is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Gouda. De Raad dezer gemeente heeft in zijn vergadering van 27 October 1.1. besloten om het loon van de beide tuinlieden, thans resp. f 12 en f 11 per week, voor elk met f 1 te verhoogen en dat van de vier plantsoenwerkers nader te bepalen van 15 op 16 cent per uur. De verhoogingen zullen ingaan op 1 Januari 1912.

— Leeuwarden (K). Door een steenhouwerspatroon werd het uurloon der gezellen met het oog op de duurte der levensmiddelen met 1 cent verhoogd, terwijl de werkdag voor het gehuwde personeel met 1 uur werd verlengd.

— Roozendaal (V). In een sigarenfabriek werden de loonen met 50 ets. per 1 000 verlaagd om de concurrentie met andere fabrieken beter te kunnen voeren Het Hoofdbestuur van den Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond is opgetreden om den patroon tot andere gedachten te brengen.

— Rotterdam (Hcv). Bij een der grootste werkgevers, waar het uurloon der bootwerkers voor nachtarbeid reeds jaren beneden het normale tarief was is dit loon thans van 30 op 37'/2 ets. gebracht.

Een beweging onder de sleepersknechts leidde tegen het einde der maand tot loonsverhooging. De ongeregelde arbeidstijd, die in dit bedrijf heerscht kan door de sleeperspatroons slechts gedeeltelijk verbeterd worden.

(Vg). In één bakkerij werd het loon van de werklieden met f 1 — ner

week verhoogd.

— Schiedam (Vg). In verband met de duurte der levensbehoeften werden aan de bierbrouwerij de weekloonen verhoogd met f 1,— voor de gehuwden f 0 50 voor de ongehuwden en f 0,25 voor de jongens. In een broodbakkerij werd het weekloon der gehuwde gezellen met f 1,— verhoogd.

— Utrecht. Door B. en W. werd d.d. 7 November j.1. aan den Raad voorgesteld :

I. aan de na te noemen ambtenaren, beambten en werklieden in vasten dienst der gemeente een som gelds uit te keeren, berekend over 15 weken naar een tegemoetkoming van:

f 0,60 voor gehuwden zonder kinderen of voor kostwinners, d. i. in totaal f 9 —• „0,70 „ „ met 1 kind „ „ 10 50:

„0,80 „ 2 kinderen beneden den "12' •

0 90 3 leeftijd van " » » " ii''

"V " " "1c" , • j 16iaar- » » » »13>5°;

» »»— „ n „4 of meer kinderen » » » „15,— ;

en wel: a. aan de gehuwden zonder kinderen en aan de kostwinners, wier jaarloon met inbegrip der emolumenten die ter bepaling van den pensioengrondslag worden medegerekend bedraagt f 800,— of minder; b. aan de gehuwden met 1 kind, wier jaarloon, op dezelfde wijze berekend bedraagt f 850,— of minder; c. aan de gehuwden met 2 of meer kinderen, wier jaarloon op dezelfde wijze berekend bedraagt f 900,— of minder.

— Veenendaal (Tn). Op een wolfabriek werden de loonen met het oog op de duurte der levensmiddelen met f 0,50 per week verhoogd.

Geschillen. Blerick (V) en Tilburg (V). Tilburg bleef de verstandhouding in de spoorwegwerkplaats gespannen noemen, doch Blerick berichtte, dat het personeel thans zeer tevreden is, in verband met het feit, dat aan de werklieden der S.S. een extra weekloon zal worden uitgekeerd tot een minimum van f 10 — De uitkeering heeft vermoedelijk in November plaats voor 1911 en in Januari voor 1912. Iedere uitkeering wordt voor het geheele personeel geraamd op f 275 000. Een en ander is een voorloopige maatregel in afwachting van een nieuwe loonregeling.

Andere onderwerpen. Amsterdam (Vg). Aan de stations der Staatsspoorwegen werden in den loop der maand October de volgende aantallen arbeiderskaarten afgegeven.