is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huisarbeid wordt niet verricht. De arbeidsvoorwaarden ondergingen sedert 1909 geen wijziging.

Alfen o. a. (B), Dordrecht (B), Enschede c. a. (B), Groningen (B), Leiden (B) en Rotterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken. De werklieden in houtzagerijen in het ressort der Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven te Alfen (de bedoelde ondernemingen zijn gevestigd in de gemeente Alfen) zijn gewoonlijk werkzaam tegen weekloonen, evenals die te Amersfoort en Hoogland, Dordrecht en Zwijndrecht, Gouda, Enschede en Lonneker (voor zoover de vaste gezellen betreft) en Rotterdam (ook stukwerk). Uurloonen worden meestal gegeven te Amsterdam, Breda, Ginneken, Princenhage en Teteringen, 's-Hertogenbosch en Vught, Enschede en Lonneker (losse werklieden) en Schiedam (ook stukwerk).

De werklieden in stoomtimmerfabrieken ontvangen gewoonlijk uurloonen te Dordrecht en weekloonen te 's-Gravenhage. Timmerlieden in een stoomtimmerfabriek te Hilversum worden per uur betaald, doch verrichten ook wel stukwerk. Betreffende een stoomtimmerfabriek te Leeuwarden werd meegedeeld, dat de werklieden, die aan de machines arbeiden, weekloonen genieten, terwijl de eigenlijke timmerlieden — d. z. zij, die met de door de machines vervaardigde onderdeelen de werkstukken geheel moeten afmaken — per uur betaald worden, met dien verstande echter, dat voor elk werkstuk een bepaald aantal werkuren is vastgesteld dat niet mag worden overschreden. In de houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken te Groningen worden de houtwerkers gewoonlijk per uur betaald, terwijl de loonen voor de overige werklieden in den regel per week berekend worden. De uitbetaling geschiedt overal wekelijks.

Het volgende staatje geeft een overzicht van de standaardloonen en de gemiddelde of normale wekelijksche verdiensten van de werklieden in de onderscheidene gemeenten.

Standaardloon Gemiadel(J I Hcef^T G.6mi<Wel<}

GEMEENTE. BEROEP. centen °™ GEMEENTE. j BEEOEP. j centen °4ee°k™on

en nel'week in .weeKi°°n i en per week in . H guldenl)enz ln Suldens" j I guldens), enz. m guldens'

TT"- I | ! !

Houtzager ij en. Stoomtimmerfabrieken.

o. a. . .1 Houtzager. . | 13,— p. w. Dordrecht. . . Zagers, scha-

| Sjouwer . 1 10,— p. w. vers en ^

(bij stremming van het hoorders 20 p. u. Z. 13,20

verkeer te water door W. 11,40

j vorst f 9,— p. w.) 's-Gravenhage . Schaver (le

®frsfoort en ! klas werker)

. l°ogland . . — 8—11,— p. w. en lintzager 16-17,- p. w. \

^'"sterdam . — 20—25 p. u. 114—15,— Zager. . . 13—14,—•, I

nï^da .... — 16 p. u. 9,60 hoogstens > 2)

11nHeken, Prin- i 15>— P- w- \

°enhageenTe- Fraiser . . 16-18,-p. w. /

p, dringen 14 » » 8,40 Groningen . . Houtwerker 17 p. u. Z. +10,50

ö°^techt en ' W. + 9,-

Wljudrecht . Zager (baas) . — 10,— Voerman. . + 9,50

Zagers en sjou- Houtstekkn. 9—11— —

werg ... — 8—10,— Machinist . 9,50—18,— —

K , Machinedrijver — 11,50 Zagers,

"schede en j schavers en

lj°nneker . . Losse arbeider 15 p. u. 9,— fraisers . . 9-14,—

Vaste arbeider! Hilversnm . . Timmerman 23 p. u.3) 14,35 4)

, (houtzagers) 11,— p. w. : 11,— Machine-

's-tj ' • ■ • — 9—12,—p. w. 11,— personeel . 2,50—17,— —

"^ertogenbosch Leeuwarden8) . Timmerman 20 p. u. 5) 12,35 6)

llnu ^ught . . — 12 p. u. 8,50 ') Personeel bij

Verdam . . Lintzager . . — 15 — de machines. 7) 7)

Cirkelzager . —■ 13,—

SoV,: , Schaver . . —• 12,—

lledam... _ + 20 p. u. 10—13,—

') In den winter iets minder in verband met den korteren arbeidsduur.

W , ) Voor schavers, lintzagers en fraisers schatte de Kamer de normale wekelijksche verdiensten op + f 18, . de overige categorieën van werklieden betreft, was het der Kamer niet mogelijk een bepaald bedrag op te geven.