is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ab

TWEEDE KAMER.

(Chambre des Députés.)

Mijnontginning.

(Exploitation des mines.)

Het bij missive van 14 Februari 1908 door het lid der Tweede Kamer van Kol ingediende ontwerp van 7et. betreffende de mijnontginning l), door den voorsteller bij Memorie van Antwoord — ingozonden by brief van 0 Juni 1908 — gewijzigd 2), is door hem bij Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag naar aanleiling van de nieuwe overweging in de afdeelingen — ingezonden bij brief van 4 Augustus 1909 — nader ewijzigd in dien zin, dat het K. B. tot uitgifte eener concessie, bedoeld bij art. 28 der wet van 27 April 1810 B. des L. no. 285) bekrachtiging door de wet zal behoeven.

*) Zie afl. 3, 1908, „Wetten, enz." 2; Zie afl. 7, 1908, „"Wetten, enz."