is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregeld voldoende werk was. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Leeuwarden (K. v. A.). — Daar er slechts weinig werk was en bovendien zoo goed als alle aanbouw eigenbouw was, waren er slechts enkele opzichters in dienst. Vraag naar opzichters was er niet en aanbod evenmin, omdat, indien er al werkkrachten noodig zijn, deze toch van elders betrokken worden.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Opzichters hebben geregeld werk, evenals de beide te dezer stede gevestigde teekenaars.

Nijmegen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: geen slapte of werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Zutfen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Het bleef slap wegens de geringe bedrijvigheid in de bouwvakken.

V. Chemische nijverheid.

(Industrie chimique.)

Alfen (K. v. A.). - In de olieslagerij trad de gewone seizoenslapte in, zoodat slechts met het hoogst noodige personeel gewerkt wordt.. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en werkloosheid kwam niet voor, daar de tijdelijk ontslagenen gedurende de zomermaanden ander werk — voornamelijk in de pannen- en steenfabrieken — vinden.

Arnhem (K. v. A. v. d. V. en G.). — De toestand in de zeepfabrieken was normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (K. v. A. v. d. V. en G.). — In de fabriek van chemische producten bleef een normale bedrijvigheid te constateeren en was van slapte geen sprake. In de lijmfabriek viel bepaald drukte waar te nemen, zelfs in die mate, dat het bedrijf eerlang uitbreiding zal ondergaan. De werkzaamheden in de oliefabriek bleven toenemen in verband met het seizoen, evenals in de zeepfabrieken, waar veel vraag was naar toiletzeep en zeeppoeder voor waschinrichtingen. In de lijmfabriek en de oliefabriek werden meer losse werkkrachten aangenomen dan gewoonlijk. In de zeepfabricage had de gunstige bedrijfstoestand veel overwerk ten gevolge.

Voor zoover de fabriek van chemische producten en de zeepfabrieken betreft, . wogen vraag en aanbod van werkkrachten tegen elkander op en heerschte er geen werkloosheid. Dit was eveneens vrijwel het geval ten opzichte van de oliefabriek. Wat de lijmfabriek aangaat overtrof het aanbod van losse werkkrachten nog eenigszins de vraag (in mindere mate dan gedurende den winter), zoodat in zeer lichte mate werkloosheid viel waar te nemen. Middelen ter voorkoming van deze werkloosheid werden niet aangewend. Tot bestrijding ervan werkt de gemeentelijke arbeidsbeurs.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Kunstmeststoffenfabricage. Het was in luli zeer druk wegens export, zoodat niet minder dan ± 60 werklieden in dienst genomen werden. Desniettemin blijft het aanbod van werkkrachten nog voortdurend de vraag overtreffen. Onder de vaklieden, die intusschen in dit bedrijf weinig worden aangetroffen, heerschte geen werkloosheid.

Zwavelzuurfabricage. Nu de herstellingen aan de fabriek achter den rug zijn, trad de oude toestand van drukte weder in en konden de werklieden hunne gewone bezigheden hervatten. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

's-Hertogenbo*ch (K. v. A. v. d. V. en G.). — De toestand in de zeepziederijen was normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. üeen werkloosheid.

Leeuwarden (K. v. A.). — In de oliefabrieken hield de drukte aan, niettegenstaande den tijd van het jaar. In hoofdzaak moet deze ongewone bedrijvigheid worden toegeschreven aan de vraag naar koeken voor veevoeder tengevolge van gebrek aan natuurlijk voedsel. De fabrieken breidden zich uit, hetgeen gepaard ging met vermeerdering van personeel. Verwacht wordt, dat deze gunstige joestand wel zal voortduren tot na den a. s. winter. De vraag naar werkkrachten werd door het aanbod bevredigd. Geen werkloosheid.