is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-01-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overig personeel.

Uur van Wel rust, f;ur Van "Wel rust,

"g (n.m.). °ief5n ^ ^ °P~ ^ ^

8| 4 a 5 — _ 1 9 5> l

® ® — — 1 doch

*>z ~ — 1 ') meestal

9 * 7') - 3 later,

g J j 9 6 1 _ _

2 dagen p. w. 1 i) _ 9 6i 2 __

•j I 8 ' 9 7 — 1^

„ ®, 4 i Ongeregeld, doch

2 dagen p. w. > 1 *) — — dooreengenomen:

* 8* • ' 9 I 9A , _ _ i

H % 5) — — 9 onbekend. 2 —

a , I i 9 onbepaald

2 dagen p. w. 1 «) _ _ (soms 10j

n i"l ^ t docl1

Ongelijk doch gem. 9) — _ 1

gewoonlijk: 91 5^ _ _ 1 '

|j 1 — — Den geheelen dag. — _ ] i)

9 J 5 1 _

(bij drukte I Totaal ... 20 I 1 16

I later)

o ,) Is conclerge- -) Een dezer is kantoorlooper-concierge. 2 dagen per week minstens 2 uur.

) agen per weck minstens 2/a uur. 5) Eén dezer is gelddrager-concierge. De opgegeven uren hebben

dleeu betrekking op zijn werkzaamheden als gclddrager. «) 2 tlageu weet miustclls 3 uur_ 7) j

ïuisbewaarder-wissellooper. ' 01- ;

v 18j(1on^ul' e" 5 "U,de Traag' of ecn wel£elijkselie rustdag wordt genoten, onbeantwoord.

Van de 215 overigen 193 mul. en 22 vrl.) gaven er 213 (191 mnl. en 22 vrl.) een bevestigend antwoord, waaraan 8J (84 mnl en 5 vrl.) nog toevoegden, dat zij met dien dag den Zondag bedoelen. Voorts maakten enkele dezer berichtgevers hier melding van eventueele beursvacantiedagen, waarop hieronder zal worden teruggekomen, terwijl'enkele anderen opgaven, dat zij als regel ook den Zaterdagmiddag vrij zijn. De beide nog restende berichtgevers meldden, dat z'J geen wekclijkscheii rustdag gemeten, doch er rijst ernstig vermoeden, dat deze personen de bedoeling der vraag verkeerd hebben begrepen; vermoedelijk willen deze personen te kennen geven, dat zij behalve den Zondag geen rustdag in de week genieten.

\an de 43 berichtgevers van groep B lieten er 11 de vraag onbeantwoord. De 32 overigen gaven op een wekehjkschen rustdag te genieten, waaraan 10 hunner nog toevoegden, dat zii met dien dag den Zondag bedoelen, terwijl een zeer enkele nog meende te moeten wijzen op de beursvacantiedagen.

Vacantie Nagenoeg algemeen wordt jaarlijks een kortere of langere tijd vacantie toegestaan met behoud van salaris. Dat bovendien nog een extra toelage wordt gegeven, werd door geen enkelen berichtgever gemeld. Omtrent den duur van den verloftijd, welke vrijwel als regel in de zomermaanden valt, doch overigens soms ook wel naar eigen goeddunken kan worden genomen althans voor zoover de werkzaamheden zulks toelaten, geeft het volgende staatje de bijzondei heden. Zooals daaruit blijkt, is de toestand voor de berichtgevers van groep B in dit opzicht over het algemeen minder gunstig dan die voor de berichtgevers van groep A.

A.antal berichtgevers . , , , . , , DUUR DER VACA.NTIE. van sroep A |roep B ^ Mannen. [ Vrouwen. (alleen mannen).

Geen vacantie 4,

1 week of minder 58 19 o

1 tot en met 2 weken 128 8 7

2 a 3 weken 1

Wel vacantie, doch duur niet opgegeven 3 _ 4

Niets of een streepje ingevuld... 8 13

Niet bekend wegens te korten diensttijd 3 — _

Waarschijnlijk wel vacantie .... 1

Totaal .... 206 | 27 43