is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd gemeld, dat huisarbeid voorkomt, bestaande in het verlezen van koffieboonen. hnkele bijzonderheden zijn opgenomen in onderstaand overzichtje.

Amsterdam. De huisarbeid in de koffieverlezerijen is van geringe beteekenis. Alleen aan vrouwen, die moeilijk haar huis kunnen verlaten (b.v. omdat zij kleine kinderen hebben), wordt wel werk aan huis gegeven, dat dan betaald wordt tegen het voor den fabrieksarbeid geldende tarief, echter met dien verstande, dat eenige vergoeding wordt gegeven voor de kosteu van vervoer. Aangezien de thuiswerksters aan geen bepaalden arbeidsdag gebonden zijn en dus zoo lang kunnen werken als^ zij verkiezen, zijn hare wekelijksche verdiensten in den regel hooier dan die der fabrieksarbeidsters.

Groningen. Het^ verlezen van koffieboonen geschiedt hoofdzakelijk door vrouwen tusschen hare huiselijke bezigheden door, zoodat omtrent den arbeidsduur niets met zekerheid is te melden. Voor het verlezen van een baal koffieboonen wordt 60 ets. betaald. De hier bedoelde huisarbeid is afnemende; de Kamer meent, dat hierop niet zonder invloed is de omstandigheid, dat tegenwoordig op de veilingen beter afgelezen partijen ten verkoop worden aangeboden dan vroeger.

's-Hertogenbosch. Meestal zijn het vrouwen, die zieh thuis met het verlezen van koffieboonen bezighouden. Gemiddeld wordt 60 ets. per baal betaald.

In de loonen of arbeidstijden vielen sedert 1909 geen veranderingen te constateeren.

Ajnsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Groningen (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Nijmegen (Vg) en -Rotterdam (Vg). ° v

Kunstboterfabrieken. De loonen worden gewoonlijk per week- berekend en uitbetaald. Voor nagenoeg alle gemeenten werd opgegeven, dat geen standaardloonen bestaan. Alleen voor Dordrecht werd gemeld, dat in een kunstboterfabriek voor volwassen arbeiders zonder vakkennis een standaardloon van f 9,25 per week geldt. Hoeveel de normale of gemiddelde wekelijksche verdiensten voor de verschillende categorieën van werklieden in de onderscheidene gemeenten bedragen, blijkt uit het volgende staatje.

Normaal Normafd

GEMEENTE. BEROEP. weekloon GEMEENTE. BEROEP. ^weekïoo»

in guldens. jn guiaeBs'

Dordrecht . . Machinist . . . . . <) Haarlem . . . Machinist 14—16/

(een ondern.) Stokers en machinedrij- Margarine-bewerker . . J

ver, smid en timmer- Smelter . ... 10—1V

man 10,25 Pakker ■

Bankwerkers .... 11—13,— 's-Hertogenbosch. Alle beroepen .... 8,—

Metselaar 11,50 Nijmegen ... » » .... -f- 8,"'

Kuipers 10,75 Rotterdam. . . Machinist "16,80

Koetsier 10,— Centrifugist 13,60

Opzichters ..... 12—22,50 Karner 13,10

— Boterwerker en pakhuis-

Werklieden zonder vak- personeel 12 10

kennis 9,25

(standaard-

. loon).

Groningen. . . Botermaker, kuiper, ma-

chinist, koetsier en los i) Verdient f 1 000,— per jaar.

werkman ..... 10,50 2) Aanvankelijk ontvangen deze vrouwen een (

Los werkman (jeugd.) . 5,— loon van f 4,50. Elk half jaar wordt haar loon f'-

Boterkopsters en vaten- f 0,50 per week verhoogd, totdat dit ten slotte f 0,1

schoonmaaksters . . 4,50—5,75 2) bedraagt.

Toeslagen in geld worden nergens gegeven. Voor Haarlem werd gemeld, dat aan het personeel aldaar gratis kielen en klompen verstrekt worden. Kosten komen niet ten laste van de loonen der werklieden.

Het staatje op blz. 179 geeft een overzicht van de meest voorkomende arbeidsdagen en bevat tevens mededeelingen omtrent ploegenarbeid, overwerk, nacht- en Zondagsarbeid. Voor zoover uit dit staatje niet het tegendeel blijkt' werd opgegeven, dat ploegenarbeid en overwerk, nacht- en Zondagsarbeid niet voorkomen.

Te Rotterdam wordt overwerk (d. i. arbeid boven 10 uur per dag) betaald naar verhouding tot het gewone loon, terwijl voor nachtarbeid (8 n.m. —5 v.m.) en arbeid op Zon- en Chr. feestdagen 50 pCt. extra gegeven wordt Deze verhooging geldt echter niet voor den geregeld terugkeerenden nachtarbeid van