is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

Augustus 1911 . . . 8 260 5 725 69,31

September 1911. . . 8 704 6 207 71,31

Eveneens kan men uit onderstaande cijfers afleiden, dat, in verhouding tot

het aantal aanbiedingen van werknemers, in September meer plaatsingen tot stand kwamen.

Aanbiedingen Plaatsingen

van op

werknemers. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

Augustus 1911 . . . 8 260 3 647 44,15

September 1911. . . 8 704 3 914 44,97

Bij de beurzen te Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Gouda, 's-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Zwolle was de verhouding gunstiger, bij de overige beurzen ongunstiger dan in de vorige maand.

Bij vergelijking van onderstaande cijfers, betrekking hebbende op de maanden September 1911 en September 1910, blijkt dat de arbeidsgelegenheid in eerstgenoemde maand gunstiger was.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

September 1910. . . 8 886 4 806 54,09

September 1911. . . 8 704 6 207 71,31

Bij de beurzen te 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), Groningen, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Nijmegen en Zwolle was de verhouding tusschen vraag en aanbod in September 1911 voor de werknemers ongunstiger, bij alle overige beurzen gunstiger dan in September 1910.

Eveneens kwamen in September 1911 in verhouding tot het aantal aanbiedingen van werknemers meer plaatsingen tot stand, hetgeen uit de volgende cijfers blijkt.

Aanbiedingen Plaatsingen

van op

werknemers. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

September 1910. . . 8 886 3 058 34,41

September 1911. . . 8 704 3 914 44,97

Slechts bij de beurzen te 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), Leeuwarden, Maastricht, Venlo en Zwolle was de verhouding ongunstiger, bij alle overige beurzen gunstiger dan in September 1910.

Blijkens mededeeling van den directeur der gem. arbeidsbeurs te 's-Gravenhage wordt bij deze beurs met ingang van 1 November a. s. een onderafdeeling opgericht, uitsluitend bestemd voor winkel- en kantoorpersoneel. Deze afdeeling is op dezelfde uren opengesteld als het overige gedeelte der beurs (zie afl. 9, 1910, bladz. 708) en bovendien Maandag, Woensdag en Vrijdag telkens van 8—9 uur n.m.

Door de Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen werden in September de volgende nieuwe aanvragen aan de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen toegezonden.

Te Dortmund werden voor den scheepsbouw gevraagd 6 scheepsbouwers, 6 klinkers (zoo mogelijk genieten zij, die reeds met geperste lucht gewerkt hebben, de voorkeur), 2 kokers en 7 tegenhouders, niet ouder dan 40 jaar, voor vast werk, tegen een dagloon van resp. 4,40 Mk.—5,20 Mk., 4,20 Mk.—4,80 Mk., 4 Mk.—4,50 Mk. en 3,80 Mk.—4,20 Mk. De arbeidsduur bedraagt 10 a 11 uren, de rusttijd 2 uren. Werklieden met gezinnen konden ook aangenomen worden. De huurwaarde van woningen bedraagt 16 Mk. tot 22 Mk. per maand voor 2 kamers; in particuliere kosthuizen wordt 14 Mk. per week betaald. De stortingen voor zieken-, invaliditeitsfonds enz. bedragen 4 Mk. per maand.

Te Essen-Ruhr werden 30 grondwerkers voor den mijnbouw gevraagd tegen een loon van 42 a 43 pfg. per uur. De arbeidsduur bedraagt 11 uur, terwijl het geheele werk in ongeveer 'ƒ2 jaar za' afloopen.

Van een werkgever te Kray-Essen, die in Augustus 20 arbeiders voor het leggen van kabels had gevraagd (zie afl. 9, 1911, bladz. 586), kwam in de maand September weder een aanvraag om 20 grondwerkers in.

Voor een scheepswerf te Orsoy werden 15 a 20 grondwerkers gevraagd, tegen een loon van 40 a 45 pfg. per uur. De arbeidsduur bedraagt 11 uren, terwijl het geheele werk in 2 maanden zal afloopen.