is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looze vennootschappen en rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen werden op 31 December 1910 gedragen 13 899 risico's tegen 17 690 op 31 December 1909.

De vermindering van het aantal overdrachten in 1910 betreft voornamelijk de Eerste Onderlinge Aannemers Verzekering Maatschappij te Zwolle.

Het aantal aangiften van ongevallen, in 1910 ontvangen, bedroeg 66 086 (64 638 in 1909 en 65 501 in 1908) waarvan 62 963 gevallen als ongeval in den zin der wet werden erkend (60 947 in 1909 en 62 067 in 1908). Het aantal aangegeven ongevallen voorgekomen in 1910 die niet als ongeval in den zin der wet werden erkend, bedroeg 3 027, zijnde 4,59 pCt. der aangegeven ongevallen (tegen 5,47 pCt. in 1909, 5,15 pCt. in 1908, 4,59 pCt. in 1907 en 4,75 pCt. in 1906).

In 1910 werden in de ziekenhuizen voor rekening der Bank behandeld 2 375 getroffenen (tegen 2 383 in 1909) met een gezamenlijk aantal verpleegdagen van 72 821 (tegen 66 688 in 1909). In inrichtingen voor ooglijders werden 299 getroffenen, met een totaal van 3 607 verpleegdagen, behandeld. In 1909 bedroegen deze cijfers respectievelijk 311 en 3 957. In inrichtingen voor medico-mechanische behandeling en voor heilgymnastiek, alsmede door masseurs, heilgymnasten en orthopaedisten werden 557 getroffenen behandeld (tegen 509 in 1909) met 26 414 behandelingsdagen (tegen 27 311 in 1909). In inrichtingen voor zenuwlijders werden 12 getroffenen behandeld (tegen 25 in 1909) met 948 verpleegdagen (tegen 760 in 1909). In sanatoria werden 2 getroffenen verpleegd met totaal 192 verpleegdagen. Deze cijfers waren voor 1909 respectievelijk 2 en 118. Elf getroffenen werden in een krankzinnigengesticht gedurende 2 052 dagen verpleegd. In 1909 bedroegen deze cijfers 10 en 1 343.

In 1910 werd aan 4 903 personen (4 529 in 1909), ingevolge artikel 67 in verband met artikel 21 der wet, voorloopig een rente toegekend; 3 614 maal werd een voorloopig toegekende rente herzien. Voorts werd 1 671 maal een rente krachtens artikel 21 of 23 der wet verleend en 1 096 maal een dergelijke rente herzien.

Een aanvrage om schadeloosstelling werd in 1 018 gevallen afgewezen of niet ontvankelijk verklaard. Dit geschiedde o.a. in 656 gevallen omdat het letsel niet gebleken was het gevolg van een ongeval te zijn, in 161 gevallen omdat het ongeval niet was overkomen in verband met de uitoefening van het bedrijf, in 89 gevallen omdat het ongeval bij uitoefening door den werkgever van meerdere bedrijven niet was overkomen in verband met de uitoefening van het verzekeringsplichtig bedrijf, in 61 gevallen omdat het bedrijf niet verzekeringsplichtig was, in 25 omdat de getroffene geen werkman was.

De schadeloosstellingen, toegekend naar aanleiding van in het jaar 1910 voorgekomen ongevallen kunnen als volgt worden gespecificeerd (toestand op 1 Maart 1911).

De schadeloosstelling, voor zoover bestaande uit geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en voorloopig toegekende rente, was bij het opmaken van dit overzicht (1 Maart 1911)

Geëindigd.

Ongevallen met niet doodeiyken afloop: I Ongevallen met doodelijken afloop:

Tijdelijke ongeschiktheid eindigende

Binnen 3 dagen na het ongeval.

Na den 2den doch vóór den < 43en dag na het ongeval.

Na den 42en dag sedert het ongeval.

De ongeschiktheid tot werken was een blijvende, of althans voorloopig blijvende.

De getroffene liet geen betrekkingen na, die ingevolge

art. 23 recht op rente hebben.

De getroffene liet betrekkingen na, die ingevolge art. 23 recht op rente hebben.

Nog niet geëindigd.

Aard der reeds toegekende schadeloosstelling.

Geenerlei schadeloosstelling.

Geneeskundige behandeling uitsluitend.

Geneeskundige behandelingen tydelyke uitkeering.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en voorloopig toegekende rente.

Geneeskundige behandeling en voorloopig toegekende rente.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering, voorloopig toegekende rente en rente.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en rente.

Geneeskundige behandeling, voorloopig toegekende rente en rente.

Geneeskundige behandeling en rente.

Geenerlei schadeloosstelling.

Begrafeniskosten uitsluitend.

Geneeskundige behandeling en begrafeniskosten.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en begrafeniskosten.

Rente aan de nagelaten betrekkingen uitsluitend.

Begrafeniskosten en rente aan de nagelaten betrekkingen.

Geneeskundige behandeling, begrafeniskosten en rente aan de nagelaten betrekkingen.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering, begrafeniskosten en rente aan de nagelaten betrekkingen.

Geneeskundige behandeling en tijdelijke uitkeering.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en voorloopig toegekende rente.

Geneeskundige behandelingen voorloopig toegekende rente.

By het opmaken van dit overzicht was het onderzoek betreffende de schadeloosstellingen nog niet afgeloopen.

67 13 926J13 825 2 945 32 | 185 23 2 1 7 . 58 3 14 3 [ 99 24 36 45 1 591 7 66

» ' s ~>/ —v

57 818 of 3 188 of 5,20 pCt. 244 of 0,40 pCt.

94,40 pCt.