is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<ïo-7aiYQ00r Z00le[ n'et het tegendeel blijkt, werd opgegeven, dat de

nnk n l V°°l eenmaal bedongen loon alle voorkomende werkzaamheden (dus ook overwerk nacht- en Zondagsarbeid) moeten verrichten en dat ploegenarbeid

"n de wetk toeSan6"" Zondagsarbeïd wordt nergens een andere rusttijd

Huisarbeid ten behoeve van patroons wordt niet verricht.

Sedert het vorige jaar vielen de volgende veranderingen in de arbeidsvoor-

TrnnHfah "Vc?I]stateeren- Te Arnhem is het loon voor sommige koetsiers in een

ratipvp haVt • g^s.te£en' terwii! de weekloonen van het personeel in een coöpe-

fabriek te Delft 'L?6/"66"/6 i™6* ^ fts' verho°gd werden. In een coöperatieve tabnek te Delft was het laagste loon, dat aan de gezellen betaald werd, in 1910

f 1, hooger dan in 1909. Te Haarlem viel eenige stijging van het loon der

jonggezellen te constateeren, terwijl ook voor enkele" bakkers in sommige zaken

Li™» de+ l°°nen ,ets v?rh00gd werden. Voorts viel eenige stijging van pn In?! h constateeren voor de gezellen in coöperatieve bakkerijen te Leiden en voor den meesterknecht in een broodfabriek te Utrecht.

. Haarlem werd over het algemeen de arbeidsdag met 1 uur verkort, terwijl

increvoprd Vnnrti6n H ]en^te 's-Gravenhage een kortere arbeidsduur werd gevoerd. Voorts onderging de arbeidsduur nog eenige wijziging in een coöperatieve bakkerij te Arnhem en in een enkele onderneming te Rotterdam. Ten slotte

^loegens^eïser" 16 Ldden hGt 5"Ploegenste'sel vervangen door het

(\r \ ^"^erdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), 's-Gravenhage (Vg), Groningen T ^ P:- THertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (V°-) (Dordrecht Vg).' ° am ^ g^' Utreollt (vg)> Vnght ('s-Hertogenbosch Vg) en Zwijndrecht

Cacao- en chocoladefabrieken. De loonen der werklieden in de cacao-, chocoladeen suikerwerkfabrieken te Amsterdam worden grootendeels per stuk en overigens per week berekend. In een cacao- en chocoladefabriek te ?s-Gravenhage wfrdt deels tegen weekloonen en deels tegen loonen per hoeveelheid gewerkt Voorts worden gewoonlijk weekloonen uitgekeerd te Dordrecht (één onderneming en

ih'^lwu' k *S ^ ^°^erdam' waar echter de vormers gedeeltelijk per&hoeveelheid (K G.) betaald worden. Te Haarlem wordt het loon%oor vorme?s branders, malers, suikerwerkers en expediteurs per week en dat der overige werklieden per uur berekend. De uitbetaling van het loon heeft overal wekelijks plaats.

btandaardloonen bestaan over het algemeen niet. De volgende tabel geeft een overzicht van de in de onderscheidene gemeenten geldende gemiddelde of normale wekelijksche verdiensten of van de grenzen, waartusschen de loonen zich bewegen.

_ Loon T EMEENTE. Beroep of bedrijf. per week GEMEENTE. Beroep of bedrijf. per wee* (in guldens). (in gulden^

Amsterdam . . Cacao^^ehocoladeen ^ ^ Groningen . . Cacao- en chocoladefabr. Volw 10-lV

(enkelen 20,-) (12-LH)S4-&'

Dordrecht . . Malers of cacaomakers . Haarlpm' ' ' £ailder?' ma~

(een onder,) «ers of ohocoiade- ' 12-1^

Vormen- en piatenschoon- ' Jongens W°®P6U " ' ' 2-4-

makers en wegbrengers ® (hulpen) ' 2 —

Sa- v"16 *''17 w i «*• •' : :

's-Gravenhage . Vormer (mannenS ' ' ' ifi w «. j ™ * , ,(verPaksters). . 2,—

(één ondefn.) T ! ! J 2^1

M0aïr!rllzlh";; • ^laflers en vormers • •

Cacaopoederarbeider . . 9-12,'50 , Cacaöpoedermak'ers' ! js'sO

Pakster (vrouwen) . . . 7,50-8,- Cacaobotergieters . 12 50

"swr- ■ iL^xasz*. k'

in alle categorieën . . 7,—

>) De uurloon en bedragen 20-25 ets. De wekelijksche verdiensten werden niet opgegeven.