is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeuwarden (K. v. A.). — Bij de vervaardiging van kleeren viel ook in Juni nog, zij het ook in afnemende mate, seizoendrukte waar te nemen. Voor de werklieden was de toestand dezelfde als in Mei. Vraag en aanbod van werkkrachten waren gering. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Textielnijverheid). — Bij de vervaardiging van kleeren was het, den tijd van het jaar in aanmerking genomen, niet bijzonder druk, hetgeen moet worden toegeschreven aan verschillende omstandigheden (o. a. aan het ongunstige weder). Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. Geen werkloosheid.

Nijmegen (K. v. A. v. d. V. en G.). - In de kleermakerijen was over het algemeen nog wel volop werk, doch er heerschte niet meer die drukte van vorige maanden. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond thans vrijwel evenwicht. Geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Conf.). — De seizoendrukte in de kleedingindustrie begon in Juni reeds ten einde te loopen. In liet- laatst van de maand was het slapper dan in het begin en veel slapper dan in Mei; over het geheel kon de toestand niet meer dan gewoon genoemd worden, hetgeen zoowel geldt voor maatzaken als voor confectiewerk. De stukloonen bleven dezelfde, doch de arbeidsdag werd ingekort Ook de verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten werd uitteraard eenigszins ongunstiger: het aanbod overtrof thans reeds weder de vraag. Werkloosheid kwam echter niet voor.

Schiedam (K. v. A. v. d. V. en G.). — Het slechte weder oefende op de kleermakerijen een nadeeligen invloed, zoodat de toestand over het algemeen niet meer dan vrij goed genoemd kon worden. Overmatig druk was het nergens. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Utrecht (K. v. A. v. d. Conf.). — Er heerschte nog een flinke seizoendrukte, al was die drukte ook niet zoo groot als in Mei. De werklieden hadden algemeen nog veel werk en konden daardoor goede loonen behalen. Hier en daar kwam nog overwerk voor. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Kleermakerij-maatwerk.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Conf.). — Het was niet druk in de maatzaken, hetgeen waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan de weersgesteldheid. De loonen en het aantal werklieden bleven gelijk. Er was weinig aanbod van werkkrachten, minder nog dan in de vorige maand.

Arnhem (K. v. A. v. d. Conf.). — De thuiswerkers hadden het zeer druk. De seizoendrukte nam sedert de vorige maand nog toe. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Groningen (K. v. A. v. d. Conf.). — Het was druk in verband met de lustrumfeesten. Vermelding verdient hierbij echter, dat de stoffen voor heerenkleeding vrij belangrijk in prijs zijn gestegen. Geen werkloosheid

Haarlem (K. v. A. v. d. Conf.). - In de heeren-kleermakerij was het gedurende de afgeloopen maand zeer druk, zoodat meer gezellen werden aangenomen, voor zoover dezen te verkrijgen waren. Het aanbod van werkkrachten was belangrijk kleiner dan de vraag. De huisarbeid, welke moeilijk te controleeren is, nam toe.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Conf.). — Zie onder „Kleedingindustrie (algemeen)".

Kleermakerij-confectie.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Conf.). — Er was in Juni minder werk dan in dezelfde maand van het vorige jaar, hetgeen wellicht moet worden toegeschreven aan de mindere koopkracht van het publiek, dat confectie-goederen koopt. De ingetreden verbetering in de economische verhoudingen schijnt tot dit deel van het publiek nog minder te zijn doorgedrongen. De loonen bleven gelijk, evenals het aantal werklieden. In het laatst van de maand viel er echter eenige werkloosheid waar te nemen.

In de confectie-en-gros was het zeer stil, gelijk gewoonlijk in dezen tijd van het jaar. De loonen bleven stationnair, doch het aantal werkuren verminderde. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er kwam werkloosheid voor.