is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgaven van de fondsen.

Werkloosheidverzekering. x)

(Assurarice contre le chómage.)

2—28 Oct. (oef.) 1911.

I. Werkloosheid in de bij de gemeentelijke werklozenfondsen aangesloten organisaties.

(Chómage dans les organisations, affiliées aux fonds communaux de chómage.)

NAMEN DEE VEREENIGINGEN. (Noms des syndicats.)

Aantal verzekerde leden.

(Membres assurés.)

Aantal verzekerde leden, die werkloos waren.

(Chömeurs.)

Aantal werklooze leden, die uitkeering van hun vereeniging ontvingen.

(Chömeurs, indemnisés par leurs syndicats.)

Aantal werklooze leden, die gemeentelijken bijslag ontvingen.

[Chömeurs, ayant regu des majorations du fonds communal.)

\ Aantal dagen werkloosheid {Chómage [en jours]

der in kolom 3 genoemde werk-

loozen.

des chömeurs de la col. 3.)

(der in kolom 4 genoemde werkloozen), waarover uitkeering werd verstrekt.

des chömeurs de la col. 4.)

(der in kolom 5 genoemde werkloozen), waarover bijslag werd verstrekt.

des chömeurs de la col. 5.)

Gemiddelde der vier [Moyenne des q

Aantal dagen werkloosheid (per werklobze) (Chömage [en jours] par chömeur

(der in kol. 4 -

der in ge^de 'genoemd;

kolom 3 ge- loozen) werk-

noemde waarover lo°zen),

werkloozen. „jftonrino- waarover

-i ,, wetd g bijslag wera

des cho- . . , verstrekt. meurs de la verstrekt.

colonne 3.) des chs_ des chömeurs de la m™rs deAa>

colonne 4.) colonne 5">

Zondagen niet medegeteld. (Non compris les dimanches.)

weken, loopende van 2—28 Oct. 1911 uatre semaines, du 2—28 oct. 1911.)

Bedrag der gedane uitkeering uit de kas der vereeniging, in guldens.

(Montant des indemnités, en florins.)

Bedrag der gedane uitkeering per werklooze, in guldens.

(Montant des indemnités par chömeur, en florins.)

Bedrag van den gemeentelijken bijslag, in guldens.

(Montant des majorations, en florins.)

Bedrag van den gemeentelijken bijslag per werklooze, in guldens.

(Montant des majorations yar chömeur, en florins.)

* 2_ 3 1 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 IS 14 15

Amersfoort. 2)

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Amersfoort) 23 1,50 0,50 0 9,— 3,— 0 6,- 6,- 0 1 20 2 40 0 0

Ned. Schildersgezellenbond (afd. ' '

Amersfoort) 23 0,25 0 0 1,50 00 6,- 0 0 0000

Amsterdam. 3)

Algem. Ned. Typografenbond (afd.

Amsterdam) • • • 1100 25,- 14,25 12,25 150,- 83,75 71,25 6,- 5,9 5,8 57,50 4,03= 35,62* 2,91

Lito-photografisciie .Bond (afd. Am- '

iftfri n-Mii-nnin-i;-.- ('ri' m ** w °'w 3'~ 3'~ 6'" 6- «•" wo s,«o 1>36 Wo

Amsterdam) 215 5,25 1,50 0 ! 31,50 9. — 0 6- 6 - 0 8 325 5 55 n n

Centr. Bond v. Bouwvakarbeiders (afd. j ' ' '

Amsterdam) . . .. 157 2,50 2,50 2,- 11,75 11,75 9,25 4,7 4,7 4,6 5,87 5 2,35 3,47 1 73* Metselaars- en Opperliedenvereemgmg

„8t. Marinus" 122 0,75 0,75 0,75! 4,50 4,50 4,50 6,- 6 - 6- 2 25 3 — 1 69 2 25

Timmerliedenvereen. „St Josëpk" . . 106 2,75 1,50 1,50 14,25 8,50 8,50 5,2 5 7 5'7 s'lO 3*40 s'82s 214. *

Timmerliedenver. „Bewust Streven" . 94 3,— 0,75 0,75 18,— 4,50 4,50 6.- ö'- 6- 2'25 3'- l'fiQ 99*

Timmerliedenvereeniging „Coneordia ! >>>>>>

InterNos". . . . 794 39,- 14,75 14,50 183,50 74,25 72,75 4,7 5,- 5,- 45,22= 3,06= 32,74 2,26

Metselaarsvereemgmg „Door Verbroe- '

dering "Verbetering" 176 4,75 0,25 0,25 20,25 1,50 1,50 4,3 6,- 6 - 0 75 3 — 0 56 2 25

Ned. CUÏ. BouwkeideiaWA (aii. I I \\ \

kmteWV ........ y 1,—V \,-AV _ fe.Jy e,.- L «>,- A .

-A msterdamsc/ie jLooef— c/j / / / ƒ ff f f ff / / ff f

kers vereeniging [ 140 3,50 1,75 1,50,1 15,751 10,50j 9,— 4,5 / 6,- / 6,- ij 6,50 f 3,71 s( 4,50 / 3,—

Prot. Chr. Metaalbewerkersvereeniging I / / ' / / I

„Béhoboth" 135 1,— 1,— 0 6,— 5,50 0 6,- 5,5 j 0 2,75 2,75 0 0

Hotel-, Café- en ftestaurantpersoneel |

„Eendracht" . . 145 3,— 0 0 14,25 00 4,7 0 0 0000

Chr. Typografenvereeniging „Draagt

elkanders lasten" 67 1,50 1,— 1,— 7,75 6,— 6,— 5,2 6,- 6,- 5,— 5,—• 3,— 3,—

Metaalbewerkersver. „St. Eloy" . . 174 0,75 0 0 2,— 00 2,7 0 0 0000

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Amsterdam) 584 11,— 2,— 1,75 66,— 11,— 9,50 6,- 5,5 5,4 8,45 4,225 4,75 2,71s

Amsterdamsche Voegers vereeniging . 88 1,50 1,50 1,50 8,25 8^5 8,25 5,5 5,5 5,5 4,125 2,75 3,095 2,065 Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewer-

kersbond (afd. Amsterdam) . . . 1010 50,75 15,25 15,25 293,50 86,50 85,50 5,8 5,7 5,6 43,50 2,85 32,06 2,10 Idem (afd. sorteerders en plakkers) . 93 4,25 2,75 2,7-5 25,50 16,50 16,50 6,- 6,- 6,- 8,25 3,— 6,19 2,25 Alg. Ned. Bond van Handels-en Kantoorbedienden (afd. Amsterdam). . 824 32,— 7,25 7,— 192,— 43,- 41,50 6,- 5,9 5,9 28,11 3,87 5 16,875 2,41 Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (afd. A'dam). 195 1,75 1,50 1,50 10,50 9,— 9,— 6,- 6,- 6,- 12,25 8,165 4,50 3,Sohildersgezellenvereen. „Vooruitgang

zij ons Doel" 628 155,— 0 0 885,—• 00 5,7 0 0 0000

Prot. Chr. Timmerliedenvereen. . . 122 2,50 1,50 1,50 10,— 7,50 7,50 4,- 5,- 5,- 4,50 3,— 3,375 2,25

Arnhem. 4)

Sehildersvereeniging „de Vrijheid" 51 2,50 2,50 2,50 13,— 13,— 13,— 5,2 5,2 5,2 4,42 1,77 4,42 1,77 Alg. Ned. Bond van Meubelm. enz.

(afd. Arnhem) 88 2,25 1,25 1,25 13,— 6,50 6,50 5,8 5,2 5,2 4,55 3,64 3,25 2,60

R.-K. Meubelmakers-, behangers- en

stoifeerdersgilde „St. Paulus" . . 21 1,— 1,— 1,— 6,—• 6,— 6,— 6,- 6,- 6,- 3,— 3,— 3,— 3,— Vereeniging van Bouwvakarbeiders

„Nieuw Leven" 36 1,25 0 0 7,50 00 6,- 0 0 0000

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Arnhem) 93 2,50 2,25 2,25 12,50 11,— 11,— 5,- 4,9 4,9 5,50 2,44= 5,50 2,44 s

Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Arnhem) 47 1,— 1,— 1,— 4,25 4,25 4,25 4,2 4,2 4,2 2,125 2,125 2,125 2,12®

Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbeweï-

kersbond (afd. Arnhem) .... 58 0,50 0,50 0,50 3,— 3,— 3,— 6,- 6,- 6,- 2,10 4,20 1,50 3,—

Sehildersvereeniging „Arnhem" . . 113 1,75 1,75 1,75 8,75 8,75 8,75 5,- 5,- 5,- 3,06 1,75 3,06 1,75 "Vereeniging van Handlangers en

Opperlieden 46 9,— 2,50 2,50 48,75 9,75 9,75 5,4 3,9 3,9 4,87 5 1,95 4,87= 1,95

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Arnhem) . 155 1,50 0,50 0,50 8,50 2,50 2,50 5,7 5,- 5,- 1,67 3,34 1,25 2,50

Bussum. 5)

Schildersgilde „St. Lucas" .... 16 1,— 1,— 1,— 6,— 6,— 6,— 6,- 6,- 6,- 3,— 3,— 3,— 3,— Delft.6)

Werkloozenfonds, onderafd. van de afd.

Delft van den Ned. R.-K. Volksbond.*) 188 3,25 2,75 2,75 15,— 15,50 15,50 4,6 5,6 5,6 7,49 2,725 7,49 2,72® Ned. vereeniging van glas- en aardewerkers (afd. Delft) 104 0,25 0 0 0,751 0 0 3,- 0 0 0 0 0 0

Renstignements des fonds.