is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals in 1907 bestond een groot gedeelte der uit Amsterdam vertrokken personen uit avanen, die via Amsterdam van Oost- naar West-lndië werden vervoerd Het aantal van Oost- naar West-lndië vertrokken personen bedroeg 944 tegen 1 244 in 1907, dat van West- naar Oost-lndië terugkeerende Javanen

bedroeg 216 tegen 198 in 1907.

Naar Engeland vertrokken direct uit Amsterdam 372 personen (tegen 51b in 1907) grootendeels van Russische nationaliteit; naar Zuid-Amerika rechtstreeks uit Amsterdam 1 722 landverhuizers (tegen 218 in 1907) en via Engeland naar Noord-Amerika (Ver. Staten) 120, naar Canada 86 en naar Zuid-Afrika b

(tegen 3 in 1907).

In het geheel vertrokken alzoo over Amsterdam in 1908:

direct naar Zuid-Amerika 1 722 personen,

,, West-lndië 944 „

, Engeland 372

„ Ned.-Indië 216 „

indirect „ Noord-Amerika (Ver. Staten). 120 „

(Canada) . . 86

„ „ Zuid-Afrika 6 „

Te zamen . . . 3 466 personen,

t0"C Vergeleken1 bij71907 valt dus een vermeerdering van het aantal in 1908 over Amsterdam vertrokken landverhuizers waar te nemen.

Het aantal in 1908 via Rotterdam vertrokken landverhuizers bedroeg aanmerkelijk minder dan in 1907, n.1. resp. 17 079 en 59 302, hetgeen hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan het feit, dat, tengevolge van de ongunstige toestanden in de Vereenigde Staten, meer personen naar Europa terugkeerden, dan naar eerstgenoemd land emigreerden. Rechtstreeks vertrokken uit Rotterdam 13 665 personen tegen 50 653 in 1907, zoodat de vermindering 36 988 bedroeg; de: vermindering vin het indirect vervoer was 5 235; de cijfers waren over 1908 en

1907 resp 3 414 en 8 649. , ,

Over Dordrecht en Vlissingen had evenals in 1907 geen vervoer van land-

verhuize landverhuizers over Harlingen naar Noord-Amerika bedroeg 85

^^Onderstaand staatje geeft een overzicht van de Nederlandsche landverhuizers in 1908 vertrokken uit de havens Amsterdam en Rotterdam, verdeeld naar de provinciën van herkomst.

Samenstelling der gezinnen.

(Composition de families.)

Kinderen Totaal. PROVÏNCE

PROVINCIE. beneden (Total.)

Mannen. Vrouwen. 10 jaar.

(Hommes.) (Femmes.) (Enfants au dessous de 10 ans.)

r i i

c,7 30 36 141 1 Brabaüt-sept.

Noord-Brabant. ... 67 ó* £ ^

Zu d°Hüïlaud " ' ' ' 436 284 385 1 105 Hollande ménd.

ÏÏSSiïL : : . 3,1 183 185 689 Ho=e sep,

rfv ; : ; I J s »

üveritsel 22 21 20 63 Overyssel.

Overijssel 100 49 45 216 Groningue.

S=en: : : : : S i; g

Limburg 14 7 5 26 L™bourg.

Het Rijk ... 1 297 788 860 2 945 Le Royaume.