is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Borstelmakersbedrijf. Het loon voor borstelmakers wordt te Enschede en Lonneker gewoonlijk per week berekend. Te Dordrecht wordt meestal per stuk gewerkt, evenals te Rotterdam, waar ook wel uurloonen worden uitgekeerd. Te Groningen komen naast weekloonen en te 's Hertogenbosch naast dagloonen, ook stukloonen voor. De uitbetaling heeft overal wekelijks plaats.

Voor borstelmakers te Enschede en Lonneker bedraagt het standaardloon { 9^ a f 11,— per week. Omtrent de stukloonen, welke aan borstelmakers te Dordrecht worden betaald, vermocht de betrokken Kamer geen inlichtingen te verstrekken; de normale wekelijksche verdiensten schatte zij op f 10,—. De eenheidsloonen voor borstelmakers te Groningen varieeren naar gelang van de_ soort werk; volwassen werklieden verdienen f 5,50—f 11,50, jongens f 1—f 3,50 per week. Te 's-Hertogenbosch geldt voor borstelmakers een standaardloon van f 1,25 voor degenen, wier loon per dag berekend wordt, terwijl voor stukwerk verschillende tarieven gelden; onder normale omstandigheden bedragen de wekelijksche verdiensten f 7—f 7,50. Voor borstelmakers te Rotterdam bedragen de normale wekelijksche verdiensten f 12,—. Toeslagen worden niet gegeven. Kosten komen niet ten laste van de loonen der werklieden.

Van de meest voorkomende dagelijksche arbeids-, rust- en schafttijden in de verschillende gemeenten geeft het volgende staatje een overzicht.

1 !— " T | 7"" |

Aanvang Eindö i &chaft- 011 Aanvang Eindö Schaft- 011

*<MEENTE. (v.m.). I (n.m.). | rusttijden. GEMEEN IE. (v.ra.). (n.ra.). j rusttyden.

\

0r|irecht . . . 'L. 6 6 ').. j j noni 's-Hertogenbosch. 7 7 12^—Ij, boven-

W. 7 G ') | \ 2' dien'smorgens en

'lls°l)ede en Lon- 's namiddags

i"eker. G1 7 2 nur. i nog een rusttijd,

'dingen' ' ' Mannen. Rotterdam. . . 7 7 2) 8}—9, 12-2,

6 | ' 8 ' | 12-lf | 4f.

Jougens.

7 | 7 |12—ljenéi — 5. !

') 's Zat. 4. 2) 's Zat. 6.

Te ^s-Hertogenbosch moet zelden worden overgewerkt; in de overige plaatsen komt zulks in het geheel niet voor. Nacht- en Zondagsarbeid worden nergens verricht. Voor de betaling van extra loon voor overwerk, nacht- en Zondagsarbeid zijn geen regelingen getroffen; indien de gezellen te 's-Hertogenbosch moeten overwerken, ontvangen zij daarvoor in den regel geen hooger loon. Huisarbeid wordt niet verricht. Te Enschede en Lonneker is het loon voor borstelmakers met f 1,— per week gestegen. Overigens ondergingen de arbeidsvoorwaarden geen wijziging sedert 1909.

Betreffende borstelhoutmakers werden de volgende gegevens ontvangen. Te Gouda wordt het loon gewoonlijk per uur berekend, terwijl te Rotterdam meestal per stuk en overigens ook wel per uur gewerkt wordt. Ook de schuierhoutmakers te Dordrecht zijn gewoonlijk werkzaam tegen stukloonen. De loonen worden wekelijks uitbetaald. Standaardloonen bestaan niet. Te Gouda wordt gemiddeld 13 ets. per uur verdiend, terwijl de normale wekelijksche verdiensten op f 9,— gesteld kunnen worden. Borstelhoutmakers (draaiers en boorders) te Rotterdam verdienen onder normale omstandigheden f 12,— per week. Een gelijke verdienste werd opgegeven voor de draaiers1, boorders en kloovers in schuierhoutfabrieken te Dordrecht, waar aan ieder dezer werklieden gewoonlijk 1 cent per stuk betaald wordt. Toeslagen worden niet gegeven. Kosten komen niet ten laste van de loonen der werklieden. Te Gouda en Dordrecht loopt de arbeidsdag van

6 v.m.—8 n.m., te Gouda met schaft van 872—9,1—2 en 5'/2—6, te Dordrecht met schaft van 8—8V/2, 12—1'/2 en 5'/2—6. Te Rotterdam wordt gewerkt van 7 v.m.—

7 n.m., met schafttijden van 83/4—9, 12-2 en 4'/2-43/4. Des Zaterdags wordt overal om 6 uur n.m. geëindigd. Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid komen niet voor en voor de betaling van extra loon voor zoodanigen arbeid zijn geen regelingen getroffen. Huisarbeid wordt niet verricht. De loonen en arbeidstijden ondergingen sedert het vorige jaar geen verandering.

Dordrecht (B), Enschede c. a. (B), Gouda (B), Groningen (B), 's-Hertogenboseli (B) en Rotterdam (Mh).

Houtbereiding (Fabriek van —). De werklieden in een fabriek voor het creoso-