Grondwerkers 15 — 8 — 8 — 11 Bewerking van metalen 2 — 1 — — —

Opperlieden 14 — 10 — 10 — 112 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 1 — — — — —

schilders 36 2 32 2 32 2 17 Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — — — —

Stukadoors 13 — 6 — g — 2J Verkeerswezen 6 2 1 — — 1

Timmerlieden ....... 80 5 29 2 28 2 24 Vrije beroepen 1 _ _ _ _ _

n vft' kurk-> stroobewerking, enz. .11 — 2 — 1 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

7 Kleeding en reiniging 11 5 3 3 2 =) 1 beroep arbeidenden .... .. 5 - — — 1 -

w. o. Klemmakers 10 3 2 1 1 1

8 Kunstnijverheid 1 — _ _ _ _ Totaal Augustus 1911. . 25 3 2 — 2 1

11 Bewerking van metalen 8 9 5 5 4 5 » Juli 1911 ... 19 8 8 2 1 1

12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 9 1 3 - 3 *) _ » Augustus 1910. . 42 3 9 2 7 1 ld Scheepsbouw en rijtuigfabricage... 2 — 1 1

14 Papier 1 2 x 1 Vrouwen. (Femm.es.)

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 11 — 7 — 7 — 7 Kleeding en reiniging 2 — 2 - 1 —

18 Landbouwbedrijven 1 _ _ _ _ _ 21 Verkeerswezen ....... _____ \

20 Warenhandel 3 4 2 2 2 2 27 Huiselijke diensten 6 7 7 3 1

Verkeerswezen 34 20 22 23 18 21 28 . Losse werklieden en niet in een be-

w. o. Loopknechts -jongens .... 7 20 4 23 3 21 paald beroep arbeidenden .... 3 - 1 - _ _

Pakhuisknechts 17 ±0 g j

24 Vrije beroepen . ••.••••• 2 4 4 4 3 4 Totaal Augustus 1911. . 11 1 7 10 3 2 1

<J8 Losse werklieden en niet m een bepaald t.,1; ioii in k 1 i a

beroep arbeidenden . . . /. . » Augusïus igio.' ! 23 5 ll 7 4 ~1

Totaal Augustus 1911. . 303 59 157 47 151 42 Totaal mannen en vrouwen:

» Juli 1911 . . . 359 82 183 53 174 51 Augustus 1911 ... 36 | 10 12 3 4 2

» Augustus 1910 . . 349 58 209 53 179 46 Juli 1911 29 13 9 3 5 11

Augustus 1910 ... 65 | 8 25 9 1] ! 2

') Hiervan 1 geplaatst te Beilen.

2) » 1 » » Veendam. Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Leeuwarden.

3) » 1 » » Musselkanaal. j (Office communal de placement a Leeuwarden.)

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Haarlem. „ , . Mannen. (Hommes.)

^Office communal de placement a Haarlem^ \ rabricage van aardewerk, glas, enz. . 11 — 1 — I — l — I —

•' \ v\, e.wi ^ V V

7* 1(f , ff 4 f Bouwbedrijven . ~ f 44 f — / 34 / 2 / 34 ')! —

f / Mannen. (ZTowmes.) j / Wm 0m Grondwerkers I 17 \ — 18 / — 20 / —

/ f // / Metselaars 10 —. 4 — 6 —

3 Boek- eu steendrukkerij, enz. . . 6 1— 5 — 4 J — 5 Chemische nijverheid, enz 1 — — — — —

4 Bouwbedrijven 39 [ 1 29 — 23 >)| — 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 3 — 1 — 3 ») —

w. o. Schilders 13 1 10 — 9 — 9 Leder, wasdoek en .caoutchouc ... — —• 1 — — —

Timmerlieden 12 ' — 12 — 8 — 10 Oer, steenkolen, turf 1___ 12) _

(5 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. 4 — 5 — 1—11 Bewerking van metalen 5 1 3 — — —

7 Kleeding en reiniging 3 j — 5 — 2 — 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 2 1 2 — — —

9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 2 — 1 — 1 — 18 Scheepsbouw en rijtuigfabricage... 2 — 2 — — —

11 Bewerking van metalen 8 — 6 — 4 — 17 Bereiding van voedings- en genotm. .6—82 1

12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 16 1 7 — 6 2) — 18 Landbouwbedrijven 6 1 1_ 1 —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 2 _ 1 — — — 20 Warenhandel 2 1 1 1 1

18 Landbouwbedrijven 7 1 5 — 4 —21 Verkeerswezen 25 5 9 5 5 3

20 Warenhandel 6 — 4 — 4 — w. o. Pakhuisknechts 13 2 2 — 2 —

21 Verkeerswezen 26 1 15 4 11 — 24 Vrije beroepen 3 1 1 — —

w. o. Loopknechts 10 1 4 3 2 — 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

24 Vrije beroepen 5 1 2 1 2 — beroep arbeidenden 47 8 10 — 9 —

27 Huiselijke diensten 3 — 1 — 1 —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald Totaal Augustus 1911. . . 153 17 76 11 55 4

beroep arbeidenden ...... 39 — 31 — 31 l) — » Juli 1911 142 8 42 12 " 49 7

29 In dienst van den Staat — — 8 — 8 — * Augustus 1910. . . 141 22 69 21 50 10

Totaal Augustus 1911. . 166 o 125 5 102 — ') Hiervan geplaatst: 6 te Enschede door bemiddeling van de gem. arbeids-

" Juli 1911. . . . 188 | 6 90 9 82 3 beurs aldaar en 20 in Duitschland door bem. van de Nederl. arbeidsbeurs te

» Augustus 1910. . 135 j 17 65 12 56 | 6 Oberhausen.

2) Geplaatst in Duitschland door bem. van de Ned. arbeidsbeurs te Oberhausen.

Vrouwen. (.Femmes.)

, b-i j- • • o Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Leiden.

1 Kleedmg en reiniging 3 — — — —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 2 - - - - - Mflce communa' de Placement d Leyde.)

24 V rij e beroepen 1 — — — — —1

27 Huiselijke- diensten 24 — 28 — 18 Mannen. (Hommes.)

w. o. Werkvrouwen 21 — 19 — 18 — 3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 1 — — — — —

4 Bouwbedrijven 14 2 5 I 2 —

Totaal Augustus 1911 30 — 28 — 18 — 7 Kleeding en reiniging 1 1 — — —

» Juli 1911 ... 23 — 26 — 19 — 9 Leder, wasdoek en caoutchouc . . . li — — j — — | —■

» Augustus 1910. 17 — 12 — 8 — 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 10 1 — — — —

13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage... 1 — — — — —

Totaal mannen en vrouwen: 17 Bereiding van voedings- eh genotm. .1 — — 1 — —

Augustus 1911 . . . 196 5 153' 5 120 — 18 Landbouwbedrijven 3 1 — — — —

Juli 1911 211 6 116 9 101 3 20 Warenhandel 1 — _ _ _ _

Augustus 1910 . . . 152 17 77 12 64 6 21 Verkeerswezen 22 3 2 1 2 1

w. o. Loopknechts 20 3 2 1 2 1

24 Vrije beroepen 2 1 •— — — —

27 Huiselijke diensten 1 — — — —

28 Losse werklieden en niet in een be-

Hiervan 1 geplaatst in Duitschland. paald beroep arbeidenden .... 28 — 7 1 6 1

2) " 3 » » » — Overige beroepen 1 — — — — —

Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 12, onder de aanvragen Totaal Augustus 1911. 87 9 14 4 10 2

door werkgevers 19 uit de omliggende gemeenten, terwijl 13 personen in de om- » Juli 1911 ... 70 3 10 — 10 —

liggende gemeenten geplaatst werden. * , Augustus 1910. . 66 11 1 3 1 3