is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machinefabricage de gasfabrieken, het brandersbedrijf, het slagersbedrijf en de stoom- en motorbootondernemingen. In sommige bedrijven is de toeneming van het ongevallen-risico slechts zwak, althans minder in het oog springend als in sommige der na te noemen industrieën. Voorbeelden van matige verschillen tusschen het risico in groote en kleine ondernemingen leveren de nog niet genoemde takken van het bouwbedrijf, de houtzagerij, het vervaardigen van beetwortelsu.ker het brouwersbedrijf. Belangrijker echter zijn de verschillen tusschen de frequentiecijfers van ingevallen in kleine en grootere ondernemingen in het smidsbedrijf zoowel kracht- als handbedrijf, in het scheepsmakersbednjf zonder krachtwerktuig, m meelfabrieken in de suikerraffinaderij, het schippersbedr.jf, het stuwadoorsbedr.jf Niet steeds is' het gemakkelijk voor de gevonden uitkomsten in de bednjfstechmek een zelfs maar eenigermate waarschijnlijke verklaring te vinden. Ten aanzien van de bouwbedrijven kan men zich b.v. voorstellen, dat grootere ondernemingen vooreerst in den regel in grootere gemeenten gevestigd zullen zijn, welke in vele bedrijven een grootere ongevalsfrequentie aanwijzen dan de kleinere gemeenten, terwijl verder de constructie van meer omvangrijke bouwwerken welke groote flrbeidQrs-oersoneelen noodig maken, zeker een ander en vermoedelijk een hooger (revaar^ zal opleveren dan de samenstelling van kleine bouwwerken. Ongeveer in gelijken zin kan men zich een niet onwaarschijnlijke verklaring vormen^a"c^ verschillen in gevaarlijkheid, welke het smidsbedrijf of het s.cheePsn^^e^£r zien geeft; hoe echter de samenhang van het gevaar met de g^te van ondernemingen te verklaren valt in een overwegend groot-industrieel bedrijf a s suikerraffinaderij, in grootere zuivelfabrieken, in het ?chippersbednjf,

voor de hand/Buiten twijfel staat, dat in met weinig bedrijven deverakermg voor de kleinere ondernemingen — afgezien dan vani d e• Iasten voo P d uit de administratie der verzekering — goedkooper is dan de verzeker g

grootere en zeer groote ondernemingen. , , , ,,orhn„Hincrsriifers

Voor de geheele verzekerde industrie vindt men de volgende voor de gevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening m ondeimemingen Van verse lende grootte, het gemiddeld ongevalsgevaar in de eerste klasse 1 stellend.

voor klasse II 1,16 voor klasse V

III 1,14 „ „ VI

"IV „ „VII 1-50

" • (Slot volgt.)

Verslag der Rijksverzekeringsbank over 1910.

(Rapport de la banque nationale d'assurance pour l'année 1910.)

Aan het verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank over het jaar 1910

'S Ïn"l910 ingekomen bedrijfsaangiften bedroeg 10313 tegen 9581

'op 3? December'Si waren bij de Bank 89724yerzekenngi^plH nemingen bekend (in 1909 89 619). Hieronder zijn echter n g g; p , ,; nemingen, ten opzichte waarvan het onderzoek, of de aang[t e v a "|

niet terecht was geschied, bij het einde des jaars nog niet w| „ehacj

In 2 637 gevallen werd, tengevolge van een in de ond^"f™nJ Pf aangiiaar hebbende verandering, eene onderneming opnieuw geclassificeerd

een nieuw gevarencijfer toegewezen. hpdrnpcr 7 428 waar-

Het aantal ingekomen aangiften van staking van bedrijf bedroeg ^ordeei onder 198 van werkgevers, aan wie werd medegedeeld. dat zi . naa van het bestuur, niet hadden opgehouden een verzekeringsplicht.g bedrijt

oefenen^. ^ personen wer(j medegedeeld, dat hunne bedrijfsaangifte ten onrechte

was geschied.^ ^ ]91() aan het bestuur gezonden ^esten^I^

om toegelaten te worden het risico over te dragen aa 3 g38 Hiervan

schap of rechtspersoonlijkheid bezittende veree"'g "g' 6g refuesten ongunstig werden 19 door de requestranten '"getrokken, terwijl op 68 requesten ^ ^

moest worden geadviseerd. Het aantal werkgeve , , gezamenlijke naamzelf te dragen, vermeerderde met 4 en werd dus 20. Uoor ae gezdu c j