is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12,2 langer dan 2 tot en met 4 weken, 5,8 langer dan 4 tot en met 6 weken, 9,8 langer dan 6 tot en met 13 weken, 6,8 langer dan 3 tot en met 6 maanden en 1,8 langer dan 6 maanden tot en met één jaar. Van gemiddeld 3,2 geschillen per jaar bleef de duur onbekend. Gemiddeld gedurende het vijfjarig tijdvak 1902—1905 (voor 1901 zijn de Zon- en feestdagen niet medegerekend, voor 1902—1905 daarentegen wel) duurden 12,50 stakingen korter dan 1 dag, 28,— van 1 tot 3 dagen, 25,25 van 3 tot en met 7 dagen, 13,75 langer dan 1 tot en met 2 weken, 11,25 langer dan 2 tot en met 4 weken, 7 langer dan 4 tot en met 6 weken, 9,50 langer dan 6 tot en met 13 weken, 3,75 langer dan 3 tot en met 6 maanden en 0,25 langer dan 6 maanden tot en met één jaar. Van gemiddeld 10,75 geschillen per jaar bleef de duur onbekend.

In 1910 werden den patroons de volgende eischen gesteld: 69 maal loonsverhooging, 10 maal handhaving van het oude loon, 30 maal „andere looneischen", 17 maal betrof de eisch den arbeidsduur, 4 maal erkenning der arbeidersorganisatie, 1 maal had de eisch betrekking op het in dienst hebben van uitsluitend georganiseerden, 31 maal werd geëischt wederindienstneming van ontslagenen, 5 maal regeling van het werk, 12 maal had de eisch betrekking op het arbeidscontract, terwijl bovendien 55 „andere eischen" gesteld werden.

Waren gemiddeld gedurende de periode 1906—1910 en 1902—1905 meer dan de helft van alle gestelde eischen looneischen, n.1. resp. 50,32 en 50,34 pCt., in 1910 waren slechts 46,19 pCt. en in 1909 slechts 45,50 pCt. van alle gestelde eischen looneischen. In het jaar 1910 werden ruim anderhalf maal zooveel eischen tot loonsverhooging gesteld als eischen, gericht tegen loonsverlaging en andere looneischen tezamen; in 1909 bijna anderhalf maal zooveel; in de jaren 1908 en 1906 en in de perioden 1906—1910 en 1902—1905 bijna tweemaal zooveel en in het jaar 1907 bijna driemaal zooveel.

Het aantal eischen, gericht tegen loonsverlaging, bedroeg in het jaar 1910 bijna >/?, in 1909 ruim '/4, in de periode 1906—1910 ruim '/6, in de periode 1902— 1905 ruim '/si in 1908 ruim [/e, in 1907 ruim '/n en in 1906 ruim '/5 van het aantal eischen tot loonsverhooging.

Het aantal arbeidsdagen, verloren door de stakingen in 1910 begonnen, bedroeg voor de stakers + 88 581 (bekend voor 129 geschillen) en voor de werklieden, die tengevolge van de stakingen met werken moesten ophouden, + 30 0633/4 (bekend voor 130 geschillen), in totaal dus ± 118 6443/4.

De groep „textiele nijverheid" werd het zwaarst getroffen: voor de werklieden gingen n.1. in totaal + 50 850 arbeidsdagen verloren. Dan volgt de groep „bouwbedrijven", waarin het totaal aantal verloren arbeidsdagen ± 19 8871 /2 bedroeg. In de groep „leder, wasdoek, caoutchouc" gingen in totaal ± 12 3763/4 arbeidsdagen verloren; in de groep „voedings- en genotmiddelen" + 9406'/2; in de groep „metaalbewerking" + 9 056'/2; in de groep „fabricage van aardewerk, glas, kalk en steenen" ± 8 783'/2; in de groep „hout-, kurk-, stroobewerking, snijen draaiwerk van verschillende stoffen" ± 4 189; in de groep „warenhandel" + 1 179'/2; enz.

Het totaal aantal arbeidsdagen, verloren door de stakingen in 1909 begonnen, bedroeg ± 221 782'/4, in 1908 ± 60 842>/4, in 1907 + 343 823, in 1906 + 227 749, in 1905 + 97 910'/2, in 1904 ± 148 003. Gemiddeld per jaar gedurende de vijfjarige periode 1906—1910 gingen + 194 568'/2 arbeidsdagen verloren.

Onderstaande tabel geeft een blik op den uitslag der geschillen:

Aantal I In Pct- van l3et totaal aantal In pCt. van het totaal aantal tt t t q t a o werk- stakingen in Aantal stakers in U ï T S L A G. stakingen j 9takel's in

in 1910. 1910 1909 1906-1910 1901—1905 1910' 1910 1909 1906—1910 1901—1905

Ten guuste der werklieden. 26 19,85,30,71 21,99 28,19 + 460 10,42 19,06 13,50 18,34

(25 stakingen)

1 en nadeele der werklieden. 52 39,69 27,86 36,11 35,82 + 1 769 40,07 37,72 40,53 61,16

Geschikt 48 36,64 33,57 36,11 26,53 + 2 149 48,67 42,11 44,56 19,36

Onbeslist of onbekend . . 5 3,81 7,85 5,79 9,46 37 0,84 1,11 1,4] 1,14

(4

stakingen)