is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oct. 1911. Oet 1910.

Aantal levend aangegevenen op 1000 inwoners. . . 26,40 27,66

„ levenloos „ „ 1000 geborenen . . 36,63 38,32

„ huwelijken op 1000 inwoners 6,05 6,16

„ overledenen „ 1 000 „ 13,05 12,46

» „ ben. 1 jaar op 1 000 levend aangeg. 124,88 197,—

Uit deze cijfers blijkt, dat in de verhouding tusschen het aantal levend aangegevenen en het bevolkingscijfer alsmede ten aanzien van de verhouding tusschen het aantal levenloos aangegevenen en het aantal geborenen in de maand October jl. bij vergelijking met de overeenkomstige maand van het vorige jaar eene vermindering valt waar te nemen. De verhoudingscijfers van de huwelijken vertoonden in October 1911 eene daling vergeleken met dezelfde maand van het vorige jaar. Het sterftecijfer was in de maand October 1911 ongunstiger dan in October 1910, terwijl het percentage betreffende het aantal overledenen beneden 1 jaar op 1 000 levend aangegevenen in October j.I. veel gunstiger was dan in October 1910.

Bouw- en Woningtoezicht. In de tabellen zijn opgenomen de opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden en Utrecht betreffende bouwen, verbouwen, sloopen en aangaande onbewoonbaarverklaringen over de maand October 1911.

Met betrekking tot de (niet in de tabellen opgenomen) opgaven voor de gemeente Rotterdam kan worden medegedeeld, dat het aantal voltooide nieuwe bouwwerken (welke echter voor een tijdvak van gemiddeld drie maanden nog afgewerkt worden door timmerlieden, stukadoors, ververs, behangers en stoffeerders) op den lsten November 1911 1 127 (1 880 woningen) bedroeg; het aantal in uitvoering zijnde bouwwerken beliep 424 (760 woningen) en het aantal in behandeling, doch niet in uitvoering zijnde nieuwe bouwwerken 151 (257 woningen). Onder deze opgaven zijn de werken, door en vanwege de gemeente uitgevoerd, niet begrepen. Het aantal goede gebouwen, welke gesloopt werden of door verbouwing van bestemming veranderden, bedroeg in de maand October 12 (15 woningen) en het aantal slechte gebouwen, die officieel en officieus onbewoonbaar verklaard werden en deswege van bestemming veranderden of gesloopt werden, 1 (10 woningen).

Controle Havenarbeid. Amsterdam. — Octobër 1911. De controle legde aan 136 schepen, waaronder 63 Nederlandsche, 150 bezoeken af; op 96 schepen moesten één of meer, te zamen 139, aanmerkingen worden gemaakt. 110 van deze aanmerkingen betroffen alleen het schip, de overige het werkgeversmateriaal of de wijze van werken. De aanmerkingen, welke alleen betrekking hadden op het schip, betroffen 83 schepen, de overige 25 schepen.

Bovendien werden nog bezocht 11 binnenschepen, waarvan 10 van Nederlandsche en 1 van Belgische nationaliteit. Op 7 der Nederlandsche schepen werden 9 aanmerkingen gemaakt; 5 hiervan betroffen het scheepsmateriaal. Op 63,49 pCt. van alle Nederlandsche schepen (excl. binnenschepen), welke bezocht werden zijn aanmerkingen, het schip betreffende, gemaakt. Voor schepen van vreemde nationaliteit is deze verhouding als volgt: Deensche 40, Duitsche 61,11, Engelsche 50, Noorsche 71,43, Spaansche 100 en Zweedsche 90. Op de bezochte Russische schepen werden geen aanmerkingen gemaakt.

Naar aanleiding van de in October gemaakte aanmerkingen had in 53 gevallen (voor de binnenschepen in 3) direct of gedurende het verblijf in de haven voorziening plaats; van de vroeger gemaakte konden 37 (van de binnenschepen geen) worden gecontroleerd en van deze was in 22 gevallen de gewenschte verbetering aangebracht. Het aantal werklieden, tijdens de controle aan boord bevonden, bedroeg 5 279. Op de bezochte binnenschepen werden bij de controle 144 werklieden aangetroffen.

100 ongevallen kwamen ter kennis van de controleurs. Deze waren als volgt over de verschillende bedrijven verdeeld: bootwerkersbedrijf 78, binnenvaart 11, schuitenvoerdersbedrijf 6 en veem-, expeditiebedrijf en loodswerk 5. De ongevallen werden veroorzaakt door: vallende voorwerpen 27, vallen, uitglijden 21, knellen, stooten 30, slag van slingerende voorwerpen 5, werkhaak 10, splinters, spijkers, bandijzer 3, vertillen, verrekken 2, breken van materiaal 1 en door andere oorzaken 1.

Zaandam, Velsen en Westzaan. — October 1911. De controle legde aan

5