is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMER VAN ARBEID, MAATSTAF

welke de gegevens BEDRIJF. waarnaar het loon gewoonlijk LOON (in guldens)

verstrekte. berekend wordt.

^

Handel in:

s Gravenhage (Wg). Boeken, enz.1) Bedienden per jaar; loop- Het normale loon schatte de Kamer °P

knechts per week. 500,- a 600,— p j. (Uitbetaling van jaarloonen geschiedt maandelijks, bij hooge uitzondering ook wel wekelijks).

* Brandstoffen.1) Vast personeel per week; Het loon bedraagt in groote zaken 9— 1*®"' losse werklieden per dag. p. w. In kleinere zaken, waar veel met gr0" (Uitbetaling per week). jongens gewerkt wordt, is het loon lag el'

zeer uiteenloopend b.v. halfwassen 4—S'. p. w., gehuwde knechts 8—11,— p. w., 1"* * r, . „ arbeiders 1,50—2,— p. d.

Drogerijen, chemi- Kantoorpersoneel per maand; Winkelpersoneel 6-15 p w- loop-1 ealien en overig personeel per week. pakhuispersoneel 6-10,- p. w • losse af11''

verfwaren.2) Losse arbeiders worden per ders gem. 1, p. d.

dag betaald.

Gutta-percha- en Winkel- en kantoorpersoneel Kantoorpersoneel 20—80 — p m.

reisartikelen. per maand; Winkelpersoneel 20-60,— p m.

u i J loopknechts per week. Loopknechts 6—12,— p w. ,

Huishoudelijke en Winkel- en kantoorpersoneel Winkelbedienden 20—100— per maa^' luxe-artikelen.s) per maand; loop- en pakhuis- Pakhuisknechts 8—16,— per week personeel per week. Intusscheu Loopknechts 6—12,— per week. zij er op gewezen, dat enkele De loonen der bedienden hangen o.a. ' s v ■ , . uitzonderingen voorkomen. van hunne bekwaamheid (kennis van tale".1

.Kruideniers- en Kantoorpersoneel per maand; Kantoorpersoneel van af 25,- per maa» ' grutterswaren. ) winkel-, loop- en magazijnper- Winkelbedienden 8—10,— per week (<* soneel per week. Interne win- zeer enkele internen verdienen van af 150,'' keibedienden, die hier slechts per jaar.)

sporadisch voorkomen, genieten Loop- en magazijnpersoneel 6—10 P<'

jaarloonen, welke in maandeIijksehe of 3-maandelijksche termijnen worden uitbetaald.

Manufacturen. 3) Winkelpersoneel per maand; le verkoop- i 50—80,— p. m. in groote zake"' iooppersoneel per week. ster(er) j 25—40,— » » , kleine »

2e verkoop- i 25 —40,— » » » groote » ster(er) | 15—20,— » » » kleine » Loopknechts 6—14,— per week.

Haarlem (Mh). . . * Houthandel. Vaste werklieden per week; De werfbaas geniet een vast weeklo»»

wTS1arklderS P0r da&- valJ f 16,-. Aan de overige vaste werkliedf

wei .groot- ais worcjt een wee]5;i00n van f _ uita-ekeei'<1,

kleinhandel.) behoudens enkele toeslagen; hun normale wekelijksche verdiensten be¬

droegen m 1910 f 10—f 12,—. De losse werklieden ontvangen f2-— Leiden (Wg) . . . Winkelbedrijven. >) ~ ' zlJ__miuder dau week in dienst zijn - f 2—f 3,— per dtf

Nijmegen (Vg) . . Lompensorteer- Mannen per week; Het normale weekloon der mannen bedr^

J ' vrouwen per hoeveelheid 8,—. Vrouwen ontvangen voor het sorte^ ]

(gewicht). van 100 K.G. lompen 0,75 en verdienen

Rotterdam (B). . . (J^«persbedrijf Per uur. Xloontedraagt 23 ets., doch g

hmVpn ï soms stijgen tot 24 ets. De normale V6 .

'> lijksche verdiensten worden op 18—

geschat.

• II

— ■ i

l) Gegevens omtrent dit bedrijf werden ook ontvangen voor Amsterdam (blz. 214) en Rotterdam (blz. 218).

3< '' » » * * * » » Rotterdam (blz. 220).

' * * * * » ■ » » » Amsterdam (blz. 214) en Rotterdam (blz. 220).

AEBBIDSDUDE:

OVERWERK,

TJur van • OVERIGE MEDEDEELINGEN.

„ NACHT- EN ZONDAGS ARBEID.

I^Vang einde Rust- en schafteden.

S^- (n.m.)

c x

a 9 8 a 10 2 a 2- uur Enkele malen komt overwerk voor, vooral In enkele zaken werd een vervroegd slui-

, ? i in de maanden Nov. en Dec., en ook in Aug. tingsuur ingevoerd, gepaard gaande met een

jk in t0Ti^ . * (aanvang der scholen). Verhoogd loon wordt vroeger aanvangsuur.

L e algemeen voorkomende arbeidsdag daarvoor niet toegekend; bij hooge uitzon-

^ °°pt 10 a 12 uur. Veelal wordt aan dering geeft men wel een gratificatie.

J1 stuk doorgewerkt tot 5 uur n.m.,

((arfta 2 uur schaft volgt en vervolgens ^rbeid hervat wordt tot 9 uur of later.

„ *an Af.,i p-prpp-elden arbeidsduur is Voor zoover van overwerk gesproken kan In één coöp. zaak wordt toeslag gegeven

,;eil J , geregeiueii arueiusuu.ui ns worden (zie hiernaast) komt dit in den win- in den vorm van dividend,

u u sprake. In vele zaken wordt om t6r voo< alle werkUeden voor, na 8 uur

'ïi i r v,m- begonnen, terwijl op onge- 's avonds. Als daarvoor extra loon wordt

Lplde tijden geëindigd wordt. Meestal betaald, toedraagt dit meestal 20 ets. p. uur.

- 'fdt io*n» i i i Alleen voor de koetsiers komt Zondagsar-

i 12 a 13 uur per dag gewerkt en beid vool._

uur geschaft.

i Winkelpersoneel- Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid komen In enkele zaken worden toeslagen gegeven.

* 7 1 Q I 7 + I Oi ' over het algemeen niet voor. In enkele De loonen voor het pakhuispersoneel wer\ „ •' ( uur. Israëlietische zaken wordt des Zondags ge- den verhoogd.

' '1 10 j 10-i | werkt van 8—12. jt Pakhuispersoneel:

7x | 7 of 8 uur.

8 q 2 6 7. Alleen in den St. Nicolaastijd komt. voor —

^ ; het winkelpersoneel en de magazijnknechts

V«5 enkele maal Zondagsarbeid voor, soms tot 2 uur n.m. Gewoonlijk wordt als vergoeding cf' het verrichten van extra arbeid een toeslag van f 10,— per jaar gegeven. J

9 1- a 2 uur's mid- Overwerk komt alleen in den St. Nicolaas- loeslagen op de loonen worden zelden

i2 | • tijd voor en dan nog niet algemeen. De gegeven,

aags en ^ uur in hoogst enkele maal, dat op Zondag gewerkt den namiddag. moet worden, geschiedt zulks alleen in de> morgenuren. Extra arbeid wordt meestal betaald naar verhouding tot het vaste loon.

^ i n L- a 1 r» n 1 oonnpr^nn ppI • Overwerk komt enkele malen voor. In In coöperatieve winkels wordt een aandeel

7 "-i a *rl/-Jórra enkele zaken wordt ook wel op Zondag (in in de winst genoten (2 tot 4 a 5 °/0). J-2 uur s miciaags den voormiddag) gewerkt, hoofdzakelijk door eü \ uur in den de bedienden, vóór- en namiddag.

! 9 12 12L 5—7 er,kele zaken komt overwerk voor, In enkele zaken geniet het personeel

.. , , . 2p' meestal voor een deel van het personeel, premiën.

(in klei- oi Behoudens in sommige Israëlietische zaken, De loonen zijn voor de le krachten wel

nere zaken 12—1^, 5^—6. die des Zaterdags gesloten zijn, wordt op iets gestegen, omdat deze niet zoo veelvuldig

nnlr wpI 10Ï Zondag bijna niet gewerkt. In kleine zaken voorkomen. rtl ' wordt somtijds op Zondag gedurende de töenuren gewerkt, terwijl zulks in enkele grootere bedrijven alleen bij hooge uitzonde7 ® het geval is.

i._- 6 Pi a 7 8-!- 9 12 l1 4-41 Overwerk komt voor bij verzending van Zooals reeds in kolom i is opgegeven, ge-

• 7' Ai'tc Cl q IC?' II j' hout naar naburige gemeenten, hetgeen per nieten de werklieden enkele emolumenten.

ï 4-j a 5 y, 1 ^■ vracht wordt aangenomen. De verdiensten In 1910 zijn de loonen soms verhoogd; de

heloopen alsdan meestal fl, 50 per dag boven arbeidsduur bedroeg zelden meer dan 9uur

het gewone loon en de onkosten. per dag.

Mannen: ) — b | 8 ! 8{ a 9-9i, 12-2 "rouwen: ( en 4|—5.

7 I 7 )

„ Mei t/'m. September: Overwerk komt zelden voor; nacht-en

b Ir;7!o qito1 renma Zondagsarbeid worden zoo goed als nooit

O 3. i 8 o-2-, 14 ' l.soms verj-jr-bf. Of voor de extra betaling van

[ 124 of 14 —4y. overwerk, nacht- en Zondagsarbeid eene

Is October t/m. April": regeling is getroffen, is der Kamer niet

a 8 I 6 a 7 ! 12—1 (soms 12{ of bekend.

Ij i I ..11), 4—41.

lij; 6s Zaterdags wordt bij sommigen te 4,

Aderen te 4|, 5 a 6 n.m. geëindigd.

J Zie noot 1 aan den voet der tabel A Groothandel.

J Gegevens omtrent dit bedrijf werden ook ontvangen voor Arnhem (blz. 214) en Rotterdam (blz. 218).