is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor machinemakers hield de verlevendiging aan. Er werden echter geen nieuwe werklieden aangenomen en de arbeidsduur was normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Electriciens, aanleggers van electr. geleidingen, enz.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Electriciens ondervonden slapte in verband met het seizoen.

Arnhem (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Bij electriciens bleef de toestand normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand bij aanleggers van electrische geleidingen bleef stationnair. Evenmin vraag als aanbod van werkkrachten en geen werkloosheid.

Eindhoven (Werkliedenvereeniging A). — Electriciens (gloeilampenfabricage) ondervonden verlevendiging wegens uitbreiding van de fabriek, hetgeen aanneming van werklieden en veel overwerk en nachtarbeid ten gevolge had. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, maar werkloosheid heerschte er niet_

Enschede (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). —Aanleggers van electrische geleidingen ondervonden noch slapte of werkloosheid, noch verlevendiging.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Nu de lustrumfeesten zijn afgeloopen, ondervonden de electriciens en aanleggers van electrische geleidingen vermindering van drukte. Overwerk behoefde gedurende de afgeloopen maand niet meer te worden verricht. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Aanleg van electrische geleidingen. Geen slapte. De toestand bleef stationnair. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Electriciens, aanleggers van electrische geleidingen. Wegens vele nieuwe aansluitingen bij de Electrische Centrale heerschte er, evenals in de vorige maand, drukte en was van slapte of werkloosheid geen sprake. Vraag en aanbod van werkkrachten waren met elkander in evenwicht.

Nijmegen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Electriciens ondervonden geen slapte. De toestand was vooruitgaande. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Zutfen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Het leggen van electrische geleidingen is hier ter stede geen afzonderlijk bedrijf. Zoowel timmerlieden als metaalbewerkers verrichten deze werkzaamheden en ook handelaars in ijzerwaren belasten zich er mee.

Rijwiel- en automobielenindustrie.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — Tengevolge van de slechte weersgesteldheid heerschte er slapte. Bovendien zijn ook de vooruitzichten niet gunstig: de concurrentie met het buitenland valt op den duur te zwaar.

Arnhem (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Rijwielherstellers bleven seizoendrukte ondervinden. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In de rijwielfabriek bleef de seizoenverlevendiging aanhouden zonder gevolgen voor het personeel. Geen vraag en evenmin aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In de rijwielindustrie bleef de toestand gelijk aan dien in de vorige maand: geen slapte of werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Haarlem (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). - In de rijwielindustrie ontstond wel eenige verlevendiging, zoodat niet meer van slapte kon worden gesproken, doch van de gewone seizoendrukte was tengevolge van het natte en koude weder nog geen sprake. Vraag en aanbod van werkkrachten komen weinig voor. Geen werkloosheid.