is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maanden September 1911 en September 1910, in vergelijking met Vi2 der raming van de jaren 1911 en 1910.

(Rendement des principaux revenus de l'État pendant les mois de septembre 1911 et de septembre 1910, en comparaison

de-1/]2 de ïévaluation des années 1911 et 1910)

Opgaven van het Ministerie van Einaneiën. Renseignements du Ministère des Fincinces.

Via der raming over het jaar Opbrengst over de maand

BENAMING DER 12 V^aluation pendant Vannée) (Rendement pendant le mois)

MIDDELEN. f DU CHEF DES

1911 iqio September 1911. , September 19J0.

(■septembre 1911.) j {septembre 1910.)

"" ————j

Directe belastingen. Impóts directs.

Grondbelasting . . . f ] 235 416,66 f 1 220 833,33 f 507 224,52 f 574 821,816 Tmpöt foncier.

Personeele belasting . » 979 166,66 » 934166,66 » 573 202,58 » 580 213,06 Impöt dit personnel.

Belasting op bedrijfs- Impót sur les revenu9

en andere inkomsten. » 843 250,00 » 834 333,33 » 1 440 444,506 » 1 537 218,275 professionnels.

Vermogensbelasting . » 858 583,33 » 811 833,33 » 713 298,00 » 702 320,875 Impöt sur le capital.

Recht op de mijnen . » 2 616,66 » 2 856,66 » 4,62 » 2 000,00 Droit sur les mines.

Totaal. . . . f 3 919 033,31 f 3 804 023,31 f 3 234 174,225 f 3 396 574,025 Total.

Rechten op den invoer. Douanes.

Rechten op den invoer. f 1100 000,00 f 1 050 000,00 f 1 284 788,75 f "1 184 269,88 Droits d'entréc."

Formaatzegel 2 000,00 » 1 875,00 » 2 230,65 » 2 177,55 Timbre format.

Totaal. . . . f 1102 000,00 f 1 051 875,00~f 1 287 019/K) f 1186 447,43 Total.

Accijnzen. Accises.

Suiker f 1 933 333,33 f 1 900 000,00 f 2 645 552,42 f 1 899 862,83 Suere.

Wijn 135 833,33 » 135 833,33 » 354 209,805 » 347 271,27 Vin.

Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd 2 400 000,00 » 2 616 666,66 » 2 333 661,99 » 2 367 289,76 Boissons distiilées.

zout 145 833,33 » 143 333,33 » 132 494,83 » 138 223,27 Sel.

Bieren en azijnen . . » 108 333,33 » 107 500,00 » 147 348,72 » 141 252,29 Bière et vinaigre.

Geslacht » 429 166,66 » 404 166,66 » 440 771,18 » 480 643,53 Boeufs abattus.

Totaal. . . . f 5 152 499,9Sj f 5 307 499,98 f 6 054 038,94 «|. f 5 374 542,95 Total.

Gouden en zilveren Orfèvreries et argen

werken. teries

Belasting f 37 500,00 f 35 416,66 f 39 693,82 5 f 42111,44 Impöt.

Essaailoon » 41,66 » 41,66 » 62,285 » 54,615 Salaire d'essai.

Totaal. . . . f 37 541,66} f 35 458,32 f 39 756,11 | f 42 166,056 Total.

Indirecte belastingen. Impóts indirects.

Zegelrechten .... f 500 000,00 f 491666,66 f 376 683,38 f 331 608,675 Timbre.

Megistratiegelden . . » 562 500,00 » 545 833,33 » 534 303,12 » 456 480,465 Enregistrement.

Hypotheekrechten . . » 58 333,33 » 56 666,66 » 52 732,235 » 43 990,12 llypothèque.

Recht van successie en van overgang bij overlijden. ..... » 1193 333,33 >> 1 201750,00 » 2093 204,76 » 1 381 886,03 Succession.

Totaal. . . . f 2 314166,66 f 2 295 916,65 f 3 056 923,495 f 2 213 965,29 Total.

Domeinen .... 1 138 333,33 f 135 750,00 f 121 601,72 «I f 71 416,71 Domaines.

„ , .. ~ ö) a) \~a)

Posterijen . ... ï 1 304416,66 f 1 232416,66 f 1 383 635,94», f 1 285 875,88 Postes.

Rijkstelegrafin. . . f 355 083,33 f 316 666,66 f 398 396,00 f 345 646,00 Télégraphes de l'État

Staatsloterij.... f 54500,00 f 54 500,00 f 4 044,75 f 16 995,17 Loterie de l'État.

Akten voor de jacht en Permis de chasse et

visscherij . . . . f 13 250,00 f 13 000,00 f 12112,00 f 11 99.4,00 pêche.

Loodsgelden .... f 258 333,33) f 233 333,331 262 621,11 f 266 862,86 * Droits de pilotage.

Totaal f 14-649 158,26) f 14480 439,91 f 15 854 323,70s f 14 212 486,375 Total général.

a) Hieronder begrepen de saldo's van buitenlandsche afrekeningen en de porten in afrekeningen.