is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Reeds sedert Januari heerscht er in het wagenmakersbedrijf slapte. Tot ontslag van gezellen behoefde men echter niet over te gaan. Een tweetal is vrijwillig naar elders vertrokken en er is nu juist voldoende werk om de overigen aan den gang te houden. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en evenmin werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De bedrijfstoestand bleef dezelfde als in Juni. Geen vraag en evenmin aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Guuda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Wagenmakers ondervonden slapte noch verlevendiging. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Tengevolge van het seizoen en de nog steeds heerschende crisis heerschte er slapte, zoodat werklieden ontslagen werden. Het aanbod van werkkrachten, dat grooter was dan in Juni, overtrof de vraag en er waren enkele werkloozen. Tot voorkoming van werkloosheid of leniging van de nadeelige gevolgen daarvan wordt niets gedaan. De arbeidsbeurs tracht door hare bemiddeling zooveel mogelijk werkzoekenden aan werk te helpen.

Haarlem (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.)! — In een groote rijtuigfabriek was volop werk. Voor de schilders in de bedoelde onderneming is de arbeidsduur sinds half Juni met 2 uur verlengd.

's-Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand bleef normaal. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Hilversum (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In het wagenmakersbedrijf was overal vrij veel werk. Bij enkele patroons heerschte zelfs groote drukte wegens herstellingen aan hooiwagens. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er was geregeld druk werk, tengevolge van bestellingen van vele wagens en rijtuigen. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond vrijwel evenwicht. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: slapte, doch geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — Wagenmakers hadden tamelijk werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In het wagenmakersbedrijf heerschte noch slapte, noch verlevendiging: er was geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Utrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Juni en Juli. In de eigenlijke rijtuigen wagenmakerij heerschte een niet meer dan gewone drukte (niet veel nieuw werk), doch bij de vervaardiging van tramwagens en het herstellen van automobielen, enz. viel meer bedrijvigheid waar te nemen. Van werkloosheid was geen sprake. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond over het geheel evenwicht; enkele patroons hadden echter nog bekwame gezellen noodig.

XIV. Papier.

(Papier.)

Papierfabricage.

Arnhem (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Zakkenplakkers. De toestand bleef normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Nijmegen (K. v. A. v. d. V. en G.). — De toestand bleef gunstig. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Boekbinderijen.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Drukkersbedr.). — Behalve dat in een enkele inrichting door bijzondere omstandigheden eenige levendigheid heerschte, hadden de werkzaamheden over het geheel een gewoon, kalm verloop.