is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statistiek van den loop der bevolking van Nederland over 1900—1909 (1904 uitverkocht); per jaargang . ƒ 0.40

Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood over 1901—1910; per jaargang - 0.75

Statistiek van de sterfte onder de mannen, met onderscheiding naar het beroep en in verband met leeftijden en doodsoorzaken in de jaren 1896—1900 • - 0.50

Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood. Supplement betreffende de 24 grootste gemeenten in de meest uitgebreide nomenclatuur over de periode 1901—1904 - 0.50

Bibliotheek-statistiek.

Statistiek der Openbare Leeszalen en Bibliotheken, 1908 - 0.25

Faillissements-statistiek.

Faillissements-statistiek over 1902—1909; per

jaargang - 0.50

Financieele Statistiek.

Statistiek der Rijksinkomsten over 1903, 1904, 1905/1906, 1907, 1908 en 1909; per nummer - 1.—

Statistiek der gemeenteflnanciën over 1896—1899;

over 1900—1908 (tevens provinciale financiën); per jaargang - 0.75

Statistiek der Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1898—1906, 1907/1908, 1908/1909; per jaargang - 1.25

Statistiek van het grondkrediet over de jaren 1901 t/m. 1907 - 0.50

Gerechtelijke en gevangenisstatistiek.

Justitieele Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden over 1900—1910; per jaargang. . . - 1.—

Crimineele Statistiek van het Koninkrijk der N eder-

landen over 1900—1904; per jaargang . . - 2.—

over 1905—1909; per jaargang - 1.50

Bijdragen tot de Crimineele aetiologie; N°. 1. De sexueele criminaliteit; N°. 2, De criminaliteit op leeftijden van 70 jaar en hooger; per afl. - 0.25

Statistiek van het Gevangeniswezen over 1900--

1910; per jaargang - 1.—

Statistiek van de berechting der overtredingen van de Arbeids- en Veiligheidswetten in 1904— 1910; per jaargang - 0.10

(De statistiek over 1903 komt voor in het Bijv.

van de 8e afl. van het Tijdschrift.)

Statistiek v. h. Rijkstucht- en -opvoedingswezen

over 1906—1909 ; per jaargang - 0.50

Kiezers- en Verkiezingsstatistiek.

Kiezersstatistiek over 1901, over 1902—1911 (tevens aanvulling der Verkiezingsstatistiek); per jaargang f 0.3(

Yerkiezingsstatistiek over 1901 (Eerste gedeelte), 1904, 1907 en 1910; 'per jaargang .... - 0.3t

over 1901 (Tweede'gedeelte), 1905 en 1909;

per jaargang - 0.2:

Leerplichtstatistiek.

Statistiek van het Betrekkelijk Schoolverzuim in 1902 en het Volstrekt Leerverzuim op 15 Jan. 1903; id. in 1903 en op 15 Jan. 1904; id. in 1905 en op 15 Jan. 1905; per jaargang . . - 1.—

Loonstatistiek.

Overzicht betr. de loonen en den arbeidsduur bij Rijkswerken in 1899, 1902, 1903, 1905, 1908; per jaargang - 0.7!

Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden in de prov. Gelderland, 1904 - 0.2!

Prijsstatistiek.

Overzicht van Marktprijzen van granen te Arnhem

in de jaren 1544—1901 - 0.5(

Overzicht van Marktprijzen van granen te Middelburg, Pachtprijzen van landerijen en Polderlasten in den polder Walcheren in de jaren 1801—1900 - 0.5(1

Statistiek van het Armwezen.

Statistiek van het armwezen over 1902—1904;

per jaargang - l.-J

over 1905—1908; per jaargang - 0.2a

Vakvereenigingsstatistiek.

Statistiek der Vakvereenigingen van Werkliedeil in Nederland, Deel I (1907); Deel II (1905); per deel - 1.—

Beknopt overzicht van den omvang der vakbeweging over 1907—1909, 1910; per deel . . - 0.1C

Werkstaking»- en ultsluitingsstatistiek.

Statistiek der werkstakingen en uitsluitingen in

1904, 1905 (uitverkocht); per jaargang . . - 0.1C

in 1906—1910; per jaargang - 0.2E

(De statistieken over 1901, 1902 en 1903 komen voor in de Bijvoegsels van het Tijdschrift, zie hierboven.)

W oningstatistiek.

Uitkomsten der Woningstatistiek van 31 Dec.

1899 - 1.-

Id. van 31 Dec. 1909 - 1.—