is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgemerkt dient hierbij te worden, dat, behalve rechtstreeks voor de behandeling van bepaalde personen, ook gelden besteed worden voor algemeene sanitaire doeleinden; hiertoe behooren de uitgaven voor de verpleging van zieken ten laste der gemeenten — in 1910 339 935 M. — en subsidies aan een aantal vereenigingen en inrichtingen ter bevordering der volksgezondheid, in 1910 ten bedrage van 624 626 M., waarvan 480 964 M. ter bestrijding van longtering, 30 437 M. ter bestrijding van alcoholmisbruik, 2 697 M. ter bestrijding van geslachtsziekten, 525 M. ter bestrijding van lupus en 110 003 M. voor andere doeleinden.

Gemiddeld kostte in 1910 de behandeling per dag en per doorloopend behandelden lijder aan long- en keeltering: voor mannen alleen 5,75 M., voor vrouwen alleen 4,25 M., en voor mannen en vrouwen samen 5,22 M. (tegen resp. 5,77 M., 4,29 M. en 5,41 M. in 1909); per dag en per doorloopend behandeld persoon, aan een andere ziekte lijdend: voor mannen alleen 5,21 M., voor vrouwen alleen 3,97 M., voor mannen en vrouwen samen 4,69 M. (tegen resp. 5,07 3,91 M. en 4,58 M. in 1909).

Het gemiddeld aantal verplegingsdagen bedroeg per doorloopend behandelden lijder aan longtering: voor mannen alleen 70, voor vrouwen alleen 79, voor mannen en vrouwen samen 73 (tegen resp. 70, 80 en 73 in 1909), en per doorloopend verpleegd persoon, aan een andere ziekte lijdend, zoowel voor mannen alleen als voor vrouwen alleen en voor mannen en vrouwen samen 45 (tegen resp. 46, 47, 46 in 1909).

De volgende staat geeft een overzicht van de aanvankelijke en blijvende resultaten der wegens longtering doorloopend behandelde personen. Een blijvend resultaat wordt aangenomen te bestaan wanneer het aanvankelijke zes jaar is bestendigd. Gedurende dezen tijd wordt om de twee jaren een onderzoek naar den gezondheidstoestand der behandelden ingesteld, en wel de eerste maal op het eind van het eerste jaar na dat waarin de behandeling plaats vond.

Aantal doorloopend behandelde personen die na afloop der beAar._. handeling in zooverre genezen waren, dat Jaar doorloopend invaliditeit in geruimen

Geslacht. b"hande'de

deling. personen, traitées continudlement

(S-.) unnée iNomtreOes

de personnes prevoir dans un long traitement.) traitées conti- _ esl'ace de tem^

nuellement.) , , § rj-

absoluut w x aantal. g g

{nombre absolu.) A 5 £ a.

Tót het einde van (Jusqu'd la fin de)

~~ ~ n "

. 1906 j 1908 1910

waren tot werken in staat: (e'taient capables de travailler:)

personen. [personnes.)

op 100 behandelden. (de cent personnes traitées.)

personen. (personnes.)

op 100 behandelden. (de cent personnes traitées.)

personen. (personnes.) <

up JW ucuau-

delden. (de cent personnes traitées.)

l 1905 18 610 15 125 81 11 055 63 ; 8 435 48 7 074 41

1907 21 717 17 639 81 - - 13 455 64 9 876 49

\nommes) j ig()9 2g 740 ^ g34 ^ _ _ _ _ ^ 6g

Vr„„wpn 1905 7 535 6 272 83 4745 67 3.825 55 3 388 49

(Frmmes) 1907 9 814 8 210 '84 ~ - 6409 09 5100 57

l re.mmes) j ig()g ^ g55 l0 m 83 _ _ _ _ g 613 n

1905 26 145 21 397 82 15 800 64 12 260 50 10 462 43

1907 31 531 25 855 82 - — 19 864 66 15 036 51

femme') 1909 41 70 ^ 34 728 83 - - - , 27 366 69

Qroot=Britannië en Ierland.

(Grande Bretagne et Irlande.)

Veranderingen in het loon en den arbeidsduur gedurende 1910. ')

(Modifications des salaires et des heures du. travail pendant 1910.)

■ In de 2e aflevering van dezen jaargang (bladz. 161) werden reeds enkele voorloopige gegevens betreffende de veranderingen in het loon en den arbeids-

*) Report on changes in rates of wages and hours of labour in the United Kingdom in 1910.

7