is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ | ^

GEMEENTE. BEDRIJF. A,f^e Rust- en .schafttijden. Voorkomen van overwerk, nacht'

(v.ui.j. (n.m.j. en Zondagsarbeid.

U tiecht . . . Banketbakkerijen. 6 8 Geei) bepaalde ! Geen overwerk, nacht- en Zondagsa''

(voor winkels). schafttijden.

. . . Banketbakkerijen 7 of 8 7 of Idem. Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid i°!

(waar in hoofdzaak j later ! alleen voor wanneer er vele bestellingen

op bestelling gewerkt wordt).

. . . : Suikerbakkerijen, i 6 G '11 uur. | Overwerk komt alleen voor gedurerf

eerste helft van Juli (kermistijd). Ni"® J beid wordt slechts verricht in één * j plaats en dan nog maar alleen bij ê''

I warmte (71/2 n.m.—71/2 v.m.). Op Z0"

II I wordt niet gewerkt.

Voor den uit groote drukte voortvloeienden extra arbeid worden in dit bedrijf gewoonlijk geen op vaste regels gebaseerde verhoogingen toegekend, doch wel

tüHPn61? Jm^i V^rg°,ed!ng v00/ de zeer lange arbeidsdagen;' welke in drukke tijden (St. Nicolaas, Kerstmis, enz.) gemaakt worden, door de patroons willekeurige fooien gegeven. Ook wat betreft den geregelden arbeid op Zondag kan in het hlwpnpn ,W0^en gezegd, dat de betaling daarvoor in het eenmaal bedongen loon begrepen is. Voor welke plaatsen werd opgegeven, dat overwerk, nacht- en Zondagsarbeid wel afzonderlijk beloond worden, blijkt uit het overzichtje op blz 144 en 145 van he Bijvoegsel van Afl. 11, 1910, welk overzichtje tevens aangeeft wat de verschillende Kamers meldden omtrent het bedrag der hiervoor bedoelde tooien. Daarbij zij evenwel opgemerkt, le dat thans door de Kamer te 's-Hertogenbosch werd gemeld, dat geen toeslagen worden gegeven; 2e dat voor Schiedam werd opgegeven, dat er ook patroons zijn, die met St. Nicolaas en Nieuwjaar aan tUnH,f;S?neel een g^W'catie geven ten bedrage van een halve maand loon en e dat de fooien, welke te Dordrecht aan het personeel in de banketbakkerijen worden uitgekeerd, ook te Zwijndrecht worden toegekend.

, . p'j fabricage van drops en suikerwerken te Arnhem komt het soms in drukke tijden voor, dat aan de meisjes artikelen mede naar huis worden gegeven om s avonds in te pakken. Het loon daarvoor wordt per gewicht berekend en dooreengenomen wordt in hetzelfde aantal uren met dezen huisarbeid 50 pCt. m^T-AV?'rdiend dan met arbeid in de fabriek. Overigens werd gemeld, dat huisarbeid ten behoeve van de patroons niet verricht wordt.

Pe u0nen,er! arbeidstijden waren nagenoeg overal dezelfde als in 1909. Te Dordrecht werd de arbeidsduur in de koek- en suikerbakkerijen iets gewijzigd, erwijl m de biscuitfabriek in 1910 in den regel des Zaterdagsmiddags na 12 uur niet meer gewerkt werd. Te Schiedam hebben de gezellen bij enkele patroons eenige verhooging gekregen. Voor Haarlem ten slotte werd gemeld, dat van bepaalde veranderingen in den loonstandaard der verschillende categorieën van bedienden niet kan worden gesproken - wel zijn de loonen nogal uiteenloopena , doch dat op voortdurenden aandrang der gezellen wel gevolg wordt gegeven aan den wensch om den arbeidsduur te verkorten

/y„1 4™ter,dam iYgl');vAwem (Vg)> Dordrech't (Vg), Groningen (Vg), Saarlem

(Vg), s-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (Iv) 2), Leiden (Vg), Niimceen (Y2) Rotterdam CVe) 2,i Schiedam (Vg) i), Utrecht (Vg).), Vught (VHertogenbosch^g) In Z^ndre'cht^^[Dordrecht VgJ:

Beetwortelsuikerfabricage. Betreffende een beetwortelsuikerfabriek te Arnhem werden van de Kamer van Arbeid voor de Voedings- en Genotmiddelen in die gemeente over 1910 geheel dezelfde gegevens ontvangen als over 1909 (zie het Bijvoegsel van Afl. 11, 1910 op blz. 145). V

B'er'Jroiiwerijen. 7 e Amsterdam ontvangen de meeste arbeiders weekloonen de timmerlieden bankwerkers en smeden uurloonen, de kuipers stukloonen, terwijl' in sommige ondernemingen voormannen tegen maandloonen werkzaam zijn. In een bierbrouwerij te 's-Gravenhage worden weekloonen uitgekeerd, behalve aan de kuipers, die per halve maand betaald worden. Voor alle overige plaatsen werd gemeld dat de loonen der gezellen gewoonlijk per week berekend worden De uitbetaling heeft vrij algemeen wekelijks plaats. Standaard loonen bestaan niet. In

Zie ook onder „Cacao- en chocoladefabrieken". 2) Zie ook onder „Brood- en beschuitbakkerijen".