is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht (K. v. A. v. d. Conf.). — Het bedrijf verkeert reeds sedert geruimen tijd in een vooruitgaanden toestand en ondervindt thans bovendien nog den gunstigen invloed van liet zomerseizoen. Er worden dientengevolge door het personeel langere arbeidsdagen gemaakt en hoogere loonen behaald. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Chemische wasscherij, ververij, enz.

Arnhem (K. v. A. v. d. Conf.). — Door het inkomen van meerdere bestellingen nam de drukte in de chemische wasscherij nog toe. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Reinigen van tapijten. De drukte verminderde, in verband met de lustrumfeesten. Geen gevolgen voor de werklieden. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten en geen werkloosheid.

(K. v. A. v. d. Conf.). — In de chemische wasscherijen en stoffen-

ververijen was het tamelijk druk. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen vrijwel tegen elkander op en werk'oosheid kwam niet voor.

Haarlem (K. v. A v. d. Conf.). — In de stoffenververijen was voldoende werk.

Leiden (K. v. A. v. d. Textielnijverheid). — In de kleederververijen bleef geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Nijmegen (K. v. A. v. d. V. en G.). — In de kleederververijen bleef de gunstige toestand aanhouden, als gevolg van het seizoen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Conf.). — In tegenstelling met andere jaren viel in de chemische wasscherijen in Juni reeds slapte waar te nemen. Gedurende de eerste helft van de maand heerschte er nog wel eenige bedrijvigheid, doch in de tweede helft was het bijzonder stil. De loonen en de arbeidstijden bleven dezelfde. Zeer weinig aanbod van werkkrachten, vooral wat vakkundig personeel betreft. Geen werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. V. en G.). — De toestand in de wasscherij, ververij en uitstoomerij bleef normaal. Er heerschte geen slapte en evenmin bijzondere drukte. Overwerk werd niet verricht. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Utrecht (K. v. A. v. d. Conf.). — De toestand in het kleederverversbedrijf (te Utrecht van weinig beteekenis) was normaal. Het personeel had voldoende werk en werkloosheid kwam niet voor. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Barbiers- en kappersbedrijf.

Arnhem (K. v. A. v. d. Conf.). — De toestand bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

VIII. Kunstnijverheid.

{Industrie artistiqae.)

Amsterdam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Beeldhouwers in steen. Volgens bericht van een patroon was de toestand iets minder gunstig dan in de vorige maanden en waren er nog steeds werklieden over.

Delft (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Glas-in-loodzetters en glasschilders. Er viel in Juni eenige slapte waar te nemen, waarbij opgemerkt moet worden, dat de glasschilders wel wat meer werk hadden dan de loodzetters. Geen nadeelige gevolgen voor de werklieden. De arbeidsduur bleef onveranderd. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

's Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Beeldhouwers in steen en ornamentwerkers bleven een normale drukte ondervinden. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

5