is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLAND.

(ÉTRANOER.)

Arbeidsmarkt.

(.Bulletin du travail.)

België. (Belgique.) October 1911.') Door 39 kostelooze arbeidsbeurzen werden bij 5 249 aanvragen door patroons 4 586 aanbiedingen van mannelijke arbeidskrachten ingeschreven, d. i. 87 aanbiedingen op 100 aanvragen, tegen 100 in de vorige maand en 150 in October 1910. Volgens deze cijfers was de stand der arbeidsmarkt dus wederom buitengewoon gunstig. Omtrent de werkloosheid onder de georganiseerden zijn nauwkeurige inlichtingen ingekomen van 266 vakverenigingen met 54 443 leden (mijnwerkers, thuiswerkers en landarbeiders uitgezonderd). Omstreeks de tweede helft van October telden die vereenigingen 806 werkloozen of 1,5 pCt., tegen 1,9 pCt. in de voorgaande maand en 2,0 pCt. in October 1910. De cijfers der vakvereenigingen wijzen dus thans ook op een aanmerkelijke verbetering van den stand der arbeidsmarkt sinds de voorgaande maand, terwijl de algemeene toestand weer gelijk geworden is aan dien in Augustus'1911 en beter was dan in October 1910; uit deze cijfers blijkt echter nog steeds minder sterk dan uit die der arbeidsbeurzen van een buitengewone bedrijvigheid.

Duitschland. (Allemagne.) November 1911. 2) Volgens de berichten uit de industrie is ue stand der arbeidsmarkt in de meeste bedrijven op dezelfde hoogte als in October gebleven en valt in verscheidene nog verlevendiging te constateeren. In eenige industrieën, waar de kerstdrukte reeds voorbij was, is het slapper geworden. Bij den kolenmijnbouw hield in het Ruhrgebied de verlevendiging aan en was in Opper- en Neder-Silezië de bedrijvigheid meerendeels bevredigend evenals in de bruinkolenbekkens van Midden-Duitschland. Ook in November was zoowel bij den kolenmijnbouw als in eenige andere industrieën het gebrek aan wagens hinderlijk, zij het ook niet in die mate als in de voorgaande maand. Groote bedrijvigheid heerschte in de chemische en de electrische industrie; bij de ruw-ijzerindustrie was de toestand pver het algemeen gunstig. Voor den tijd van het jaar ging in de bouwvakken nog tamelijk veel om. In de katoenspinnerijen en in de lakenindustrie was wel eenige verlevendiging merkbaar doch bleef de toestand over het algemeen nog steeds vrij onbevredigend. De toestand van de sigarenindustrie was nog steeds zeer ongunstig.

Volgens de opgaven der ziekenkassen is de bedrijvigheid in November iets verminderd.^ Op 1 December 1911 waren 8 021 personen minder werkzaam dan op 1 Novémber (18 025 mannen minder en 10 004 vrouwen meer), d. i. een kleinere vermindering dan verleden jaar. Stelt men het aantal op 1 Januari 1911 werk hebbende personen voor beide geslachten op 100, dan is in November, vergeleken met de voorgaande-maand, het aantal werk hebbende mannen gedaald' van 110 tot 109, dat der werk hebbende vrouwen daarentegen gestegen van 106 tot 107. Van de 2 016 449 leden van 51 vakbonden was einde November 1911 1,7 pCt. werkloos, tegen 1,6 pCt. einde November 1910 en 1,5 pCt. einde October 1911. Zoowel in vergelijking tot de voorgaande maand als tot November van het vorige jaar valt dus een kleine vermeerdering van de werkloosheid te constateeren. De cijfers der arbeidsbeurzen wijzen voor zoover de mannelijke arbeiders betreft alleen bij vergelijking met het vorige jaar op verbetering van den toestand, bij vergelijking met de voorgaande maand daarentegen op achteruitgang. Bij alle arbeidsbeurzen, die vergelijkbare opgaven inzonden, kwamen n.1. in November 1911 op 100 aanvragen door patroons om mannelijke arbeidskrachten 182 aanbiedingen voor, tegen 194 in November 1910 en 152 in October 1911; voor de vrouwelijke arbeidskrachten zijn de overeenkomstige cijfers resp. 133, 119 en 114. De ontvangsten uit het goederenvervoer op de Duitsche spoorwegen bedroegen in November 1911 173 454 133 M., d i. 17 146 119 M. meer dan in November 1910, hetgeen overeenkomt met een vermeerdering van 285 M. of 9,49 pCt. per K.M.

Frankrijk. (Frcince.) October 1911.3) De wijnbouwers in het zuiden hadden het in October vrij wat minder druk dan de vorige maand, daar de werkzaamheden in verband staande met den oogst afgeloopen waren en met het snoeien eerst in den loop van November begonnen werd De werkloosheid onder de houthakkers,

-Revue du Travail van 15 November 1911.

2) Reichs-Arbeitsblatt van December 1911.

3) Bulletin de 1'Office du Travail van November 1911.

9*