is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u J°.0ri hiervan wordt opgegeven de minder gunstige periode, die de kleinhandel doormaakt. Voorts wordt de minder groote verkoop in het algemeen ook toegeschreven aan het ten einde loopen van het seizoen en aan het feit dat vele klanten — vooral van de grootere zaken — op reis gaan.

Ontslag of aanneming van werklieden vond niet plaats. Wel had de boven omschreven drukte in verband met seizoenopruimingen overwerk ten gevolde waarvoor in enkele zaken extra-loon of premiën op den verkoop uitgekeerd werden. De verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten ondereind geen verandering en werkloosheid kwam niet voor. ö

Drogistvak. Zonder dat daarvoor een bepaalde oorzaak kan worden opgegeven, viel er in dit vak eenige verlevendiging waar te nemen, zoodat niet meer die slapte heerschte van vorige maanden. De ingetreden verbetering had aanneming van werklieden ten gevolge. Tot verhooging van loonen of verlening van den arbeidsduur werd niet overgegaan. Het aanbod van werkkrachten bleet' de vraag overtreffen.

Boekhandel. Er heerschte slapte, vooral bij de kleine winkeliers. De oorzaak hiervan moet voornamelijk gezocht worden in het ongunstige weder. Er was niet veel reizend publiek en dit moet juist in dezen tijd de drukte brengen. De meeste zaken werden in verband met deze mindere bedrijvigheid reeds om 9 enkele zelfs om 8 uur 's avonds gesloten. Vraag en aanbod van werkkrachten' wogen vrijwel tegen- elkander op en gevallen van werkloosheid deden zich niet voor.

Kruidenlersvak. De groote slapte als gevolg van de uitstedigheid van vele klanten duurde voort, doch was niet van invloed op de arbeidsverhoudingen. De verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten onderging geen verandering en werkloosheid heerschte er niet.

Winkels in luxe- en huishoudelijke artikelen. Er viel een kalme gan^ van zaken waar te nemen, grootendeels een gevolg van het weinige vreemdelingenverkeer Het personeel ondervond hiervan geen nadeelen : men bleef op de gewone wijze doorwerken. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag evenals in Juni, maar werkloosheid kwam niet voor.

Haarlem (K y. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — In den houthandel was het niet druk, daar de aanvoer verminderde. Doordat, naar de berichten luiden in de zagerij-industrie in Zweden ernstige conflicten zijn uitgebroken wordt er voor gevreesd, dat de houtprijzen zullen stijgen. Er was weinig aanbod van en eveneens weinig vraag naar werkkrachten. Geen werkloosheid.

S'Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In lompensorteerderiien viel nog al levendigheid waar te nemen. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Leiden (K v. A. v. d. Winkel- en de Grossiersbedr.). — In de winkelbedrijven heerschte slapte. De oorzaken daarvan waren: tegenspoed in den landbouw ingetreden reisseizoen en koude zomer. Verlevendiging werd sedert de vorige maand over het algemeen niet waargenomen; wellicht was het in enkele zaken die door vreemdelingen bezocht worden, iets drukker dan in Juni, doch door het slechte weder was de drukte toch aanmerkelijk minder dan in luli van het vorige jaar. Zooals voor de hand ligt, oefende de minder gunstige toestand der winkelbedrijven, welke voor het personeel geen bijzondere gevolgen had een nadeeligen invloed op de grossiersbedrijven: ook daar heerschte slapte zonder dat verlevendiging viel waar te nemen. Vraag en aanbod van werkkrachten waren ongeveer met elkander in evenwicht. Geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Conf.). — Lompensorteerderijen. Het was nog steeds slap als gevolg van de aanhoudende malaise. Het aantal werklieden de loonen en de arbeidstijden ondergingen geen verandering. Het aanbod 'van werkkrachten was ongeveer even groot als in Juni en gelijk aan de vraag Geen werkloosheid. 6

77 , (K; X' A- v-, h. Handels-, Crediet- en Verzekeringswezen). — De groothandel had in Juli het gewone, kalme verloop van de zomermaanden. Ten opzichte van enkele artikelen, b.v. Sumatratabak, hield men zomervacantie.

Het aanbod van losse werkkrachten overtrof evenals gewoonlijk de vraag

—ü (,K- v- A. v. d. Kleinhandel). — Winkelbedrijven. Voor zaken in garen, band, witte goederen, enz., kenmerkte de maand Juli zich door slapte in hoofdzaak een gevolg van het aanhoudend ongunstige weder, dat velen weerhield uit te gaan. In den boekhandel (uitgeversbedrijf) en'in denklein-ijzerwarenhandel viel eveneens slapte te constateeren. Als oorzaak van den minder gunsteen